Hvordan lærer lærere?

23.01.2018
Lærere som samarbeider og diskuterer ved et bord.
Trener på å bli bedre: Lærere fra forskjellige skoler i Trondheim diskuterer hvordan de kan undervise elever på 7. trinn for å skape engasjement, diskusjon og dybdelæring. Matematikksenteret er med som veiledere og observatører.
Kompetanseutvikling er en viktig del av lærerens hverdag. Men hvordan bør kompetanseutviklingsprosjekter legges opp for at læreren selv skal lære på best mulig måte?

Et trettitalls matematikklærere fra 11 skoler i Trondheim er samlet på Stavset skole for å lære om hvordan de kan bruke problemløsingsoppgaver for å skape engasjement, diskusjon og dybdelæring hos elever. Lærerne har siden høsten 2016 vært med på Matematikksenterets kompetanseutviklingsprosjekt – MAM-prosjektet - hvor målet er å bli en best mulig matematikklærer.

En viktig del av prosjektet handler om å finne ut hvordan lærerne selv lærer og utvikler sin kompetanse.

– Matematikksenteret skal gi lærere og lærerstudenter et best mulig utgangspunkt i matematikkdidaktikk. Jo mer vi vet om effekten av det vi gjør, jo bedre tilbud kan vi gi, forteller Kjersti Wæge, leder ved Matematikksenteret. 

 

Fra prosjekt til program

Innholdet i kompetanseutviklingsprogrammet er utviklet gjennom flere år, i tett samarbeid med et av de fremste internasjonale forskningsmiljøene i matematikkdidaktikk ved University of Washington. Gjennom prosjektet er forskningsbasert kunnskap blitt prøvd ut i praksis, og alle erfaringene har bidratt til endringer og optimalisering. Resultatene så langt er blant annet at MAM-samlingene og de nettbaserte modulene har en bestemt struktur: først er det forarbeid (lese teori), så planlegging og øving i fellesskap, utprøving på elever, og til slutt analyse.

– Både forskning og erfaringer fra praksisfeltet tyder på at utbyttet av læreringen blir best slik, sier Wæge, som også forsker på kompetansemodellen, i samarbeid med Universitetet i Stavanger

MAM - et program for kompetanseutvikling

Matematikksenteret har utviklet et kompetanseutviklingsprogram for lærere som bygger på prinsipper om god matematikkundervisning, og noen spesifikke praksiser innenfor matematikkdidaktikk. Programmet kan gjennomføres i nettverk ved egen skole, eller i samarbeid med andre skoler. Innholdet er forskningsbasert, og modellen er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet.

Kontakt

Kjersti Wæge
Svein Torkildsen