Dybdelæring i matematikk

Lita jente som konsentrerer seg mens hun jobber på PC
Overordnet del av læreplanverket beskriver hvilke verdier og prinsipper som grunnopplæringen skal bygge på. Her er dybdelæring et sentralt begrep.

Dybdelæring innebærer at elevene gradvis og over tid utvikler sin forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et fag. Elevene utvikler en helhetlig forståelse av fag og ser sammenhenger mellom fag, samt greier å anvende det de har lært til å løse problemer og oppgaver i nye sammenhenger. Elevene er i stand til å regulere egen læringsprosess, bruke relevante læringsstrategier og reflektere over egen læring.

Les mer om dybdelæring i artikkelen Dybdelæring i matematikk, av Mona Nosrati og Kjersti Wæge (2018).
Artikkel om Dybdelæring, begrepene brøk og desimaltall, Stengrundet, Jensen og Valbekmo, 2019

 

Kompetanseutvikling i dybdelæring

I Realfagsløyper er det utviklet moduler om Dybdelæring (barnetrinn, ungdomstrinn og videregående).
Matematikksenteret kan bidra med støtte i gjennomføringen av Realfagsløyper.