Snekker

Snekker

Beskrivelse

En snekker lager og restaurerer ulike produkter basert på materialet tre. Det kan være dører, vinduer, trapper, innredninger og møbler. Snekkerfaget er et tradisjonsrikt fag der det brukes gamle teknikker, men mer og mer av arbeidshverdagen for snekkere innebærer arbeid med maskiner og automatiserte verktøy.

Teksten er basert på innhold fra http://www.utdanning.no/

Lage spesialtilpassede kjøkkenskap

Jeg arbeider med å lage kjøkkenskap som ikke har standardmål. For å utnytte plassen på kjøkkenet optimalt, er det en del som ønsker å få laget spesialtilpassede skap til områdene hvor skap med standardmål ikke passer, for eksempel under en trapp/skråtak eller i et rom med vegger med spesielle vinkler. Noen ønsker også å få spesiallaget skap som skal passe inn i et bestemt estetisk uttrykk, for eksempel med tanke på form. Når jeg skal lage et spesialtilpasset skap, får jeg oppgitt formen og de utvendige målene skapet skal ha på en målsatt tegning. Jeg lager meg så egne arbeidstegninger hvor jeg tar hensyn til materialene som skal brukes, sammenføyninger og så videre. Det er svært viktig at alle mål er nøyaktige for at skapet skal passe inn på kjøkkenet til kunden. I tillegg må jeg sørge for at konstruksjonen tåler belastningen den skal bli utsatt for hos kunden. Jeg bruker det jeg kan om forskjellige målenheter, vinkler, geometriske former og noe trigonometri for å lage skapene.

Relevante kompetansemål

Etter 10. årssteget - Måling
gjere greie for talet π og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum
Etter 10. årssteget - Måling
velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit
Etter 10. årssteget - Tal og algebra
rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
Matematikk 1T - Geometri
gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar
Matematikk 1T-Y - Geometri
gjere greie for definisjonane av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i vilkårlege trekantar
Matematikk S1 - Algebra
regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver