Anleggsmaskinfører

gravemaskinfører

Beskrivelse

Som anleggsmaskinfører utfører du ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper. Du kan også gjøre enklere vedlikehold på de ulike maskintypene. Maskinene som blir brukt er gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvel og traktorgraver/gravelaster, med tilhørende spesialutstyr. Anleggsmaskinføreren utfører også variert anleggsarbeid og bruker ulike typer løfte-, komprimerings- og boreutstyr.

Teksten er hentet fra http://www.utdanning.no/

Regne ut behov for masse

Når en vei skal anlegges eller et hus skal bygges, trengs det masse som drenerer og reduserer faren for frostsprengning, Jeg beregner volumet av massen som trengs ved å gjøre et overslag over hvor stort arealet av området der det trengs masse er, og deretter bestemme hvor høyt laget med masse skal være. Høyden er avhengig av hva som skal bygges og hvordan grunnforholdene er. I tillegg tar jeg hensyn til at massen skal ofte skal komprimeres (tilsvarende ca 5 % av høyden) og tidligere erfaringer (det er bedre å bestille litt for mye masse enn litt for lite).

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 2P - Modellering
gjere målingar i praktiske forsøk og formulere matematiske modellar på grunnlag av observerte data