Skal utvikle digitale vurderingsverktøy for bedre læring

29.01.2019
Illustrasjonsbilde av to små jenter som skriver i en skrivebok.
Foto: Pixabay
Hvordan tilpasse prøver til elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene, og gir bedre mulighet for tilpasset opplæring? I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, skal Matematikksenteret se nærmere på dette.  

Skoleeiere, skoleledere og lærere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir mer presis informasjon om elevenes ferdighetsnivå enn prøvene som finnes i dag. Det er noe av årsaken til at Utdanningsetaten i Oslo Kommune ønsker å samarbeide med Matematikksentet, Lesesenteret og Inspera i forskningsprosjektet “ADAPTVURDER – Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring”. Forskerne skal i første omgang konsentrere seg om prøver i lesing og regning for elever på 3. trinn.  

Viktig verktøy for tidlig innsats 

Adaptive vurderingsverktøy er digitale prøver som tilpasser seg nivået til eleven, og gir individuell tilbakemelding. Elevene vil slippe å bruke mye tid på generelle oppgaver, for lette eller for vanskelige, og vi kan få et sikkert resultat etter gjennomføring av færre oppgaver enn i en lineær prøve. 

Prøvene skal implementeres i 2021/22. Utviklingsarbeidet vil bestå i å utvikle rammeverk og spesifikasjoner for prøvene, og utvikle en oppgavebank og rammeverk for pilotering og gjennomføring. Forskningsarbeidet knyttes til fire hovedkategorier når det gjelder å utvikle og gjennomføre prøver for den unge målgruppen:  

  • oppgavenes innhold og form 

  • ulike adaptive modeller og tekniske løsninger 

  • brukeropplevelsen for den enkelte elev 

  • opplevd nytteverdi for lærerne 

 

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder 
Olav Dalsegg Tokle
 

Første tildeling i Forskningsrådets program FORKOMMUNE 

ADAPTVURDER er ett av åtte prosjekter som ble tildelt midler i den første runden av Forskningsrådets program FORKOMMUNE. Utlysningen har en ramme på 50 millioner kroner, og 78 prosjekter søkte om tildeling. Forskningsrådets ekspertkomité og programstyre har i vurderingene lagt vekt på høy kvalitet, og at prosjektene skal bidra til å løse behov og utfordringer i kommunesektoren.