Kjersti Wæge

Kjersti Wæge

Leder

Utdanning

2007 
1995 
1994 
1994 
Philosophiae doctor (PhD) i matematikkdidaktikk, IMF, NTNU (Trondheim)
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo (Oslo)
Cand.scient i matematikk, NTNU (Trondheim)
Cand.mag. Matematikk og kjemi. NTNU (Trondheim)

Yrkeserfaring

                 2014-
2007 - 2013
2003 - 2007
2002 - 2003
2002 - 2003
1999 - 2002
1995 - 1999
1992 - 1993
Leder, Matematikksenteret (NSMO)
Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, PLU, NTNU
PhD-student, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og IMF, NTNU
Universitetslektor i matematikkdidaktikk (50 %). PLU, NTNU
Lektor (50 %), Ringve videregående skole. Underviste i matematikk
Lektor, Brundalen videregående skole. Underviste i matematikk, naturfag og kjemi
Lektor, Ås videregående skole. Underviste i matematikk
Timelærer ved IMF, Universitetet i Trondheim

Forskningsprosjekter

2015-        Prosjektleder i forsknings- og utviklingsprosjektet Meste Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM).
Finansiert av Matematikksenteret og Trondheim kommune.
2012 - 2013  Prosjektmedarbeider i koordineringsgruppa som koordinerte og forsket på piloten til prosjektet Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Finansiert av Utdanningsdirektoratet
2009 - 2012  Forskningsdeltaker i Science Teacher Education Advanced Methods (S-TEAM), finansiert av EUs 7. Rammeprogram. 25 universiteter deltok
2008 - 2013  Prosjektmedarbeider og prosjektleder i det nasjonale prosjektet Praksis som integrerende element i lærerutdanningen (PIL). Finansiert av Kunnskapsdepartementet
2003 - 2007  PhD prosjekt: Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning
2005 - 2006  Forskningsassistent i det nordiske forskningsprosjektet Changing views and practices?
A study of the KappAbel mathematics competition
. Finansiert av ”The Nordic Contact Committee of the 10th International Congress on Mathematical Education”. Prosjektet var også finansiert av Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.  

Utvalgte utviklingsprosjekter

2012 - 2013 Prosjektmedarbeider med ansvar for regning i tilbydergruppa ved NTNU i 
prosjektet Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013 - 2017. Finansiert av Utdanningsdirektoratet
2006 - 2007 Prosjektleder. Utviklingsprosjekt i matematikkdidaktikk for matematikklærere, Molde videregående skole
2006  Utvikling av matematikkoffert for videregående skole
2005 - 2006 Prosjektleder. Utvikling av matematikkrom ved Lade skole. Kurs for ledelse og lærere om elevaktiv undervisning i matematikk ved hjelp av konkreter
2003 - 2004 Utvikling og gjennomføring av matematikklubb for barn og unge
2003 - 2004 Utvikling av temasider til nettstedet www.matematikk.org
2003 - 2004 Prosjektmedarbeider i matematikkprosjektet  ”I det lange løp. Matematikkopplæringen i det 13-årige skoleløpet”, Kristiansund
2002 - 2003 Prosjektdeltaker i et linjespesifikt rekrutteringstiltak for teknologi og naturvitenskap ved HIST. Utviklet prosjektpakken ”Erkebispegården” som et ledd i å skape større interesse for teknologi og vitenskap blant elever på 10. trinn og videregående skole

 

Publikasjoner

Valenta, Anita; Wæge, Kjersti. (Accepted) Rehearsals in work with in-service mathematics teachers. In proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in mathematics Education (CERME 10), 1-5 February. Dublin, Ireland.

Postholm, May Britt; Wæge, Kjersti. (2016) Teachers’ learning in school-based development. Educational Research. vol. 58 (1).

Kazemi, Elham; Wæge, Kjersti. (2015) Learning to teach within practice-based methods course. Mathematics Teacher Education and Development. vol. 17 (2).

Wæge, K., & Pantziara, M. (2013) Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. In Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in mathematics Education (CERME 8), 6-10 February. Antalya, Turkey.

Pantziara, Marilena; Wæge, Kjersti; Di Martino, Pietro; Rösken-Winter, Bettina. (2013) Introduction to the papers and posters of WG8: Affect and mathematical thinking. In Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in mathematics Education (CERME 8), 6-10 February. Antalya, Turkey.

Wæge, K. (2013). Lærerens og klasseromskulturens betydning for elevenes motivasjon i matematikk. In G. Engvik, T. A. Hestbek, T. L. Hoel & M. B. Postholm (Eds.), Klasseledelse - for elevenes læring (pp. 173-186). Trondheim: akademika forlag.

Wæge, K., & Haugaløkken, O. K. (2013). Research-based and hands-on practical teacher education: An attempt to combine the two. Journal of Education for Teaching, 39(2), 235-249.

Wæge, K. (2012). Why does a prospective teacher want to change her mathematics teaching practice? In G. Gunnarsdottir, F. Hreinsdottir, G. Pålsdottir, M. Hannula, M. Hannula-Sormunen, E. Jablonka, U. Jankvist, A. Ryve, P. Valero & K. Wæge (Eds.), Proceedings of NORMA 11. Reykjavik: University of Iceland Press.

Jankvist, U. T., Ryve, A., Bommel, J. v., & Wæge, K. (2012). Future challenges of mathematics education research in the nordic region – young researchers’ perspective. In G. Gunnarsdottir, F. Hreinsdottir, G. Pålsdottir, M. Hannula, M. Hannula-Sormunen, E. Jablonka, U. Jankvist, A. Ryve, P. Valero & K. Wæge (Eds.), Proceedings of NORMA 11. Reykjavik: University of Iceland Press.

Pantziara, M., Di Martino, P., Wæge, K., & Schloeglmann, W. (2012). CERME7 Working Group 8: Affect and mathematical thinking. Research in Mathematics Education, 14(2), 199-200.

Hannula, M. S., Pantziara, M., Wæge, K., & Schlöglmann, W. (2010). Introduction Multimethod approaches to the multidimensional affect in mathematics education. In V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne & F. Arzarello (Eds.), Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, January 28th-February 1st 2009 (pp. 28-33). Lyon, France: INRP.

Wæge, K. (2010). A student's motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. In F. Furinghetti & F. Morselli (Eds.), Proceedings of the conference MAVI 15: Ongoing research on beliefs in mathematics education, September 8-11, 2009 (pp. 205-213). Genoa, Italy: Department of Mathematics, University of Genoa.

Wæge, K. (2010 -a). Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals, Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, January 28th-February 1st 2009 (pp. 84-93). Lyon, France: INRP.

Wæge, K. (2010 -b). Pupils’ motivation for learning mathematics: Research in Norway. In B. Sriraman (Ed.), The First Sourcebook on Nordic research in Mathematics Education (pp. 239-258): Information Age Publishing.

Wæge, K. (2008). Relations between students' motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. In C. Winsløw (Ed.), Nordic Research in Mathematics Education. Proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21-April 25, 2008 (pp. 65-72). Rotterdam: Sense Publishers.

Wæge, K. (2008). Intrinsic and extrinsic motivation versus social and instrumental rationale for learning mathematics. In D. Pitta & G. Philippou (Eds.), Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in mathematics Education (CERME 5), 22-26 February 2007 (pp. 379-388). Larnaca, Cyprus: Department of Education, University of Cyprus.

Wæge, K. (2007). Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning. Norwegian university of science and technology, Trondheim.

Editerte bøker

Gunnarsdottir, G., Hreinsdottir, F., Pålsdottir, G., Hannula, M., Hannula-Sormunen, M., Jablonka, E., Jankvist, U., Ryve, A., Valero, P., Wæge, K. (Eds.). (2012). Proceedings of NORMA 11. Reykjavik: University of Iceland press.

Hoel, T. L., Guldal, T. M., Dons, C. F., Sagberg, S., Solhaug, T., & Wæge, K. (Eds.). (2010). FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Bøker og rapporter

Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. (2015) Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Trondheim: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Tilgjengelig fra: http://www.matematikksenteret.no/content/5827/Rapporter

Wæge, Kjersti; Ravlo, Grethe; Dahl, Kay Ronny. (2015) Vurdering av eksamen i matematikk. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Trondheim: Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Tilgjengelig fra: http://www.matematikksenteret.no/content/5827/Rapporter

Dahl, T., Engvik, G., Fjørtoft, H., Postholm, M. B., & Wæge, K. (2013). Å bidra til skolebasert kompetanseutvikling. En kartlegging av lærerutdanningsinstitusjoners ressurser. Trondheim: akademika forlag.

Postholm, M. B., Dahl, T., Engvik, G., Fjørtoft, H., Irgens, E. J., Sandvik, L. V., et al. (2013). En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. Trondheim: akademika forlag.

Jensen, A.-M., & Wæge, K. (2010). Undersøkende matematikkundervisning i videregående skole. Kommunikasjon - motivasjon - forståelse. Trondheim: Norwegian Center for Mathematics Education

Sletbakk, M., Ingimundarson, K. G., Wæge, K., Strømme, A., & Haugaløkken, O. K. (2011). PIL-prosjektet ved NTNU. Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Wedege, T., Skott, J., Wæge, K., & Henningsen, I. (2006). Changing views and practices? A study of the KappAbel mathematics competition. Trondheim: Norwegian Center for Mathematics Education

Populærvitenskapelige publikasjoner

Wæge, K. (2005). Tør jeg å slippe kontrollen? In C. Kirfel (Ed.), Inspirasjonsbok for lærere (pp. 140-146). Bergen: Caspar Forlag AS.

Wæge, K. (2006). Tør jeg å slippe kontrollen? Tangenten, 2, 34-40. (Etter forespørsel fra redaktøren i  Inspirasjonsbok for lærere)

Wæge, K., & Rossing, N. K. (2005). Strikkhopp med Barbie. In C. Kirfel (Ed.), Inspirasjonsbok for lærere (pp. 122-128). Bergen: Caspar Forlag AS.

Wæge, K., & Rossing, N. K. (2007). Strikkhopp med Barbie. Tangenten, 4, 19-25. (Etter forespørsel fra redaktøren i  Inspirasjonsbok for lærere)

Utvalgte presentasjoner

2013 Fellesforelesning. Tittel: Læring og motivasjon. Fellesforelesning for alle lærerstudenter ed den praktisk-pedagogisk utdanningen ved NTNU. Sammen med Ove Haugaløkken.
2013 Presentasjon av paper. Tittel: Students' motivation and teachers' practices in the mathematics classroom. Eight Congress of the European Society for Research in mathematics Education (CERME 8), 6-10 February. Antalya, Turkey
2012 Invitert plenumsforedrag. Tittel: Å regne i alle fag – god undervisning og læring 
Novemberkonferansen 2012, 28-29 november
2012 Invitert foredrag. Tittel: Skolebasert kompetanseheving i regning for ungdomstrinnet. 
Seminar for ansatte ved Matematikksenteret, Stiklestad 14. Mai
2011 Invitert foredrag. Tittel: The PIL-study. Seminar for PhD-studenter ved University of Washington, Seattle.
2011 Presentasjon av paper. Tittel: Why does a prospective teacher want to change her mathematics  teaching practice? NORMA 11, the Sixth Nordic Conference on Mathematics Education, Iceland, May 11th-14th
2011 Deltaker i paneldiskusjon med tittelen Future challenges of Mathematics Education Research in the Nordic region – a Young Researchers’ Perspective. NORMA 11, the Sixth Nordic Conference on Mathematics Education, Iceland, May 11th-14th
2011 Invitert foredrag. Tittel: PIL-prosjektet. Utvikling og forskning. The Visions Conference 2011. 
Visions for Teaching and Teacher Education: In view of a new knowledge base for Teacher Education, Language Learning and Math/Science Education, May 18th-20th
2011 Invitert foredrag. Tittel: Hvordan påvirker undervisningen elevenes motivasjon i matematikk? 
Seminar arrangert av Cappelen Damm. 10-11 mars
2010 Invitert plenumsforedrag. Tittel: Hvordan kan undervisningen påvirke elevenes motivasjon i matematikk? Novemberkonferansen 2010, 4-5 Desember
2010 Invitert plenumsforedrag. Tittel: PIL-prosjektet ved PLU, NTNU. Landskonferansen, Hareid, 4-6 mai.
2010 Invitert foredrag. Tittel: Hvordan kan undervisningen påvirke elevenes motivasjon i matematikk?
Realfagkonferansen 2010, Stjørdal, 12. april.
2010 Invitert foredrag. Tittel: Erfaringer fra PIL-prosjektet. Fagfellesamtalen som redskap i  profesjonsutvikling. Forskningsseminar for ansatte ved PLU og inviterte gjester fra Universitetet i Bergen, Trondheim14. oktober
2009 Invitert foredrag. Tittel: Forskningsresultater om elevenes motivasjon for å lære matematikk. 
Hva kan bidra til en positiv utvikling i elevens motivasjon. Eksempler på aktiviteter.
 Et 2-timers seminar for matematikklærere og skoleledere i MUN-prosjektet.
2009 Presentasjon av paper. Tittel: A student’s motivation in mathematics when she experiences an inquiry based mathematics teaching approach. MAVI 15 Conference, Genova, Italy, September 8th – September 11th
2009 Invitert foredrag. Tittel: Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning. Et 4-timers nasjonalt seminar for medlemmer I LAMIS, Oslo
2009 Presentasjon av paper. Tittel: Motivation for learning mathematics in terms of needs and goals. 
CERME 6, the Sixth Conference of European Research in Mathematics Education, Lyon, France, January 28th – February 1st.
2008 Presentasjon av paper. Tittel: Relations between students’ motivation for learning mathematics and a mathematical teaching approach. NORMA 08, the Sixth Nordic Conference on Mathematics Education, Copenhagen, April 21st-April 25th.
2007 Presentasjon av paper. Tittel: Intrinsic and extrinsic motivation versus sosial and instrumental rationale for learning mathematics. CERME 5,the Fifth Congress of the European Society for research in Mathematics Education, Cyprus, February 22nd –February 26th.
2007 Invitert foredrag. Tittel: Elevaktiv matematikkundervisning med fokus på de faglige målene i LK06. Et 4-timers seminar for matematikklærere i Vestfold LAMIS, Høgskolen i Vestfold
2006 Invitert foredrag. Tittel: Motivasjon og behov for kompetanse. Novemberkonferansen, Trondheim.
2006 Invitert foredrag. Tittel: Kunnskapsløftet – kompetanser – elevaktiv matematikkundervisning
Faglig-pedagogisk dag, NTNU.
2005 Invitert foredrag. Tittel: Motivasjon – nøkkelen til å lære matematikk. Faglig-pedagogisk dag, NTNU.
2005 Presentasjon av paper. Tittel: Motivation – a key to learn mathematics. How can we assess the students’ motivation? NORMA 05, the Fourth Nordic Conference on Mathematics Education, trondheim, September 2nd –September 6th.
2005 Invitert foredrag. Tittel: Erkebispegården. Novemberkonferansen, Trondheim.
2003 Invitert foredrag. Tittel: Bybrannen i Trondheim. Faglig-pedagogisk dag, NTNU.