Variabel
Små grupper

Titanic og store datasett

Skjermbilde av en del av passasjerlisten til Titanic.

Emne

Excel, realistiske data, store datasett, sannsynlighet.

Hensikt

Elevene skal gjøre selvstendig arbeid med reelle datasett i Excel.

Du trenger

PC med Excel, regneark-fil og elevhefte.

Aktiviteten

Opplegget handler om Titanic-forliset. Elevene får et utdrag av passasjerlisten i et Excel-ark. Med det som utgangspunkt skal de lage og undersøke en hypotese, og presentere resultatene etterpå. Opplegget kan også være et fint utgangspunkt for tverrfaglig arbeid.

Erfaringene fra utprøving viste at elevene ikke har så gode kunnskaper om Excel som forventet. Derfor har vi laget et elevhefte hvor de kan bli kjent med ulike funksjoner og formler i Excel. Elevene blir samtidig kjent med informasjonen i passasjerlisten.

Kommentar til læreren

Elevene arbeider i små grupper. La de bruke tid på å bli kjent med passasjerlisten. Enten ved å gjøre oppgavene i elevheftet eller ved å undersøke på egenhånd. Gjør elevene oppmerksomme på at noen data er registrert på en måte som avviker fra resten. For eksempel har noen billettpriser punktum i stedet for komma og et hjemsted starter med et spørsmålstegn i stedet for selve navnet. Elevene må vurdere om de vil justere dataene slik at de har samme form som resten, for eksempel bytte punktum i pris med komma, eller flytte spørsmålstegnet ved hjemstedet til etter navnet.

Når elevene har blitt kjent med passasjerlisten og trygge på formler og funksjoner i Excel, kan de lage egne hypoteser. Disse skal de undersøke med utgangspunkt i passasjerlisten. Velg frihetsgraden til elevene basert på kunnskaper og tiden dere har tilgjengelig. Passasjerlisten gir et godt grunnlag for å undersøke sannsynligheten for å overleve forliset.

Eksempler:

  • Kvinner og barn hadde større sjanse for å overleve enn menn.
  • Personer på første klasse hadde større sjanse for å overleve enn personer på andre og tredje klasse.
  • Personer med familie om bord hadde større sjanse for å overleve enn de uten.

La elevene vurdere hverandres hypoteser før de starter med undersøkelsene.

Gjør elevene oppmerksomme på at noen passasjerer mangler enkelte data, for eksempel alder. Elevene må vurdere om det har betydning for arbeidet deres, og i så fall hva de skal gjøre med det. Et alternativ kan være å slette passasjerene som mangler data. Da bør elevene opplyse om dette når de presenterer resultatene.

Billettprisen er oppgitt i britiske pund (gold standard, 1874-1914). I 1912 tilsvarte 1 pund ca. 18,16 norske kroner. Ved å bruke priskalkulatoren til Norges Bank (ekstern side), kan de finne dagens kroneverdi.

Excel-filen inneholder flere ark. Det er viktig at elevene ikke gjør endringer i Passasjerliste, original slik at de har mulighet til å kopiere dataene derfra ved behov. I stedet kan de kopiere dataene til et nytt ark.

Oppsummering

Som oppsummering kan elevene presentere hva de har undersøkt, hvordan de har undersøkt det og hvilken konklusjon de har kommet fram til. Klassen kan for eksempel lage en avis hvor de presenterer resultatene som nyhetssaker.