Realfagsløyper: Kompetanseutvikling tilpasset ny læreplan

05.08.2020
Realfagsløyper
Skal dere i gang med implementering av ny læreplan i matematikk? Modulene i Realfagsløyper er skreddersydd for samarbeid og kompetanseutvikling i lærerkollegiet.

Her har vi samlet tips og anbefalinger som kanskje gjør det enklere å ta i bruk Realfagsløyper.

Realfagsløyper er en samling kompetanseutviklingspakker som handler om hvordan vi bør undervise i matematikk for å gjøre elever i stand til å utvikle metoder og tenkemåter som fremmer større forståelse i faget. Modulene er bygd opp etter en fast struktur hvor kollegiet kan dele erfaringer, reflektere sammen og prøve ut nye metoder og opplegg.

I Realfagsløyper belyses sentrale tema og begreper som: dybdelæring, kjerneelementer, tverrfaglige tema og grunnleggende ferdigheter. Samtidig beskriver det fagdidaktiske innholdet arbeidsmåter som fremmer skaperglede, utforskertrang og engasjement.

Få en god start

Modulene i pakken «Realfagene i skolen» (barnetrinn, ungdomstrinn, videregående) er et godt utgangspunkt for arbeidet med å forstå de ulike delene av den nye læreplanen. Kanskje spesielt modulen «Matematisk kompetanse» (barnetrinn, ungdomstrinn, videregående). Den fokuserer på Kilpatricks modell for matematisk kompetanse, en modell som er sammenfallende med kjerneelementene i sin helhet; her handler det om å forstå hva det vil si å ha god matematisk kompetanse.

Moduler i dybdelæring  

Dybdelæring er et sentralt begrep i det nye læreplanverket, men hva er egentlig dybdelæring, og hva er undervisning som fremmer det? Temaet «Dybdelæring» (barnetrinn, ungdomstrinn, videregående) kan være en fin, praktisk introduksjon til begrepet. Modulene tar blant annet for seg hvordan dere kan legge til rette for at elevene over tid kan utvikle sin begrepsforståelse.
Se hva UDIR sier om Dybdelæring.

Programmering – nytt for alle

Teknologi og algoritmisk tenkning er relevant i alle fag, og i tillegg kommer programmering inn i nye læreplaner for både matematikk og naturfag. I Realfagsløyper er det flere moduler som knytter sammen dybdelæring og teknologi i realfagene. Det finnes også moduler som kopler didaktisk refleksjon til programmering og algoritmisk tenkning i både matematikk og naturfag.
Eksempler er:

Barnetrinn
Introduksjon til programmering
Digitale ressurser og dybdelæring i matematikk
Dybdelæring i GeoGebra
Dybdelæring i regneark

Ungdomstrinn
Introduksjon til programmering
Digitale ressurser og dybdelæring i matematikk
Dybdelæring i GeoGebra
Dybdelæring i regneark

Videregående
Introduksjon til programmering
Digitale ressurser og dybdelæring i matematikk
Dybdelæring i GeoGebra
Dybdelæring i regneark

Realfagsløyper er et nettbasert kompetanseutviklingstilbud i fagdidaktikk som er skreddersydd for utviklingsarbeid i profesjonsfaglige læringsfellesskap. Realfagløyper er bygd opp med en fast struktur (http://realfagsloyper.no/slik-bruker-du-realfagsloyper), der deltakerne får mulighet til dele erfaringer, reflektere sammen og prøve ut nye metoder og opplegg. Gjennom Realfagsløyper utvikles en rikere forståelse av god pedagogisk praksis.

 

Realfagsløyper inneholder moduler i matematikk og naturfag, utviklet av henholdsvis Matematikksenteret og Naturfagsenteret. Kjerneelementer er definert ulikt i matematikk og naturfag. I matematikk tar kjerneelementene utgangspunkt i viktige kompetanser elevene skal tilegne seg, mens kjerneelementene i naturfag er mer basert på fagets emneområder.

Relevante lenker

Matematikksenteret kan bidra til å gjennomføre Realfagsløyper