Helsesøster

Helsesøster

Beskrivelse

En helsesøster er sykepleier med videreutdanning og spesialisering innen forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge. En helsesøster må ha kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse. Helsesøsteren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn og unge med spesielle behov.

Teksten er hentet fra http://www.utdanning.no/

Studere vekstkurver til barn

Små og store barn kommer til helsestasjonen for kontroll. Da måler jeg vekten og lengden til barnet, og registrerer resultatene i et dataprogram. Kurven som går gjennom flere slike målingspunkter kalles barnets vekstkurve. En vekstkurve er en modell som viser utvikling over tid. Vekstkurvene i dataprogrammet er basert på målinger av barn som vokser opp i gode sosiale kår, fra ulike verdensdeler. Ved å sammenligne barnets vekstkurve med vekstkurvemodellen, kan jeg få en indikasjon på om barnet barnet vokser og utvikler seg normalt.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Etter 10. årssteget - Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
Matematikk 2P - Funksjonar i praksis
bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar
Matematikk 2P - Modellering
analysere praktiske problemstillingar knytte til daglegliv, økonomi, statistikk og geometri, finne mønster og struktur i ulike situasjonar og beskrive samanhengar mellom storleikar ved hjelp av matematiske modellar
Matematikk R1 - Funksjoner
bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i modeller av praktiske situasjoner
Matematikk R1 - Funksjoner
tegne grafer til funksjoner med og uten digitale hjelpemidler, og tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen
Matematikk R2 - Funksjoner
derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner
Matematikk R2 - Funksjoner
formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte
Matematikk S1 - Funksjoner
finne gjennomsnittlig veksthastighet for en funksjon ved regning og finne tilnærmingsverdier for momentan vekst i praktiske anvendelser
Matematikk S1 - Funksjoner
lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon
Matematikk S2 - Funksjoner
drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i praktiske sammenhenger ved å bruke førstederiverte og andrederiverte
Matematikk S2 - Funksjoner
tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen

Regne ut blodprosent

For en del år siden var det vanlig å oppgi konsentrasjonen av hemoglobin i blodet som blodprosent. Selv om vi i dag oppgir konsentrasjonen som antall gram hemoglobin pr desiliter, er det fortsatt en del pasienter som ønsker å få oppgitt blodprosenten. For å finne en tilnærmet verdi for blodprosenten basert på målingen av hemoglobin i blodet, multipliserer jeg konsentrasjonen av hemoglobin med 7. Det fungerer fordi en blodprosent på 100 % tilsvarer ca 14 g hemoglobin pr dl. Hvis konsentrasjonen av hemoglobin i blodet er 13, så får jeg følgende sammenheng mellom blodprosent og konsentrasjon: blodprosent/13 = 100/14. Siden 100/14 = 7, blir blodprosent = 7 · 13 = 91.

Relevante kompetansemål

Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk S1 - Algebra
løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler
Matematikk S1 - Algebra
omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet