Screening - hva og hvorfor?

 / 
Det finnes mange typer screeningtester i matematikk, og ofte er de knyttet til klassetrinnene. Det er gjerne en skriftlig test der elevene løser oppgavene individuelt, uten hjelp eller støtte, og innen en tidsfrist. Slike tester forteller lite om hvordan elevene resonnerer når de løser oppgavene, men læreren får en oversikt over resultatene i klassen og en indikasjon på hvilke elever som trenger tettere oppfølging. Det er stor forskjell på screeningtester, og noen gir tydeligere indikasjoner enn andre. Alt etter hvordan testen er konstruert, vil resultatene kunne si noe om elevenes forståelse eller ferdigheter.

I denne teksten er kartleggingsmateriellet Alle Teller! valgt som eksempel på hvordan man kan arbeide med analyser og vurdering av resultatene i en screening.