Nettverk for tidlig innsats i begynneropplæringen

13.04.2021
Barn som rekker opp hånda
Trøndelag satser på tidlig innsats. Målet er å styrke begynneropplæringen slik at alle skoler stiller likt til start. Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU er med som støttespillere og utviklingspartnere i prosjektet.

Det er store variasjoner fra kommune til kommune og fra skole til skole i kvaliteten på begynneropplæringen. Hva gjør vi med det?

Dette er en problemstilling som er lik for mange fylker i Norge. I Trøndelag valgte Statsforvalteren å møte utfordringen ved å etablere et nettverksbasert kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU. Alle de trønderske kommunene er involvert i prosjektet, som har som mål å styrke alle skoler og kommuner i fylket.

Organisering i nettverk

Prosjektet har navnet «Tidlig innsats i begynneropplæringen», og er designet som et tilbud med vekt på læring og undervisning i 1. og 2. trinn. Tilbudet skal gi lærere og skoleledere mulighet til å utvikle forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning – og hvordan dette kan omsettes til god praksis i klasserommene.

Gjennomføringen er organisert i en allerede etablert nettverksstruktur i Trøndelag, bestående av 10 nettverk. I hvert nettverk deltar lærere og skoleledere fra ulike regioner i Trøndelag. Mot slutten av prosjektet skal skolene evaluere utviklingsarbeidet og legge en plan for det videre arbeidet. Prosjektet startet høsten 2020 og avsluttes våren 2023 (6 semestre).

Tilbudet omhandler matematikk (regning) og skriving i begynneropplæringen. De sentrale temaene i matematikk er grunnleggende tallforståelse, dynamisk kartlegging, elevstrategier, representasjoner, motivasjon og utforskende samtaler. I skriving er temaene rask bokstavinnlæring, funksjonell skriving, utforskende samtaler, å skrive seg til lesing, og vurdering av skriving som grunnlag for å støtte elever i videre skriveutvikling.

Prosjektet er godt i gang, og nettverkene samles én gang hvert semester hvor de diskuterer teori. Mellom samlingene leser deltakerne teori og utfører lærerne arbeid sammen med elever og kollegaer der de prøver ut teori som har blitt diskutert på samlingen, observerer hverandre og reflekterer over forbedring av praksis.

De nasjonale sentrenes rolle

Matematikksenteret og Skrivesenteret har utviklet det faglige innholdet i samlingene og begge sentrene deltar på alle samlinger i nettverkene. Hvert av sentrene har hovedansvar for annenhver samling. Matematikksenteret har hovedansvar for høstsamlingen og Skrivesenteret har hovedansvar for vårsamlingen.

Begynneroppl%C3%A6ringen.png
Iris Hansson Myran (Skrivesenteret), Olaug Lona Svingen (Matematikksenteret), Kathrine Vik Tollaksen (Skrivesenteret) og Ingunn Valbekmo (Matematikksenteret) står bak det faglige innholdet i «Tidlig innsats i begynneropplæringen», og gjennomfører samlinger med lærere fra hele Trøndelag. 

Arbeidet i nettverkene er nært knyttet til LK20. Ved å ta utgangspunkt i overordnet del av læreplanen, blir likheter mellom begynneropplæring i lesing, skriving og regning, synlig.

– Den «trønderske modellen» har mange fordeler når det gjelder kompetanseutvikling av lærere. Det viktigste er kanskje at deltagerne jobber i nettverk, slik at de kan samarbeide og utveksle erfaringer, sier Olaug Lona Svingen, universitetslektor ved Matematikksenteret NTNU.

Mer ansvar til kommunene

Stortingsmelding 21/ 2016-2017 understreker viktigheten av opplæringen de første skoleårene: Det er da elevene utvikler de grunnleggende ferdighetene som de trenger for videre læring.

“§ 1-4. Tidleg innsats på 1. til 4. trinn: På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik at forventa progresjon blir nådd.” Bestemmelsen innebærer at kommuner, skoler og lærere har ansvar for å gi elevene god begynneropplæring.