Fire elever - to ulike avstander

fire elever

Hensikt

Problemløsing og utforsking.
Elevene skal bruke kunnskaper de har om geometriske former til å utforske avstander mellom punkter og linjer i ulike figurer.

Du trenger

Tau eller målebånd, stein eller annen gjenstand, skrivesaker og papir

Etterarbeid: Tellebrikker, skrivesaker og papir, dynamisk geometriprogram

 

Aktiviteten

Forarbeid
Elevene bør ha kjennskap til egenskaper ved geometriske former (sirkel, firkanter, trekanter).

Gjennomføring av aktiviteten
Elevene arbeider i grupper på fire. De fire elevene plasserer seg i et mønster slik at det bare er to forskjellige avstander mellom dem. Når elevene mener de har riktig plassering, legger de ned en stein eller annen gjenstand der de står og måler avstanden mellom gjenstandene. Avstanden mellom to gjenstander måles fra sentrum av gjenstandene.

Elevene forklarer hvordan de har plassert seg og begrunner hvorfor løsningen er riktig. Diskuter om det finnes flere løsninger på problemet.

Etterarbeid
Elevene gjenskaper aktiviteten de gjorde ute, enten ved å bruke tellebrikker eller ved å utforske oppgaven ved hjelp av et dynamisk geometriprogram. Finnes det flere løsninger?

Lærerveiledning

Hensikten med oppgaven er å utvikle elevenes forståelse av geometri. Elevene skal bruke kunnskaper de har om geometriske former til å få dypere innsikt i avstander mellom punkter og linjer i figurene. De skal videre få øvelse i å lage skisser, konstruere med passer og linjal, og eventuelt tegne figurene i GeoGebra. Denne aktiviteten finner du også på mattelist.no, under tittelen Fire lys https://www.mattelist.no/425

Løsningsforslag:

Fire%20elever-to%20ulike%20avstander_fasit.png

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 9.trinn
   • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar
  • Kompetansemål etter 6. trinn
   • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre
   • bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster
  • Kompetansemål etter 4. trinn
   • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne