Ingeniør/sivilingeniør, realfag

sivilingeniør

Beskrivelse

En ingeniør/sivilingeniør med fordypning i realfag kan arbeide i mange forskjellige bransjer, men felles for dem er at de er involvert i utvikling og forbedring av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, datamaskiner, vaksiner og kjøretøy.

Presentere resultater fra et forsøk på laboratoriet

Jeg bruker grafer for å oppsummere og presentere resultater på en ryddig og oversiktlig måte. Ved å plotte inn resultatene fra et forsøk i et koordinatsystem, kan jeg bruke regresjon for å finne et funksjonsuttrykk som passer godt til punktene (trendlinja). For å avgjøre om jeg kan bruke funksjonsuttrykket til å forutsi nye verdier, finner jeg R2-verdien, og den bør være nærmest mulig 1.

Relevante kompetansemål

Matematikk R2 - Funksjoner
formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte
Matematikk S1 - Funksjoner
lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon

Bruke måleinstrumenter i arbeid på laboratoriet

Jeg bruker mange forskjellige måleinstrumenter på laboratoriet, og da er det viktig å ta hensyn til måleusikkerheten til instrumentene når jeg skal analysere resultatene. Alle resultater har en viss usikkerhet,  men det er viktig å identifisere og redusere måleusikkerheten mest mulig. Gode rutiner og prosedyrer er viktig, for eksempel at forsøk gjentas av ulike mennesker og sammenlignes.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit