Rytmisk musikk

barn som danser

Hensikt

I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med musikkens grunnelementer og ulike musikalske mønstre ved å bruke regning. Gjennom å anvende disse grunnelementer kan elevene utvikle forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk.

Aktiviteten

Oppgave til elevene

Øv inn og fremfør musikk fra ulike sjangre med vekt på rytmisk musikk.

Du skal kunne redegjøre for de ulike sjangrene, deres likheter og forskjeller, ved å referere til musikalske grunnelementene taktart og notasjon.
Oppgaven kan gjerne løses som en gruppeoppgave, og du kan velge dans og/eller instrumental fremføring.

 

Helhetlig problemløsningsprosess

 

Gjenkjenne og beskrive

Elevene må gjenkjenne strukturer i ulike sjangre og musikalske uttrykk. De må for eksempel gjenkjenne taktene, og kunne beskrive hvordan taktene gjentar seg. Da må de lage en matematisk modell for å beskrive dette.

Bruke og bearbeide

Her vil erfaring med tradisjonell notasjon være til hjelp når elevene selv skal framføre ulike sjangre. Forskjell på ulike taktarter og regler for notasjon kan være vesentlig i dette arbeidet.

Reflektere og vurdere

Elevene vil få erfaring med musikkens notasjon når de skal øve. Dersom framføringen ikke blir synkron, må de endre på modellen sin. Da må de vurdere hvordan de skal gjøre dette.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er gjennomgående i hele problemløsningsprosessen. Bruk av notasjon som kommunikasjon for å synkronisere framføringen innad i gruppa kan være avgjørende for at de skal få en god framføring.