Bonde

Bonde

Beskrivelse

Bonden har et allsidig yrke og må beherske mange ulike arbeidsoppgaver. Som bonde planlegger du driften av gården, steller dyra, dyrker jorda, utfører annet praktisk arbeid og har ansvar for økonomi og driftsledelse.

Arbeidet på gården vil variere etter sesongene og etter hva som produseres. På de fleste gårdene i Norge har man flere produksjoner i kombinasjon. Det kan være flere plante- og husdyrproduksjoner, skogbruk eller tilleggsnæringer med utgangspunkt i gårdens ressurser.

Teksten er hentet fra http;//www.utdanning.no/

Beregne riktig mengde sprøytemidler eller gjødsel

Sprøytemidler og gjødsel kommer i konsentrert form, og jeg må beregne hvor mye jeg trenger til min åker. Sprøytemidler oppgir vanligvis doseringen i liter pr dekar (l/daa), mens for gjødsel er det kg pr dekar (kg/daa). Jeg har 250 dekar med gress. Hvis produsenten av den type gjødsel jeg ønsker å bruke oppgir at normal dosering er 25 kg/daa, trenger jeg 25 kg/daa · 250 daa = 6250 kg med gjødsel. En storsekk inneholder ca 600 kg, så jeg må bestille sju storsekker. I tillegg må jeg stille inn gjødselsprederen slik at gjødselen blir jevnt fordelt over hele området.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

Øke lønnsomheten

Jeg har mange hensyn å ta når jeg skal levere lam til slakting. Prisen på lam til slakt varierer gjennom hele sesongen. Prisen på lammekjøtt er høyest tidlig på høsten, deretter går den nedover. Prisen pr kg er avhengig av kvaliteten på kjøttet og fettklassen. I tillegg kommer omsetningsavgifta og grunntilskuddet. Omsetningsavgifta er en avgift som slakteriet trekker fra prisen på lammekjøttet. Pengene settes inn i et fond og brukes til markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid. Grunntilskuddet er et tilskudd som gis i visse perioder for å stimulere sauebønder til å levere lam til slakting slik at butikkene får lammekjøtt til rett tid. Både omsetningsavgifta og grunntilskuddet regnes i kr/kg lammekjøtt.

Tidlig på høsten er prisen på lammekjøttet ofte høy. I tillegg får man grunntilskudd og omsetningsavgifta er lav. Det lønner seg derfor å levere lam som har nådd slaktevekt (vanligvis mer enn 40 kg i levende vekt). Dessverre er det ikke så mange lam som har nådd slaktevekt tidlig på høsten når de bare har gått på beite. Jeg gir derfor kraftfôr i tillegg slik at de skal bli slaktemodne tidligere. Kraftfôret koster penger, så det er ikke lønnsomt å gi mer enn nødvendig. Beite blir også dårligere utover høsten, så det kan være nødvendig å tilleggsfôre med rundball eller høy. Lønnsomheten kan optimaliseres ved å føre statistikk over forbruk av fôr, prisen på lammekjøtt, grunntilskudd og omsetningsavgift. På den måten kan jeg finne ut når det er lurest å levere lammekjøttet.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Etter 10. årssteget - Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
Matematikk 1P - Funksjonar
gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt
Matematikk 1P - Funksjonar
omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
Matematikk 1P - Tal og algebra
behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar
Matematikk R1 - Funksjoner
tegne grafer til funksjoner med og uten digitale hjelpemidler, og tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen
Matematikk R2 - Funksjoner
formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte
Matematikk S1 - Funksjoner
lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon
Matematikk S2 - Funksjoner
løse økonomiske optimeringsproblemer i forbindelse med inntekts-, kostnads- og etterspørselsfunksjoner, og regne ut og bruke grensekostnader og grenseinntekter i enkle modeller