Gjett innholdet i boksene

Bokser med innhold

Hensikt

Få erfaringer med å utforske, observere, beskrive, resonnere, sammenligne og lage hypoteser.

Du trenger

 • Plastbokser eller esker i ulik størrelse og form
 • Objekter som kan legges i boksene. De bør ha ulik vekt, størrelse og materiale, slik at de oppfører seg forskjellig inni boksen når du beveger den (for eksempel stein, blader, pinner, kongler, barnål, binders, makaroni, knapper).
 • Det er supert å bruke ting som henger sammen med et tema dere har jobbet med eller skal i gang med.

Aktiviteten

Stikkord
Utforske, observere, beskrive, resonnere, lage hypoteser, begrunne, sammenligne

Aktivitet

Del elevene i grupper på 3-4 elever. Hver gruppe får en eller flere bokser med hemmelig innhold. Gjennom å observere og utforske (riste på, lytte, veie) boksene, skal gruppene prøve å resonnere seg fram til hva boksene kan inneholde. Først skal de lage hypoteser kun ut fra observasjonene sine. Deretter kan du gi dem noen ulike alternativer til mulig innhold som de vurderer, og som de bruker til å formulere nye hypoteser. Du kan også la de ulike elevgruppene velge innhold i bokser som andre grupper skal gjette. La elevene undre seg og begrunne sine resonnement:

 • Hvor stort er det som er inni boksen? 
 • Hvor mange ting tror dere det er inni boksen? 
 • Hva kan det ikke være i boksen? 
 • Hva tror du det er i boksen? 

Elevene må bruke begreper for å sammenligne størrelser på de ulike boksene og beskrive innholdet. Relevante begreper er større, høyere, lengre, kortere, tyngre, lettere, bredere, smalere.

Elevene erfarer måleenheter når de legger merke til at det går flere objekter i boksen hvis hvert objekt er mindre, og færre objekter i boksen hvis objektene er større. Elevene møter sammenhengen mellom enheter og antall som trengs for å fylle opp et volum.

Elevene møter og bruker begreper knyttet til form når de beskriver boksene. Noen er runde som en sylinder, noen er formet som en kube, og noen er kanskje som et firkantet prisme.

Elevene beskriver det de tror er inni boksen. Da er begreper som rund, tung, lett, myk, hard, mange, få, kantete og avlang nyttige.

Elevene må prøve å finne ut hvor mange objekter det er i boksen. De møter da tall som antall. Kan det være bare én? Eller kanskje to eller tre? Eller kanskje hundre?

Når dere åpner boksen, kan barna se direkte hvor mange det er, hvis antallet er lite. Hvis det er et stort antall, må de telle for å finne det ut.

Rammeplanmål/Kompetansemål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 • Barnehage
 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 4. trinn
   • bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
  • Kompetansemål etter 3. trinn
   • beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn
  • Kompetansemål etter 2.trinn
   • ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar
   • utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
   • utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar