Utematematikk: Eksperimentering, lek og læring!

Nyhet
/
22.05.2020
Elever som kaster en metallkule på plastikkflasker utendørs
Skolegården og nærmiljøet som læringsarena egner seg godt til utforskende, praktiske og problemløsende oppgaver. Med utematematikk kan du skape variasjon i skolehverdagen både når det gjelder læringsarenaer, arbeidsmåter, læremidler og organisering.

Utematematikk betyr at arbeid med det faglige innholdet flyttes ut i nærmiljøet. På en praktisk og enkel måte kan elevenes erfaringer med «skolematematikken» knyttes sammen med situasjoner fra dagliglivet. Eksempler på dette kan være å utføre ulike målinger, bygging, sportslige aktiviteter eller å oppdage matematiske sammenhenger gjennom spill og lek.

Se alle våre utematematikk-aktiviteter

Hva er viktig i utematematikk?

Utematematikk er noe annet enn å løse tradisjonelle matematikkoppgaver utendørs. Når elevene får muligheter til å nærme seg fagstoffet på andre måter enn det klasserommet gir, kan det bidra til at de opplever matematikkfaget mer levende, kreativ og inspirerende.

Ved å oppdage og ta i bruk matematikken som er omtalt og vist i lærebøkene, kan elevenes forståelse av matematiske begreper bli styrket. Elever kan få i oppgave å gå en avstand de mener er kilometer og etterpå måle avstanden de har gått. De får en praktisk erfaring med hvor lang en kilometer er.

Læring i fokus

Selv om undervisningen flyttes ut av klasserommet, bør faglig læring være i fokus. Utematematikken i seg selv fører ikke nødvendigvis til læring. For at læring skal skje må det være tydelig rammer, læreren må styre prosessen og arbeidet må være målrettet. Når tema eller aktivitet er valgt, må læreren stille seg spørsmål som:

  • Hva er det elevene skal lære?
  • Hva vil være faglige utfordringer for elevene?
  • Hvordan vil elevene løse oppgaven? Hvordan veilede uten å forklare?
  • Hvilke praktiske eller sosiale utfordringer kan oppstå?
  • Hvordan oppsummere aktiviteten ute/inne?
  • Hvordan forberede elevene for oppgaven de har arbeidet med ute? 
    Grab_utematematikk_nagativetall_08.jpg

Oppgavene som blir gitt bør være egnet for samarbeid og diskusjoner, gi rom for ulike løsningsstrategier og gjerne ha flere løsninger. Elevene kan lage hypoteser og undersøke om de stemmer. Elevene må reflektere over egne og andres løsninger og strategier, diskutere om strategiene de har valgt er hensiktsmessig, om løsningene fungerer i de gitte situasjonene og vurdere om de kunne løst oppgaven på en annen måte. Den praktiske tilnærmingen til fagstoffet gir rom for individuelle tilnærminger, samtidig som elevene skal samarbeide med andre for å finne felles løsninger. Faglige diskusjoner, resonnement og argumentasjon for løsninger vil øke forståelsen og skape motivasjon for faget.

Hvordan arbeide videre med fagstoffet?

For at læringsutbyttet skal bli best mulig, bør uteaktiviteten settes i en sammenheng. Det kan skje gjennom å følge denne strukturen: forarbeid, uteaktivitet og etterarbeid.

Forarbeid

Lærer og elever planlegger og forbereder uteaktivitetene. Det kan for eksempel være arbeid med nytt fagstoff, repetisjon av begrep, lage eller finne fram utstyr.

Uteaktivitet

I uteaktivitetene arbeider elevene med praktiske oppgaver. Det kan for eksempel være å utforske omgivelsene (geometriske figurer), foreta datainnsamlinger, gjøre målinger, løse praktiske problem, eller gjennomføre en lek eller et spill. Elevene er fysisk aktive, kommuniserer og samarbeider, bruker ulike sanser, får opplevelser og gjør erfaringer. Læreren observerer, motiverer og kommer med hint eller spørsmål til hvordan elevene tenker.

Etterarbeid

Uteaktivitetene kan følges opp på ulike måter. Det kan skje gjennom diskusjon og videre arbeid knyttet til aktiviteten. Det gir grunnlag for refleksjon rundt det faglige innholdet og knytter det de gjorde ute til matematikken de arbeider med i for eksempel læreboka. Elevene trenger ofte hjelp til å se sammenhenger mellom aktivitet og teori og sammenhenger mellom de ulike temaene i matematikken.

Grab_utematematikk_algebra_02.jpg

Elevenes opplevelser har egenverdi

Alt som skjer ute trenger ikke alltid bli fulgt opp eller ha en direkte sammenheng med det som skjer inne i klasserommet. Opplevelsene elevene får knyttet til uteaktiviteter har også en egenverdi. Intensjonen bør likevel være å få fram en tydelig sammenheng mellom det som skjer inne og ute. Elevene bør oppleve at utematematikken og matematikken de arbeider med i for eksempel læreboka utfyller hverandre og egentlig er to sider av samme sak. Arbeidsformen gir muligheter for å tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og gir elevene muligheter til å oppleve mestring. De erfarer at det finnes mange ulike tilnærminger til fagstoffet og at de kan ta i bruk flere sider av seg selv i arbeidet med å forstå matematikken.