Jakten på mengden 5

Jakten på mengden 5

Hensikt

Telle, sortere, kategorisere, observere, sammenligne, representere, forklare, begrunne.

Barna får møte mengden «fem» på ulike måter og erfare at mengder med fem objekter kan se svært forskjellige ut, selv om det er like mange i alle.

Aktiviteten

Del elevene i par eller grupper og be dem lage femmermengder. Elevene kan velge selv om de vil samle bare like gjenstander (for eksempel fem steiner, fem kongler, fem skjell, fem blader, fem pinner) i mengden sin, eller blande ulike gjenstander. Deretter organiserer elevene mengden sin slik de selv ønsker. De kan spre gjenstandene utover, legge dem tett i tett, organisere dem som på terningen, legge dem i sirkel, legge dem på linje osv.

I diskusjonen med elevene må dere fokusere på kardinaltallet i hver mengde og samtale om hvordan femmermengdene er like og forskjellige. Dere kan sammenligne gjenstandene innad i hver mengde (her er det tre store blader og to små skjell), eller sammenligne gjenstandene mellom mengder (her er det fem små steiner tett i tett og der er det fem store biler på parkeringsplassen – det er like mange).

Still spørsmål som:

 • Hvordan kan vi se at det er fem i denne mengden? Er det noen som ser det på en annen måte?
 • Hva er likt og forskjellig med gjenstandene i mengden?
 • Hvordan kan det være fem både her... og der...?
 • Hvordan vil du plassere gjenstandene slik at mengden er lett å telle/se?
 • Hvordan kan du legge gjenstandene dine slik at det er lett å se hvor mange det er?

Oppsummert:

Det er altså like mange i to femmermengder selv om objektene i den ene er større eller mindre enn i den andre, eller gjenstandene i den ene er spredd utover et større område, eller gjenstandene i de to mengdene er organisert forskjellig. Å få forståelse av «like mange» innebærer at barna abstraherer fra tingene selv og kun ser på antallet (kardinaltallet) i mengden. Antallet er likt, selv om gjenstandene ikke er like.

Rammeplanmål/Kompetansemål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 • Barnehage
 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 2.trinn
   • ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar
   • utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane