Digital veileder for bedre kvalitet på læremidler

21.06.2018
Illustrasjonsbilde av læremidler
Nå er det kommet en digital veileder som skal sikre at læremidler og digital teknologi i matematikk, har best mulig kvalitet. Matematikksenteret har vært med i arbeidet med veilederen.

Fram mot 2020 skal mange skoleeiere, skoleledere og lærere ta stilling til nye læremidler og digital teknologi. Den digitale veilederen «Kvalitetskriterier for læremidler i matematikk» er laget for å gjøre dette arbeidet enklere, og for å sikre at alle læremidler har høy kvalitet.

Veilederen er utviklet av av Udir på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den er bygd opp trinnvis med en rekke spørsmål som må besvares knyttet til kriterier innenfor design, pedagogikk og didaktisk kvalitet og kobling til læreplanverket. Svarene skal samlet gi et grunnlag for en helhetlig vurdering og omfatte ulike sider ved læremidler.
Kriteriene er relevante for både papirbaserte og digitale læremidler.

Økt bevissthet og fokus på mer kvalitet

Det vil være naturlig å bruke veilederen i det lokale arbeidet med de nye læreplanen og i lærerfelleskapet for å øke bevisstheten rundt vurdering og valg av læremidler. I tillegg skal kvalitetskriteriene gi signaler til forlag og læremiddelforfattere om hva som kjennetegner læremidler med god kvalitet.

Implementering

Veilederen ligger tilgjengelig på Udirs nettsider og i løpet av høsten 2018 vil direktoratet sette i verk tiltak for å implementere veilederen. Et av tiltakene er å pilotere i noen utvalgte realfagskommuner. Samtidig vil direktoratet vurdere om det er behov for brukerundersøkelser, og om det er behov for kompetanseutvikling hos lærere, skoleeiere og skoleledere i valg og bruk av læremiddel.

 

Bakgrunn for arbeidet

Bakgrunnen for arbeidet med den digitale veilerende er Meld. St. 28 (2015–2016) - Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Den handler blant annet om å gjøre skoleledere og lærere mer bevisste i sin vurdering av kvalitet på læremidlene i fagfornyelsen. Satsing på kvalitet er også en del av den nasjonale strategien Tett på realfag (2015-2019) i barnehagen og i grunnopplæringa. I tillegg er arbeidet relevant i relasjon til FYR-prosjektet (fellesfag, yrkesretting og relevans), som ble avsluttet i 2016.

Kvalitetskriteriene som ligger til grunn for veilederen er utarbeidet av Tor Espen Kristensen (videregående), Simen Spurkland (8. – 10. trinn), Ingunn Valbekmo (1. – 7. trinn), Hanne Brede Vig (videregående), Olaug Lona Svingen (Matematikksenteret) og Merethe Fagernæs (Udir). Arbeidet er ledet av Øystein Gilje (UiO). Kunnskapsgrunnlaget er forfattet av Olaug Lona Svingen og Øystein Gilje. De øvrige medlemmer i arbeidsgruppa har bidratt med innspill og tekster.

Lærernes valg og bruk av læremidler er avgjørende for at elevene skal få et godt læringsutbytte. Kvalitetskriteriene og veilederen for matematikk er den første som er laget, flere fag vil komme etter hvert.