Ny læreplan og særskilt tilrettelegging i matematikk

Nyhet
/
20.01.2021
Illustrasjonsbilde av elever som rekker opp hånda.
Hvordan skal vi jobbe for å få sammenheng og helhet i matematikkfaget, slik at opplæringen gir relevans for alle elever?

Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen.

Slik avsluttes overordnet del av ny læreplan. I tillegg har vi fått Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Denne strategien bidrar til å løfte betydningen av kompetansen til de som jobber nærmest barna; de ansatte i skole og PPT.

Vi har erfart at samarbeidet mellom skole og PPT fungerer ulikt fra kommune til kommune. Vi ser også hvor viktig det er å få til et tett samarbeid for å styrke laget som jobber rundt barna. Ny læreplan er et godt utgangspunkt for å etablere et tett samarbeid. Når skole og PPT arbeider sammen med ny læreplan, vil vi lettere kunne se det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng.

Digitale foredrag om satsingsområder og samarbeid

Matematikksenteret har produsert to digitale foredrag som kan brukes som utgangspunkt for utforsking av hvilke satsingsområder kommunen bør legge vekt på i innføring av ny læreplan og i samarbeidet mellom skole og PPT.

Foredragsholdere er Astrid Seljefot, PP-rådgiver ved Pedagogisk psykologisk senter i Bergen kommune og Renate Jensen, rådgiver i Etat for skole, Bergen kommune og leder i LAMIS. De forteller om sine erfaringer fra et tett samarbeid mellom PPT og skole, og presenterer sine tanker om betydningen av ny læreplan for elever som strever.

Gå til foredragene 

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis 
Kompetanseløftet skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Tiltaket er særlig rettet mot ansatte i barnehage, skole og PPT, og målet er å styrke kollektiv kompetanse i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom samarbeid med universitet eller høyskole.

Kompetanseutviklingspakker for tettere samarbeid mellom skole og PPT

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis betyr at kommuner og fylkeskommuner etter hvert selv ha den kompetansen de trenger på fagfeltet matematikkvansker, som er definert som en av flere «vanlige utfordringer» i Tett på – tidling innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO.

Matematikksenteret har i samarbeid med Statped utviklet kompetanseutviklingspakkene Elever som presterer lavt. De kan være et godt utgangspunkt for lokale kompetanseutviklingstiltak innenfor matematikkvansker.

Innholdet i pakkene skal øke bevisstheten rundt arbeidsmåter og betydningen dette har for undervisningspraksis, og vil gi skole og PPT et konkret utgangspunkt for kompetanseutvikling og tettere samarbeid.

Gå til kompetansepakkene
 

Kompetanseutvikling med Realfagsløyper

Å endre undervisningspraksis i matematikk, kan gi nye muligheter for bedre inkludering. Realfagsløyper er tilpasset ny læreplan, og er skreddersydd for utviklingsarbeid i læringsfellesskap! I Realfagsløyper belyses sentrale tema og begreper som dybdelæring, kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Samtidig beskriver det fagdidaktiske innholdet arbeidsmåter som fremmer skaperglede, utforskertrang og engasjement.
I Realfagsløyper finnes et eget tema om Vurdering og tilpasset opplæring