Matematikksenteret som utviklingspartner

Illustrasjonsbilde av lærere som jobber sammen
Matematikksenteret NTNU er et kompetansemiljø som jobber med kompetanseutvikling, forskning, formidling og utvikling av læringsressurser og digitale verktøy, i tett samarbeid med praksisfeltet. Vi er en naturlig utviklingspartner i lokalt kompetanseutviklingsarbeid.

Vi tilbyr en rekke kompetanseutviklingsløp for skoler og kommuner. Sammen skaper vi mer engasjement og interesse for matematikk!

Lokal kompetanseutvikling (Rekom og Dekom)

Den nye modellen for kompetanseutvikling betyr at barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner selv har ansvar for lokalt kompetanseutviklingsarbeid. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med universiteter og høgskoler (UH-sektoren). Matematikksenteret er en del av NTNU, og er dermed en naturlig samarbeidspartner.

Her er et eksempel på hvordan vi samarbeider med Nærøysund kommune: 

Som nasjonalt senter har vi et landsdekkende ansvar for å øke kvaliteten i matematikkundervisningen, bidra til økt motivasjon og interesse for matematikkfaget, og for å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning.
Vi har kompetanse på mange forskjellige tema innenfor matematikkdidaktikk og undervisning. Alt vi utvikler bygger på erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hva som fremmer god læring og motivasjon i matematikk.

Her er noe av det vi kan tilby:

 • Generell kompetanseutvikling i matematikkdidaktikk 
 • Dybdelæring i matematikk
 • Ny læreplan LK 20
 • Tenkende klasserom (Building Thinking Classrooms) 
 • GeoGebra
 • Utforskende matematikkundervisning
 • Problemløsning og bruk av LIST-oppgaver/problemløsningsoppgaver (Mattelist.no)
 • Misoppfatninger i matematikk
 • Kompetanseløftet og elever som har behov for særskilt tilrettelegging (inkl. intensivkurs)
 • Matematikk i barnehagen
 • Kartleggingsverktøyet AlleTeller!
 • Tidlig innsats i begynneropplæringen
 • Vurdering

Eksempel fra utviklingsprosjekter

"Tidlig innsats i begynneropplæringen" er et eksempel på et utviklingsprosjekt vi har utviklet i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag og Skrivesenteret. 

I prosjektet "Vurderingskompetanse og LK20", får lærere i ungdomsskolen tilbud om å styrke sin vurderingskompetanse i norsk, matematikk og engelsk. Det faglige innholdet er utviklet av Matematikksenteret, Skrivesenteret og Fremmedspråksenteret.

I Nærøysund kommune skal lærere ved seks skoler etterutdannes i MAM-metodikken. Det toårige prosjektet foregår i tett samarbeid med Matematikksenteret. 

I Osloskolen har de brukt MAM-metodikken i etterutdanning av lærere siden 2019. Matematikksenteret er utviklingspartner. 

 

Dette kan vi bidra med som utviklingspartner:

Samarbeidet innledes med dialog, hvor kartlegging av behov og målene for tiltaket danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Matematikksenteret tilbyr ulike former for samarbeid, som kan tilpasses ulike behov og økonomi. Vi kan:

 • gi støtte til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling i matematikk.
 • støtte ledelsen i prosessen, blant annet ved å kartlegge behov og lage en plan for kompetanseutvikling.
 • bidra med spisskompetanse og støtte i utvikling av enkeltområder/tema.
 • gjennomføre (lede og/eller støtte) samlinger i nettverk i kommunen eller i kollegiet på skoler/barnehager.

Matematikksenteret kan tilpasse sine bidrag til målet med utviklingsprosjektet i tett dialog med skolen/barnehagen/nettverket. Dere kan også velge blant Matematikksenterets etablerte tilbud, som er organisert i pakker og moduler som kan kombineres og settes sammen på ulike måter. Vi kan også lage digitale kurs og foredrag på bestilling, eller dere kan bestille tilgang til de digitale kursene og foredragene vi allerede har utviklet.

Om dere har spørsmål eller ønsker å få utarbeidet et pristilbud, ta kontakt med Bård Vinje.
 

Om Matematikksenteret

Matematikksenteret har ca. 30 ansatte, hvor de fleste har bakgrunn som lærere fra grunnskolen, videregående skole, lærerutdanning eller som barnehagelærere. Vi forsker på matematikkdidaktikk, og utvikler arbeidsmetoder og læringsressurser. Våre ansatte jobber tett med både praksisfeltet, lærerutdanningene, høgskoler og universitet.