Kongler

Kongle

Hensikt

Arbeide med problemløysing og få erfaring med ulike problemløysingsstrategiar.

Du treng

Kongler, nøtter, steinar eller liknande

Aktiviteten

Forarbeid
Aktiviteten krev ikkje noko spesielt forarbeid.

Gjennomføring av aktiviteten
Læraren presenterer oppgåva munnleg. Elevane kan be om å få opplysningar gjenteke og eventuelt notere stikkord.
Finn 30 kongler. Fordel konglene i fem grupper etter følgande opplysningar:
I den første og den andre gruppa er det til saman 14 kongler.
I den andre og den tredje gruppa er det til saman 10 kongler.
I den tredje og den fjerde gruppa er det til saman 9 kongler,
og i den fjerde og den femte gruppa er det til samma 12 kongler.

Korleis tenkte de for å finne talet på kongler i kvar gruppe?

Etterarbeid (inne)

Elevane gjenskaper aktiviteten, og presenterer løysningane for kvarandre. Har alle tenkt likt? Lag liknande oppgåver til kvarandre.

Lærarrettleiing

 • Korleis trur du elevane dine vil løyse oppgåva? Er det ein spesiell problemløysingsstrategi du ønskjer å framheve under oppsummeringa av oppgåva?
 • Korleis starta elevane?
 • Korleis resonnerte dei i fortsetjinga?
 • Diskuter kva som er likt og ulikt mellom strategiane elevane har bruka.  

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 8. trinn
   • utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
   • lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar
  • Kompetansemål etter 7. trinn
   • utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
   • bruke samansette rekneuttrykk til å beskrive og utføre utrekningar
  • Kompetansemål etter 6. trinn
   • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
  • Kompetansemål etter 5. trinn
   • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
  • Kompetansemål etter 4. trinn
   • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
  • Kompetansemål etter 2.trinn
   • utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC