Ti på topp

Plass Elev Poeng
4. trinn
1. plass Elev 1, Egge barneskole
96
2. plass Elev 71, Ranheim skole
87
3. plass Elev 30, Ranheim skole
Elev 7, Strindheim Skole
Elev 9, Krokstad skole
Elev 10, Krokstad skole
86
4. plass Elev 2, Krokstad skole
Elev 3, Krokstad skole
Elev 11, Krokstad skole
Elev 13, Krokstad skole
83
5. plass Elev 22, Strindheim Skole
Elev 66, Åsvang skole
82
6. plass Elev 1, Bekkestua barneskole
81
7. plass Elev 1, Ingen
80
8. plass Elev 70, Ranheim skole
Elev 6, Krokstad skole
Elev 39, Åsvang skole
78
9. plass Elev 3, Bjørkly skole
Elev 7, Silsand barneskole
77
10. plass Elev 2, Askimbyen Skole
Elev 56, Åsvang skole
75
Plass Elev Poeng
5. trinn
1. plass Elev 22, Kirkeby skole
Elev 3, Floren skole
91
2. plass Elev 32, Åse skole
88
3. plass Elev 10, Rollsløkken skole
87
4. plass Elev 10, Kirkeby skole
Elev 6, Løren skole
Elev 29, Ila skole
86
5. plass Elev 37, Kviltorp skole
85
6. plass Elev 15, Ila skole
84
7. plass Elev 4, Krokstad skole
Elev 49, Bekkestua barneskole
83
8. plass Elev 6, Hisøy skole
82
9. plass Elev 2, Kirkeby skole
Elev 1, kuvætreskole
Elev 31, Bekkestua barneskole
Elev 29, Åse skole
81
10. plass Elev 29, Kviltorp skole
Elev 42, Rollsløkken skole
80
Plass Elev Poeng
6. trinn
1. plass Elev 1, Bjørkly skole
Elev 3, Bjørkly skole
91
2. plass Elev 9, Bjørkly skole
Elev 36, Høvik
88
3. plass Elev 10, Bjørkly skole
Elev 3, Lundenes skole
87
4. plass Elev 26, Høvik
Elev 31, Høvik
Elev 8, Asker International School
86
5. plass Elev 24, Åse skole
83
6. plass Elev 4, Lundenes skole
81
7. plass Elev 3, Greverud
Elev 31, Høvik Verk skole
Elev 14, Asker International School
80
8. plass Elev 21, Greverud
Elev 21, Høvik
78
9. plass Elev 7, Greverud
Elev 3, Høvik Verk skole
Elev 8, Høvik Verk skole
Elev 1, Høvik
Elev 66, Høvik
Elev 11, Greverud skole
77
10. plass Elev 1, Høvik Verk skole
Elev 65, Høvik
76
Plass Elev Poeng
7. trinn
1. plass Elev 23, Øye skule
Elev 1, Asker International School
96
2. plass Elev 8, Bjørkly skole
Elev 2, Huseby skole
Elev 11, Huseby skole
Elev 14, Huseby skole
91
3. plass Elev 2, Bjørkly skole
Elev 20, Sellanrå skole
87
4. plass Elev 4, Bjørkly skole
Elev 4, Huseby skole
Elev 3, Os barneskule
86
5. plass Elev 1, Bjørkly skole
Elev 25, Øye skule
Elev 44, Sellanrå skole
82
6. plass Elev 3, Bjørkly skole
Elev 6, Huseby skole
Elev 9, Huseby skole
81
7. plass Elev 21, Bjørndalsskogen skole
79
8. plass Elev 5, Os barneskule
Elev 5, Asker International School
78
9. plass Elev 11, Bjørndalsskogen skole
77
10. plass Elev 14, Grande skole
76
Plass Elev Poeng
8. trinn
1. plass Elev 2, Asker International School
96
2. plass Elev 14, Stokkan ungdomsskole
93
3. plass Elev 21, Stokkan ungdomsskole
89
4. plass Elev 14, Haugjordet ungdomsskole
Elev 15, Asker International School
86
5. plass Elev 19, Haugjordet ungdomsskole
85
6. plass Elev 3, Hoppern Skole
Elev 5, Hoppern Skole
83
7. plass Elev 1, eidsberg ungdomsskole
Elev 9, Haugjordet ungdomsskole
82
8. plass Elev 22, eidsberg ungdomsskole
81
9. plass Elev 8, Haugjordet ungdomsskole
79
10. plass Elev 8, Hoppern Skole
77
Plass Elev Poeng
9. trinn
1. plass Elev 5, Fagerborg skole
Elev 1, Lundenes skole
Elev 2, Lundenes skole
Elev 3, Lundenes skole
Elev 4, Lundenes skole
Elev 5, Lundenes skole
Elev 6, Lundenes skole
91
2. plass Elev 7, Fagerborg skole
78
3. plass Elev 2, Fagerborg skole
77
4. plass Elev 8, Fagerborg skole
76
5. plass Elev 10, Asker International School
68
6. plass Elev 9, Fagerborg skole
60
7. plass Elev 8, Asker International School
58
8. plass Elev 6, Fagerborg skole
56
9. plass Elev 5, Asker International School
54
10. plass Elev 1, Fagerborg skole
50
Plass Elev Poeng
10. trinn
1. plass Elev 10, Asker International School
75
2. plass Elev 11, Asker International School
66
3. plass Elev 15, Asker International School
48
4. plass Elev 18, Asker International School
46
5. plass Elev 4, Asker International School
43
6. plass Elev 2, Asker International School
39
7. plass Elev 7, Asker International School
38
8. plass Elev 3, Asker International School
Elev 12, Asker International School
Elev 17, Asker International School
35
9. plass Elev 6, Asker International School
28
10. plass Elev 14, Asker International School
27