Nå er Realfagsløyper her!

14.05.2018
Collage-illustrasjon til Realfagsløyper
Realfagsløyper er nettbaserte ressurser som skal gi realfagene et løft i skole og barnehage.

Realfagsløyper er et tiltak for å nå målene i Regjeringens realfagsstrategi «Tett på realfag», som ble laget for å styrke arbeidet med realfagene i skole og barnehage. 

Realfagsløypene består av fagstoff og ressurser for kompetanseutvikling i matematikk- og naturfagdidaktikk*. Innholdet er utviklet og kvalitetssikret av fagpersoner, og utprøvd og utviklet i tett samarbeid med ansatte i barnehage og lærere i skolen. Strukturen i Realfagsløypene danner et godt utgangspunkt for samarbeid, og det er nettopp samspillet og samtalene mellom kolleger som sikrer faglig utvikling.

Naturfagsenteret og Matematikksenteret fikk i 2017 i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å utvikle og drifte Realfagsløyper, som ble lansert våren 2018. I løpet av 2018 og 2019 vil tilbudet utvides med flere pakker og moduler. Forløperen til Realfagsløyper er Språkløyper, som utvikles av Lesesenteret og Skrivesenteret.

Utviklet etter anerkjent modell for læring
Realfagsløyper har en fast struktur som steg for steg fører kollegiet gjennom ulike tema. Innenfor hvert tema er det flere pakker som er tilpasset ulike nivåer i barnehage og skole, og hver pakke består av flere moduler. Alle modulene består av individuelt forarbeid, samarbeid og planlegging, utprøving med barn/elever, og et etterarbeid med evaluering og refleksjon.

Lokale behov er viktigst
Realfagsløyper er bygget for å møte lokale behov for kompetanseutvikling: Det er den enkelte skole eller barnehage som bestemmer framdrift og hvilke tema de jobber med til enhver tid. Dette er i samsvar med Regjeringens nye kompetansemodell (Meld.St.21: Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen), som legger til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal drive kvalitetsutvikling ut ifra egne behov.

Forankring er en suksessfaktor
Forankring i virksomheten er en forutsetning for å lykkes med Realfagsløyper, for opplegget krever en god del tid og ressurser. Det betyr at skoleleder, og gjerne også skoleeier involverer seg i arbeidet, og støtter og motiverer de ansatte i utviklingsarbeidet. Ledere kan styre arbeidet med Realfagsløyper ved å velge hvilke tema eller pakker som skal prioriteres, og hvordan framdriften skal være.
Les mer om lederens rolle.

Fakta om Realfagsløyper

  • Modulbasert kompetanseutvikling innenfor matematikk- og naturfagdidaktikk
  • Gjennomføres steg for steg ved den enkelte skole/barnehage
  • Fagstoff og didaktiske ressurser er forskningsbasert, utprøvd og utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet
  • Utviklet av Matematikksenteret og Naturfagsenteret på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet
  • Oppfyller målene i Regjeringens realfagsstrategi «Tett på realfag»
  • I tråd med Regjeringens nye kompetansemodell

Utviklet for bedre kompetanse i realfagene

Regjeringens realfagsstrategi «Tett på realfag» ble laget for å gi realfagene et løft. Realfagsløyper er et tiltak for å nå strategiens mål:

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  • Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.