Bedre matematikk for yrkesfagene

Nyhet
/
31.10.2016
naturbruk traktorsprøyte
I fire år har Matematikksenteret jobbet med et prosjekt om yrkesretting og relevans i matematikkundervisningen på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i den videregående skolen. En ny stortingsmelding ser ut til å ende med læreplaner som viderefører tankegangen fra prosjektet.

Finn læringsressurser: Matematikk og yrkesfag

- Prosjektet «Fellesfag, yrkesretting og relevans» (FYR) begynte egentlig som et prosjekt for å utvikle relevante ressurser i fire fellesfag, deriblant matematikk, innen yrkesfagene. Etter hvert har det blitt mer og mer et skoleutviklingsprosjekt, der fellesfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ses i sammenheng med programfagene, forklarer Jens Arne Meistad (bildet under til høyre). Han er Matematikksenterets prosjektleder og har ansvar for et FYR-nettverk med 19 koordinatorer over hele landet. Meistad har sett en positiv utvikling de siste fire årene.

Foto av Jens Arne Meistad
Jens Arne Meistad

Mer yrkesrelevant matematikk
Tankegangen i FYR-prosjektet er at de ulike retningene innen yrkesfag har behov for mer relevant matematikkundervisning enn de tradisjonelt har hatt.

- Det å bruke oppgaver og faglig innhold som er relevant for en bransje eller et framtidig yrke er viktig, både for kunnskapen og motivasjonen sin del. En som skal bli elektriker har andre behov enn en som skal bli kokk. Derfor er det viktig at elektroeleven får oppgaver som er relevante for sitt fag, mens eleven på kokkelinja får utfordringer som er relevante for sitt fag, sier Meistad.

Skolelederen er avgjørende
Dette krever tett samarbeid mellom matematikklæreren og programfaglæreren på skolen. Skoleledere har en avgjørende rolle for å legge til rette for dette samarbeidet. Fysisk tilrettelegging kan handle om at lærere får samlokaliserte arbeidsplasser, og et godt eksempel på faglig samarbeid er at mange skoler har utviklet årshjul som viser hvordan et fag som matematikk kan være et godt redskapsfag for å kunne forstå programfagene. Et slikt årshjul sikrer at rekkefølgen på matematikkemnene blir korrekt i forhold til emnene i programfaget.

- Tydelige strukturer på skolen er et viktig utgangspunkt. Mange matematikklærere mangler kunnskap om programfagene. Skal undervisningen oppleves relevant for elevene, må det legges til rette for samarbeid mellom de ulike lærerne. Derfor har FYR-prosjektet fått mer fokus på skoleutvikling i den siste delen av prosjektet, sier Meistad.

Ressursutvikling har det blitt uansett – nesten 2.000 ressurser i form av oppgaver, ideer og forslag til opplegg er gjort tilgjengelig for skolene i de årene prosjektet har gått.

Ulikt, men likeverdig
Stortingsmelding 28 ble vedtatt av Stortinget i midten av oktober. Meldingen legger opp til mer yrkesrelevant innhold i læreplanene, i første omgang i de to fellesfagene matematikk og naturfag. Senere skal det vurderes om det samme skal skje med de andre fellesfagene. Om lag 30 prosent av matematikken skal være programspesifikk.

- Læreplanene som skal utarbeides de kommende årene skal tilpasses hvert enkelt yrkesfag i større grad enn de er i dag. Det må skje i samarbeid med de ulike bransjene. Så skal det tas hensyn til at alle elever skal ha gått et løp som gir mulighet til generell studiekompetanse. Ulik undervisning skal ende opp med likeverdig kompetanse. Det blir spennende, sier Jens Arne Meistad.