3 timer
Par og hel klasse

Ble kvinner og barn reddet først fra Titanic?

Titanic

Emne

Excel, realistiske data, store datasett, sannsynlighet.

Hensikt

Forberedelse til å gjøre selvstendig arbeid med reelle data i Excel.

Valg av tidspunkt

Når elevene skal arbeide med reelle datasett. Det er en fordel hvis elevene kjenner til filtrering, sortering og formler i Excel.

Du trenger

PC med Excel, regneark-fil og elevhefte.

Aktiviteten

Om Erasmus+-prosjektet

Opplegget er utviklet av Freudenthal Institute, Utrecht University som del av prosjektet “Computational and Mathematical Thinking” (NRO, prosjektnummer 40.5.18540.130). Prosjektet går ut på å lage ulike undervisningsopplegg hvor elevene skal utvikle sin algoritmiske tenking. Matematikksenteret har tilpasset undervisningsopplegget til norske forhold. Algoritmisk tenking 1 og Algoritmisk tenking 2 er også laget i forbindelse med dette prosjektet. 

Har du prøvd ut opplegget med elever? Send oss gjerne en tilbakemelding (kontakt@matematikksenteret.no, merk med GeoGebra).

Innledning

Opplegget handler om Titanic-forliset. Elevene får et utdrag av passasjerlisten i et Excel-ark. Så får de en oppskrift på hvordan de kan finne ut om kvinner og barn ble reddet først fra Titanic.

Start gjerne med å se et utdrag av en film om forliset. For eksempel: https://www.youtube.com/watch?v=rs9w5bgtJC8 (ikke se på hele).

Elevene arbeider så med elevheftet og Excel-arket. Det er lurt om elevene har hver sin PC, men skriver i et felles elevhefte. Da får begge øving i Excel, kan sammenligne svarene og samarbeide om tekstsvarene.

På den første siden i heftet er det noen forklaringer som er viktig for det videre arbeidet. Blant annet skal de lagre regnearket med navnet på gruppen. De blå boksene på elevheftet inneholder spørsmål som elevene skal besvare med egne ord. I de gule boksene skal elevene skrive inn resultatene fra beregninger i Excel. Elevene skal levere regnearket så det er viktig at de tar vare på alle beregninger og kommentarer/overskrifter.

Kommentar til læreren

Tilpass opplegget til kunnskapene elevene har. Mange formler er godt forklart i elevheftet, men å bruke dem kan fortsatt være vanskelig for elever som har lite erfaring med Excel.

Elevene kan søke etter tips og hjelp på https://support.microsoft.com/nb-no/excel.

Bli kjent med Titanic-filen

I spørsmål 1 blir elevene kjent med regnearket. De undersøker hvilke data regnearket inneholder og hvordan de er oppgitt.

Kommentar til læreren

Gi elevene god tid til å undersøke dataene. Excel-filen inneholder flere ark. Det er viktig at elevene ikke gjør endringer i Passasjerliste, original slik at de har mulighet til å kopiere dataene derfra ved behov.

Problemstilling: Kvinner og barn først?

Elevene skal svare på om kvinner og barn ble reddet først gjennom mange oppgaver. Elevheftet forklarer hva de skal gjøre og hvordan.

Kommentar til læreren

Elevene skal undersøke om den uskrevne loven om at kvinner og barn skal reddes først i en nødssituasjon. Siden datasettet ikke inneholder informasjon om tid, skal elevene i stedet undersøke om kvinner og barn hadde større sannsynlighet for å overleve Titanic-forliset. Hvis det stemmer, er det grunn til å tro at kvinner og barn ble reddet før menn.

Elevheftet oppfordrer elevene til å slette kolonner som inneholder data de ikke trenger. Det gjør regnearket mer oversiktlig når elevene skal arbeide med en konkret problemstilling. Behold gjerne passasjernummer slik at det er mulig å sjekke at for eksempel sortering er riktig utført. Om elevene vil beholde navn eller noe annet er det også i orden.

Elevene skal bruke ulike formler i Excel. Elevheftet forklarer hvordan elevene skal bruke dem, men det kan være lurt å minne elevene om følgende:

 • Desimaltegn er komma (,).
 • Trykk på kolonnenavn for å markere hele kolonnen (A:A).
 • I formler må tekstvariabler ha anførselstegn rundt (ˮmannˮ).
 • I formler må de bruke semikolon (;) mellom ulike betingelser.
 • Det kan være enklere å kopiere og endre formlene enn å skrive de på nytt hver gang.
 • Bruk Excel som kalkulator.

I spørsmål 3 skal elevene sammenligne to metoder de har brukt (i Excel-oppgave 5 og 6) for å beregne sannsynligheten for å overleve for voksne menn, voksne kvinner og barn. I Excel-oppgave 5 har elevene regnet ut sannsynligheten for å overleve ved å dele antall voksne menn som overlevde på det totale antallet overlevende. I Excel-oppgave 6 har de regnet ut sannsynligheten for å overleve ved å dele antall voksne menn som overlevde på det totale antallet menn som var på Titanic. Tilsvarende for voksne kvinner og barn.

metode titanic

Mange elever synes det er vanskelig å beskrive med egne ord hva som skiller de to metodene og å vurdere hvilken metode som gir et mest riktig svar på om kvinner og barn ble reddet først. Det kan hjelpe elevenes resonnering om de tenker seg at det for eksempel bare var et barn om bord og det overlevde. Hva bør sannsynligheten da være for å overleve som barn? Og hva blir den med de to metodene?

Oppsummering

Oppsummer spørsmål 3 og konklusjonen i en klassesamtale. Velg ut elevpar med ulike begrunnelser til å presentere og diskuter gjerne forskjeller og likheter.

Veien videre

Elevene har brukt passasjerlisten til å finne ut om kvinner og barn hadde større sannsynlighet for å overleve enn menn. Kanskje elevene lurer på om noe annet påvirket sannsynligheten for å overleve? Eller kanskje det underveis har dukket opp andre spørsmål elevene har lyst til å finne svar på? Datasettet gir mulighet til å undersøke mange ulike problemstillinger.

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Videregående
  • S1
   • planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til samfunnsøkonomiske temaer og forhold, og analysere og presentere funn
  • Vg1P
   • modellere situasjonar knytte til tema frå samfunnsliv og arbeidsliv, presentere og argumentere for resultata og for når modellane er gyldige
   • planleggje, utføre og presentere sjølvstendig arbeid knytt til modellering og funksjonar innanfor samfunnsfaglege tema
  • Vg1T
   • formulere og løyse problem ved hjelp av algoritmisk tenking, ulike problemløysingsstrategiar, digitale verktøy og programmering
   • lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekstar om ulike tema og presentere relevante berekningar og analysar av resultata
   • modellere situasjonar knytte til ulike tema, drøftedrøfte, presentere og forklare resultata og argumentere for om modellane er gyldige
  • Vg2P
   • analysere og presentere funn i datasett frå lokalsamfunn og media