Kongler

Kongle

Hensikt

Arbeide med problemløsing og få erfaring med ulike problemløsingsstrategier.

Du trenger

Kongler, nøtter, steiner eller lignende

Aktiviteten

Forarbeid
Aktiviteten krever ikke noe spesielt forarbeid.

Gjennomføring av aktiviteten
Læreren presenterer oppgaven muntlig. Elevene kan be om å få opplysninger gjentatt og eventuelt notere stikkord.
Finn 30 kongler. Fordel konglene i fem grupper etter følgende opplysninger:
I den første og den andre gruppen er det til sammen 14 kongler.
I den andre og den tredje gruppen er det til sammen 10 kongler.
I den tredje og den fjerde gruppen er det til sammen 9 kongler,
og i den fjerde og den femte gruppen er det til sammen 12 kongler.

Hvordan tenkte dere for å finne antall kongler i hver gruppe?

Etterarbeid (inne)

Elevene gjenskaper aktiviteten, og presenterer løsningene for hverandre. Har alle tenkt likt? Lag lignende oppgaver til hverandre.

Lærerveiledning

 • Hvordan tror du elevene dine vil løse oppgaven?  Er det en spesiell problemløsingsstrategi du ønsker å fremheve under oppsummeringen av oppgaven?
 • Hvordan startet elevene?
 • Hvordan resonnerte de i fortsettelsen?
 • Diskuter likheter og forskjeller mellom strategiene elevene har brukt.

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 8. trinn
   • utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
   • lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar
  • Kompetansemål etter 7. trinn
   • utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
   • bruke samansette rekneuttrykk til å beskrive og utføre utrekningar
  • Kompetansemål etter 6. trinn
   • formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
  • Kompetansemål etter 5. trinn
   • utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
  • Kompetansemål etter 4. trinn
   • lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
  • Kompetansemål etter 2.trinn
   • utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC