Museumsbestyrer

Museumsbestyrer

Beskrivelse

Museumsbestyreren er daglig leder for en kulturvirksomhet og har ansvar for museets virksomhet. Det innebærer blant annet å planlegge utstillinger og aktiviteter, å sørge for den daglige driften og å lede og videreutvikle museet.

Dokumentere bygningsmasse

Jeg arbeider med å dokumentere bygningsmassen på museumsområdet. Bygningene er fra forskjellige århundrer, og de har ulik størrelse. Alle har blitt flyttet fra sin opprinnelige plassering til museumsområdet. For ettertiden, er det viktig å skrive ned det vi vet om husenes opprinnelse, familiene som har bodd der, bruksområdene og så videre slik at informasjonen ikke går tapt. Jeg tar mål på utsiden og innsiden av husene for å dokumentere størrelsen, lager plantegninger og tar bilder. Informasjonen er også nyttig å ha når jeg skal be firmaer om tilbud på reparasjoner og utbedringer av bygningene.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
gjere greie for talet π og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum
Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit

Beregne utsalgspris på varer

På museet har vi en butikk hvor vi selger produkter laget av lokale håndverkere og kunstnere. Når en ny produsent ønsker å levere inn produkter for salg, registerer jeg diverse opplysninger om han. Han må selv avgjøre hva han ønsker å selge produktene til oss for. Jeg registrerer da produktene i et skjema hvor hver enkel vare produsenten leverer inn får et eget varenummer. Utsalgsprisen regner jeg ut ved å legge til avanse og deretter mva. Så lager jeg en prislapp hvor jeg skriver på produsentnummeret, varenummeret og utsalgsprisen på varen. Når en kunde kjøper varen, tar jeg av prislappen og limer den inn i et nytt skjema. Fire ganger i året går jeg gjennom disse listene og betaler produsentene for varene som er solgt

Relevante kompetansemål

Matematikk 1P - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
Matematikk 1P-Y - Tal og algebra
rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

Sette opp budsjett for museet

Jeg setter opp budsjett for driften av museet hvert år. I budsjettet må jeg ta hensyn til alle inntekter og utgifter. Inntektene er blant annet støtte fra kommune/stat, billettinntekter og salgsinntekter. For å finne et overslag over billettinntektene tar jeg utgangspunkt i antall besøkende fra året før. Utgiftene  er kostnader til personale/guider, utstillinger og innkjøp av varer for salg, samt driftskostnader for hus og eventuelle utbedringskostnader.