Vurderingsverktøy for skole

Her finner du en beskrivelsen av flere vurderingsverktøy som kan brukes i matematikk. Du kan lese om kartleggingsmåte, målgruppe, formål, matematisk område, hva det består av og hvor det er tilgjengelig.

Vurderingsverktøyene i denne oversikten er sortert alfabetisk, og det er ikke er gjort noen rangering basert på kvalitet.

Når du skal bruke vurderingsverktøyene, må du ta stilling til hva som er relevant for situasjonen.

Viktige spørsmål i valg av vurderingsverktøy er:

  • Hva ønsker dere å undersøke?
  • Samsvarer innholdet og aktivitetene i vurderingen med det som har vært gjort i opplæringen?
  • Hvordan skal informasjonene brukes?

Skal du ta stilling til nye vurderingsverktøy i matematikk på skolen eller i kommunen din? Ta en titt på denne modulen: Undersøk skolens vurderings- og oppfølgingspraksis.

Alle teller

Kartleggingsmåte

Screening (digital) og /eller elevintervju

Målgruppe

1. – 10. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

A. McIntosh
Oversatt og bearbeidet av M. R. Settemsdal og I. M. Stedøy- Johansen
Matematikksenteret
Ny digital utgave publisert i oktober 2018

Formål

Materiell er utviklet for kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse.

Område, tema, ferdigheter

Tall og tallforståelse

Materiellet består av:

Testene i Alle Teller er laget slik at resultatene vil avdekke eventuelle misoppfatninger og misforståelser hos elevene. Læreren registrerer elever i systemet (gjennom FEIDE), og elevene logger inn og tar testene digitalt. I tillegg til selve testene består materialet av veiledning for gjennomføring av og vurdering av testene, vurderingsskjema og veiledninger for gjennomføring av elevintervju.

Håndboka beskriver progresjon innenfor tallforståelse, og kobler hver oppgave i testene til spesifikke områder innen tallforståelse. I tillegg gir den konkrete forslag til hvordan du kan arbeide videre ut fra elevenes resultater. Håndboka gir også innsikt i hva som er vanskelig for elevene, og hvilke misforståelser eller misoppfatninger de kan utvikle. Håndboka er et viktig verktøy for å planlegge god matematikkundervisning.

Tilgjengelig hos:

www.matematikksenteret.no

Målform

Bokmål og nynorsk

ALP – Analyse av leseforståelse
innenfor problemløsning

Kartleggingsmåte

Screening individuelt, skriftlig

Målgruppe

2. – 10. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

G. Malmer
Oversatt og bearbeidet av H. Solem
GAN Aschehoug
2007

Formål

Verktøyet skal hjelpe læreren med å kartlegge forholdet mellom leseferdighet, leseforståelse og de grunnleggende matematiske ferdighetene og den matematisk-logiske tenkingen. Kartleggingen er et utgangspunkt for å tilrettelegge for tilpasset undervisning.

Område, tema, ferdigheter

Kartlegging av forhold mellom leseferdighet, leseforståelse og de matematiske grunnbegrepene og den matematiske – logiske tenkningen.

Materiellet består av:

Hefte med veiledning til læreren, fasiter og kopioriginaler med åtte tester for kopiering.

Tilgjengelig hos:

GAN Aschehoug

www.gan.aschehoug.no

Målform

Bokmål

Basiskunnskaper i matematikk

Kartleggingsmåte

Screening (Klasse), skriftlig

Målgruppe

2. – 8. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

T. Hammervoll og S. A. Ostad
Cappelen Damm
1998 - 2012

Formål

  • Å vurdere hvor den enkelte elev står og følge elevens faglig utvikling
  • Å hjelpe læreren å vurdere elevens framgang på en systematisk måte
  • Å synliggjøre behovet for en grundigere individuell undersøkelse

Område, tema, ferdigheter

Nivå A

2. – 3. trinn
Del I: Grunnbegreper, tallsymboler, tallenes ordning, tallkopling, relasjonssymboler
Del II: Addisjons- og subtraksjonsoppgaver, oppstilte, muntlige, tekstoppgaver muntlig og oppstilte ligninger

Nivå B

4. – 5. trinn
Del I: Tall og tallsymboler. Måling og enheter.
Del II: Addisjons- og subtraksjonsoppgaver, oppstilte, muntlige, tekstoppgaver skriftlige, multiplikasjonstabellen, klokka, tidsrekkefølge og kalenderen.

Nivå C

7. – 8. trinn
Del I: Geometri, vinkler og figurer, areal og omkrets. Brøk, kjøp og salg.
Del II: Hoderegning, oppstilte oppgaver og tekstoppgaver i multiplikasjon og divisjon. Tekstoppgaver prosent og statistikk.

Materiellet består av:

Engangshefte til elever.
Elevhefter. Del I og Del II
Håndbok for læreren med noteringsark.

Tilgjengelig hos:

Cappelen Damm
www.cappelendammundervisning.no

Målform

Bokmål

Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

Kartleggingsmåte

Dynamisk, individuell dialog, tegne, skrive og bruke konkreter.

Målgruppe

2. – 10. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

S. Aastrup
Statped Midt
2011/2013

Formål

Kartleggingstesten er ment brukt som grunnlag for å utforme tilpassede undervisningsopplegg for elever i matematikkvansker. Testen henviser til relevante kompetansemål i læreplanen Kunnskapsløftet.

Område, tema, ferdigheter

2. – 5. trinn

Antall og størrelse, parkopling, antallsobservasjon, rekkefølge, tallstørrelser fra dagliglivet, romoppfatning og former, areal og lengde, plassverdisystemet, matematisk modellering, hoderegning addisjon, subtraksjon og multiplikasjon.

5. – 10. trinn

Plassverdisystemet, desimaltall, brøk, plangeometriske former, lengdemåling, arealbegrepet, speiling, romoppfatning, tolkning av tekstoppgaver, hoderegningsstrategier, sannsynlighet, algebra, likninger, algebra og logikk, algebra i geometri og mønster, funksjoner.

Materiellet består av:

Generell veiledning til dynamisk kartlegging, eksempelfilmer, oppgaveveiledning, notatark til kartleggingsleder og elevark.

Tilgjengelig hos:

Statped

www.statped.no

Målform

Bokmål og nordsamisk

Kartlegging av skolefaglige
ferdigheter hos nyankomne
minoritetsspråklige ungdommer

Kartleggingsmåte

Individuell samtaleform

Målgruppe

Ungdom med usikker grunnopplæring fra hjemlandet og kort botid i Norge

Forfatter, utgiver, årstall

Utdanningsdirektoratet i samarbeid med NAFO
2009

Formål

Kartleggingsverktøyet kan bidra til å gi den enkelte elev en bedre tilpasset opplæring og muligheter for videre skolegang.

Område, tema, ferdigheter

Tre hovedområder: skolebakgrunn, fag (inkludert matematikk) og lese- og skriveferdigheter på morsmålet

Materiellet består av:

PDF-fil for nedlasting

Tilgjengelig hos:

NAFO
Nettsted:nafo.oslomet.no

Målform

Tospråklige lærer eller lærer og tolk.

Kartleggingsprøve. Kartlegging av
tallforståelse og regneferdighet

Kartleggingsmåte

Screening, indiviuell, skriftlig

Målgruppe

1. – 3. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

Utdanningsdirektoratet

Formål

Informasjon fra kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne for å identifisere elever med særskilte utfordringer, slik at disse kan få ekstra oppfølging. Kartleggingsprøven for 2. trinn er obligatorisk.

Område, tema, ferdigheter

Tallforståelse og regneferdighet

Materiellet består av:

Engangshefte til elever.
Faglig veileder til hver kartleggingsprøve med fasit og forslag til tilrettelegging av undervisningen

Tilgjengelig hos:

Utdanningsdirektoratet

www.udir.no

Målform

Bokmål, nynorsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, punktskrift og tegnspråk

Kartleggingsprøve i matematikk

Kartleggingsmåte

Screening, klasse

Målgruppe

1. – 8. trinn og 10. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

A. B. Dahle, S. Jernquist, T. Isaksen og H. Eiken
Media Stavanger AS: Skoletjenester

Formål

Hensikten er å gi elevene, foreldrene og læreren tilbakemelding om framgangen til elevene, om arbeidsprosesser og resultat. Vurderingen skal være grunnlag for veiledning, gi nye utviklingsmål for elevene og medvirke til videre utvikling av eleven og skolen. Vurderingen skal inspirere til å tenke igjennom, planlegge og forbedre undervisningen.

Område, tema, ferdigheter

1. trinn: Tall, addisjon, subtraksjon, geometri, måling, statistikk, tall opp til 20

2. trinn: Tall, addisjon, subtraksjon, geometri, måling, statistikk og tall opp til 100

3. trinn: Tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, geometri, måling, statistikk, brøk, tall opp til 1000

4. trinn: Tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, geometri, måling, statistikk/sannsynlighet, brøk, desimaltall med to desimaler, negative tall, tall over og under 1000

5. trinn: Tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, geometri, måling, statistikk/sannsynlighet, brøk, desimaltall med flere desimaler, negative tall, negativ brøk, tall over 1000

6. trinn: Tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, geometri, måling, statistikk/sannsynlighet, brøk, desimaltall, prosent, tall opp til 5000

7. trinn: Tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, geometri, måling, statistikk/sannsynlighet, brøk, desimaltall, prosent, tall opp til 5000

8.trinn: Del 1: Tall og algebra, grafer og funksjoner. Del 2: Geometri, måling og enheter. Del 3: Matematikk i dagliglivet, statistikk og sannsynlighet. Del 4: Hoderegning. Elevhefte inneholder del 1, 2 og 3. Lærerveiledningen inneholder kopieringsmaler for del 4.

10. trinn: Del 1. Tall og algebra, grafer og funksjoner. Del 2: Geometri, måling og enheter. Del 3: Matematikk i dagliglivet, statistikk og sannsynlighet. Del 4: Hoderegning. Del 5: Oppgaver spesielt tilrettelagt for bruk av data. Elevheftene inneholder del 1, 2 og 3. Lærerveiledningen inneholder kopieringsmaler for del 4 og 5.

Materiellet består av:

Elevhefter og lærerveiledning til hvert enkelt trinn.

Tilgjengelig hos:

Media Stavanger AS: Skoletjenester

www.skoletjenester.no

Målform

Bokmål og nynorsk

Kartlegging av undervisning ved
lærevansker i matematikk

Kartleggingsmåte

Individuell samtaleform sammen med kartlegger. Lærer gir poeng basert på vurderinger etter hvor mye hjelp kartlegger har gitt til eleven.

Målgruppe

3.- 4. trinn og oppover

Forfatter, utgiver, årstall

O.Lunde
Info Vest forlag
1997

Formål

Kartleggingen har til hensikt å få fram misoppfatninger, samt gi visse holdepunkter for utforming av den spesialpedagogiske hjelpen.

Område, tema, ferdigheter

Bruksområder for tall, lesing og skriving av tall, måling, penger, enheter, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, problemløsning, kroppsoppfatning, koordinering, motorikk, språk og begreper, hukommelse og holdning til faget.

Materiellet består av:

Bok med kopieringsmaler.
Bok som inneholder teori, kartlegging og forslag til tiltak.
Kopieringsmaler selges separat.

Tilgjengelig hos:

Info Vest

www.infovestforlag.no

Målform

Bokmål

Kartleggeren

Kartleggingsmåte

Individuell, digital.

Målgruppe

To tester.
Mellomtrinnet (normert for 5., 6. og 7. trinn)
Ungdomstrinnet (normert for 8., 9. og 10. trinn)​​​​​​

Forfatter, utgiver, årstall

Fagbokforlaget
2011

Formål

Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for testing av elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk.

Område, tema, ferdigheter

De fire regningsartene, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Tallsystem, dagligliv, brøk og prosent, geometri, statistikk og likninger.

Materiellet består av:

Nettbasert ressurs:

  • Kartlegging
  • Analyse av resultatene på landsgjennomsnitt, på gruppenivå og individuelt nivå
  • Konkrete tiltak i henhold til testresultatene

Tilgjengelig hos:

Fagbokforlaget
www.fagbokforlaget.no

Målform

Bokmål og nynorsk

Læringsstøttende prøver

Kartleggingsmåte

Screening, digital

Målgruppe

6. trinn og Vg 1

Forfatter, utgiver, årstall

Utdanningsdirektoratet

Formål

Læringsstøttende prøver i grunnleggende ferdigheter som kan brukes som verktøy i underveisvurderingen og gi læreren grunnlag for læringsfremmende tilbakemeldinger og framovermeldinger til elever på alle nivå.

Område, tema, ferdigheter

Grunnleggende ferdighet i regning

Materiellet består av:

Digitale prøver med innlogging via PAS – prøver
Veiledningsmateriell som gir informasjon om hva elevene mestrer innenfor grunnleggende ferdigheter på tvers av fag og hva demå ha hjelp til å arbeide videre med.

Tilgjengelig hos:

Utdanningsdirektoratet
www.udir.no

Målform

Bokmål og nynorsk

Kunnskaper og utvikling i matematikk

Kartleggingsmåte

Individuell prøve i dialog med kartlegger

Målgruppe

Barn og unge med spesielle behov, og særlig elever med matematikkvansker

Forfatter, utgiver, årstall

E. Nilsen og N. S. Larsen
Sørlandet kompetansesenter
2000

Formål

Et redskap til den individuelle kartlegging av elevens kunnskaper i matematikk, samtidig som de får et veilednings- og opplæringsmateriell for det videre arbeidet med eleven.

Område, tema, ferdigheter

Del I: Antall – tallrekkas oppbygging fram til 1 million

Del II: Addisjon og subtraksjon

Del III: Tid

Del IV: Penger

Del V: Lengde, vekt og volum

Del VI: Multiplikasjon og divisjon

Del VII: Anvendelse av de fire regneartene

Del VIII: Geometri

Del IX: Brøk, desimaltall og prosent

Del X: Flate og romregning med materiell

Del XI: Tabeller, diagrammer og statistikk

Del XII: Likninger. Funksjoner med vedlegg

Materiellet består av:

Perm med 12 delprøver og lærerveiledning. Delprøver kan også kjøpes separat.

Tilgjengelig hos:

Sørlandet kompetansesenter
www.songvaar.no

Målform

Bokmål

M-prøvene

Kartleggingsmåte

Screening. Individuell, skriftlig. Kan også brukes med mindre grupper.

Målgruppe

2. – 9. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

J. Tornes, A. Rusten og K. E. Fjellheim
PP-tjenestens materiellservice

Formål

Prøvene er ment å være et hjelpemiddel i evalueringsprosessen. Spesielt er det et siktepunkt at prøvene skal kunne bidra til å fange opp elever som har spesielle vansker i matematikk og at de skal være til hjelp ved planlegging og tilrettelegging av spesielle tilbud for disse elevene. Dette gjelder alle M-prøvene.

Område, tema, ferdigheter

M2 (2. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, relasjoner, utsagn/likninger, ti-tallsystemet og regnefortellinger/problemregning.

M3 (3. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, relasjoner, utsagn/likninger, ti-tallsystemet og regnefortellinger/problemregning.

M4 (4. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, relasjoner, utsagn/likninger, ti-tallsystemet, former/geometri, behandling av data, regnefortellinger/problemregning, måling og enheter.

M5 (5. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, relasjoner, utsagn/likninger, ti-tallsystemet, former/geometri, behandling av data, regnefortellinger/problemregning, måling og enheter.

M6 (6. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, relasjoner, utsagn/likninger, ti-tallsystemet, former/geometri, behandling av data, regnefortellinger/problemregning, måling og enheter.

M7 (7. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, relasjoner, utsagn/likninger, ti-tallsystemet, former/geometri, behandling av data, regnefortellinger/problemregning, måling og enheter.

M8 (8. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosentregning, geometri, behandling av data, matematikk i dagliglivet, måling og enheter, grafer og funksjoner.

M9 (9. trinn): Talloppfatning, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, prosentregning, likninger, algebra, geometri, behandling av data, matematikk i dagliglivet, måling og enheter, grafer og funksjoner.

Materiellet består av:

Engangshefter til elever. Elevhefte for M2 – M9.
Lærerveiledning for M2 og M3. Lærerveiledning for M4 – M7.
Lærerveiledning for M7 – M9.
CD med retteprogram for M7 – M9.

Tilgjengelig hos:

PP-tjenestens materiellservice
www.materiellservice.no

Målform

Bokmål og nynorsk

Matte-Prøva. Kartlegging av kunnskap
og innsikt i matematikk

Kartleggingsmåte

Individuell samtaleform sammen med kartlegger

Målgruppe

2.-10.trinn

Forfatter, utgiver, årstall

R. Ødegaard og R. Skaar
Øverby kompetansesenter
Revidert i 2001

Formål

Prøven kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget.

Område, tema, ferdigheter

Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Hvert område har oppstilte stykker av økende vanskegrad.
Prøven tar for seg enkle oppgaver innen ligninger, brøk, desimalbrøk, lengdemål, vekt, hulmål, penger, klokka, prosent og geometriske figurer, samt enkle praktiske oppgaver.

Materiellet består av:

Kopieringsmal på nettsiden som kan skrives ut.

Tilgjengelig hos:

Øverby kompetansesenter
Her kan du se prøven.

Målform

Bokmål og nynorsk

Mattesirkelen

Kartleggingsmåte

Individuell skriftlig med noen muntlige oppgaver

Målgruppe

2. – 4. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

J. E. Losnedal, C. Bergman, T. Eklund og M. Österlund
GAN Aschehoug
2013

Formål

Mattesirkelen er utviklet for å konkretisere kompetansemålene i matematikk for elever, foresatte og lærere.

Område, tema, ferdigheter

Begreper, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, tallforståelse, statistikk, algebra, problemløsning, volum, vekt, lengde, tid, omkrets, areal og vinkler.
Bygger på kompetansemålene i LK 06.

Materiellet består av:

En perm med kopieringsoriginaler for to frittstående kartleggingsverktøy: Område- og årstrinnskartlegging.

Tilgjengelig hos:

GAN Aschehoug
www.gan.aschehoug.no

Målform

Bokmål og nynorsk

MUS – Matematikkutviklingsskjema

Kartleggingsmåte

Observasjon. Læreren noterer enkelt elevers kunnskapsutvikling inn i skjemaet basert på observasjon av eleven og kunnskap om eleven.

Målgruppe

1. – 7. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

H. Johansson, Didaktikcentrum og Liber AB. Oversatt til norsk av T. Ulshagen og tilpasset til norske forhold og læreplaner av Aschehoug forlag
Aschehoug forlag
2009

Formål

MUS gir oversikt over elevers kunnskaper og utvikling i matematikk. MUS hjelper læreren i planlegging og tilrettelegging av undervisningen, dokumentere elevers kunnskapsnivå og følge opp målene i læreplanen. MUS fungerer også som støtte til elevsamtaler og foreldresamarbeid.

Område, tema, ferdigheter

MUS er delt i tre faser med til sammen 22 punkter:
Fase I: Fra lek til svar på spørsmål
​​Fase II: Rutine, begreper og problemløsing.
Fase III: Rutiner for å løse problemer.

Materiellet består av:

Materiellet består av en håndbok med observasjons- skjema. Det er også utviklet en mal læreren kan bruke for å fremstille resultatene i et søylediagram.

Tilgjengelig hos:

Aschehoug forlag
www.aschehoug.no

Målform

Bokmål

Myhres kartleggingsprøve i matematikk for
grunn- og videregående skole

Kartleggingsmåte

Screening. Gruppe. Individuell skriftlig screeningprøve ved bruk av deler av testen.

Målgruppe

2. – 10. trinn

Forfatter, utgiver, årstall

E. Kolbjørnsen, K. Kolbjørnsen, J. Strømme og P. Thoresen (red.)
Høgskolen i Oslo og Akershus
Revidert 2006

Formål

Målet med kartleggingen er å finne elevenes kunnskaps- og funksjonsnivå, forbygge vansker og forbedre prestasjoner.

Område, tema, ferdigheter

Mengde og tallkjennskap, addisjon, subtraksjon, mynt, lengdemål, likninger og ulikheter, tid og fart, geometriske begreper/ konstruksjoner, multiplikasjon, vekt, funksjoner, omkrets og areal, divisjon, brøk, desimaltall, overslagsregning, statistikk/ sannsynlighet, volum og overflate, prosent.

Materiellet består av:

Mappe med kopierings- prøver og skjema for visuell oversikt over besvarelsene.
Bruker- veiledning og elektronisk skåringsverktøy, består av en Excel-fil for registrering av resultater.

Tilgjengelig hos:

Høgskolen i Oslo og Akershus
www.haugenbok.no

Målform

Bokmål og nordsamisk

Numicon konverteringssett 1

Kartleggingsmåte

Observasjon og samtale når Numicon-materiellet er i bruk.

Målgruppe

1. trinn og oppover

Forfatter, utgiver, årstall

R. Atkinson, R. Tacon og T. Wing. Oversatt og tilrettelagt til norsk gjennom Numicon-prosjektet koordinert av Sørlandet kompetansesenter.
Songvaar Vekst AS
2009

Formål

Numicon er utviklet for å ta i bruk tre av barns grunnleggende styrker som støtte i deres utvikling av tallforståelse, å gjøre, å se og å oppdage mønstre. I Numicon- tilnærmingen er målet å hjelpe barn/elever med å utvikle rike begrepsbilder av tall, og ved hjelp av tallformene kunne oppdage systematiske visuelle mønstre. Dette vil hjelpe barn til å se sammenhenger.

Område, tema, ferdigheter

Aktivitetene det legges til rette for i Numicon konverteringssett 1 er delt opp i tre hovedområder:
Mønster, tallsystem og regning

Materiellet består av:

Numiconmateriell, lærerveiledning, aktivitetskort og to hefter: Kartlegging av startpunkt og Evaluering av individuell fremgang.

Tilgjengelig hos:

Songvaar Vekst AS
www.songvaarmedia.no

Målform

Bokmål

Rådgiveren

Kartleggingsmåte

Screening. Individuell digital test.

Målgruppe

5. trinn og oppover, til og med voksenopplæring.

Forfatter, utgiver, årstall

K. J. Lohne og T. Hogga
NetPed
2011

Formål

Avklaring av fagnivå for tilrettelegging av opplæring i norsk, matematikk og engelsk.

Område, tema, ferdigheter

Mellomtrinnet: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, regning med mynt, klokke, prosent, måleenheter, brøk, regning med en ukjent.

Ungdomstrinnet: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, areal og volum, brøk og desimaler, regning med en ukjent.

Materiellet består av:

All informasjon og materiell som: veiledning, instruksjoner, oppgavehefter, fasiter, funksjonsprofiler og opplæringsplaner er lett tilgjengelig via internettpålogging på egen brukerkonto. Den gir også tilgang til et eget dataretteprogram for lagring og bearbeiding av testresultater. Tilgjengelig via abonnementsavtale.

Tilgjengelig hos:

NetPed AS
www.netped.no

Målform

Bokmål og nynorsk

Tegne Regne Prøven

Kartleggingsmåte

Observasjon av tegning. Klasseprøver, men kan også brukes for mindre grupper eller som prøver for enkeltelever.

Målgruppe

5. trinn, men kan brukes for alle elever som har fått opplæring i de fire regneartene.

Forfatter, utgiver, årstall

S. Nymoen, J. Grønholt, A. Selle, R. Altinger og M. Holm
Torshov kompetansesenter
2008

Formål

Å gi læreren en mulighet til å få innsikt i elevenes tankeprosesser, dvs. i hvilken grad eleven har vist forståelse ved løsning av matematikkoppgavene.

Materiellet kan danne grunnlag for vurdering av hvordan eleven har oppfattet teksten, hvordan elevene organiserer informasjon og hvordan elevene løser selve utregningen.

Område, tema, ferdigheter

Naturlige tall, de fire regneartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Materiellet består av:

Elevhefte og lærerveiledning

Tilgjengelig hos:

Torshov kompetansesenter
www.statped.no

Målform

Bokmål

Strategier, strategiobservasjon og
strategiopplæring – Fokus på elever
med matematikkvansker

Kartleggingsmåte

Individuell observasjon

Målgruppe

1. – 10. trinn, videregående skole. Særlig de første årene i grunnskolen.

Forfatter, utgiver, årstall

S. Ostad
Læreboka forlag
Revidert 2013

Formål

Å kartlegge elevenes strategibruk knyttet til oppgaveløsning i matematikk. Ressursene i boka brukes for å observere elevers strategibruk og undersøke kvaliteten på deres matematikkkunnskaper.

Område, tema, ferdigheter

Strategiobservasjon med utgangspunkt i: Addisjons- og subtraksjonsoppgaver, tekstoppgaver og oppstilte oppgaver og multiplikasjon.

Materiellet består av:

Fagbok som gir en innføring i strategier og strategibruk, beskrivelser av hvordan strategiobservasjon kan gjennomføres og den gir praktisk opplegg for undervisningen.
Ressursheftet inneholder kopieringsoriginaler med oppgaver.

Tilgjengelig hos:

Læreboka forlag
Kjøpes i bokhandel:
ISBN boka: 978-82-994742-0-0
ISBN ressurshefte: 978-82-92963-01-2

Målform

Bokmål og nynorsk

Underveisvurdering

Kartleggingsmåte

Individuell observasjon

Målgruppe

Alle

Forfatter, utgiver, årstall

Utdanningsdirektoratet

Formål

For å kunne gi elever og lærlinger god underveisvurdering, må du som lærer eller instruktør vite hvor de er i sin læringsprosess. Det finnes mange kilder til informasjon om læring som kan gi deg oversikt og hjelp til å tilpasse opplæringen.

Område, tema, ferdigheter

Alle fagområder

Materiellet består av:

Forslag til arbeidsmåter på nettsted.

Tilgjengelig hos:

Utdanningsdirektoratet
Nettsted

Målform

Bokmål