Familiematematikk

En voksen mann og tre ungdomsskoleelever sitter rundt et bord og diskuterer en oppgave. Det ligger et ark på bordet.

Hensikt

Problemløsning

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Ingvill Merete Stedøy, Sverresborg skole

Trinn: Alle

 

Kompetansemål

Etter 10. årssteget - Tal og algebra
analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar til kjende løysingsmetodar, gjennomføre berekningar og presentere resultata på ein formålstenleg måte
Etter 2. årssteget - Tal
utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
Etter 4. årssteget - Tal
bruke matematiske symbol og uttrykksmåtar for å uttrykkje matematiske samanhengar i oppgåveløysing
Etter 7. årssteget - Tal og algebra
finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga