Støtte til arbeid med kompetanseløftet

Gutt som grubler. Sitter sammen med lærer.
Matematikksenteret er en utviklingspartner i arbeidet med å skape inkluderende fellesskap og styrke laget rundt barn og unge. Vi gir faglig støtte og har kompetanse på nettverksbygging mellom barnehager, skoler og PP-tjeneste.

Vårt bidrag i kompetanseløftet handler om å øke bevisstheten og styrke de ansattes kompetanse om arbeidsmåter som er relevant for barns motivasjon og forståelse for matematikk. Vi vil også synliggjøre betydningen dette har for pedagogisk praksis, fellesskap og inkludering av barn og unge.

Vi kan bistå barnehager, skoler, PPT, kommuner og nettverk med analyser av lokal praksis og utviklingsbehov. Vi kan også bidra med faglig innhold til utviklingsprosjekter.

Her er noe av det vi kan tilby:

Skole, PPT og andre i laget rundt barn og unge

 • Veiledning over tid og fagdager: 
  • knyttet til kompetansepakkene «Matematikkvansker og tilpasset opplæring»
  • knyttet til tema i Realfagsløyer (f.eks Vurdering og tilpasset opplæring)
  • om inkluderende matematikkundervisning (kan overføres til alle fag)
  • om arbeid med flerspråklighet og matematikk
  • om å utvikle matematiske samtaler for å øke motivasjon og deltakelse

Barnehage, PPT og andre i laget rundt barn og unge

 • Veiledning over tid og fagdager:  
  • om å utvikle strukturer og innhold for en god overgang fra barnehage til skole
  • om å støtte barnehagebarns interesse for matematikk
  • knyttet til utvikling av et matematisk rikt leke- og læringsmiljø som ivaretar alle barn og deres medvirkning
  • knyttet til tema i i Realfagsløyer 
  • om arbeid med flerspråklighet og matematikk
  • om å utvikle matematiske samtaler for å øke motivasjon og deltakelse

Om dere har spørsmål eller ønsker å få utarbeidet et pristilbud, ta kontakt med Bård Vinje.

Send oss en forespørsel

Vårt faglige ståsted

Matematikksenteret jobber for å få sammenheng og helhet i matematikkfaget, slik at opplæringen gir relevans for alle barn og unge. Vi har spisskompetanse på å tilpasse det pedagogiske tilbudet slik at alle får et best mulig utgangspunkt for utvikling og læring. 

Vi jobber med utforskende arbeidsmetoder, noe som betyr at alle barn og elever skal få mulighet til å lære sammen, i et trygt læringsfellesskap. Vi ser at utforskende arbeidsmetoder styrker elevenes motivasjon og læring i klasserommet. Utforskende arbeidsformer har sin naturlige plass i barnehagebarns lek og læring, og er et fellesskap hvor alle barn får mulighet til å gjøre meningsfulle matematiske erfaringer.

Noen av våre prosjekter

Nettverk for tidlig innsats i begynneropplæringen i Trøndelag
Prosjektet «Tidlig innsats i begynneropplæringen» er designet som et tilbud med vekt på læring og undervisning i 1. og 2. trinn. Tilbudet skal gi lærere og skoleledere mulighet til å utvikle forståelse for hva som kjennetegner god begynneropplæring i lesing, skriving og regning – og hvordan dette kan omsettes til god praksis i klasserommene.

Nettverkssamlingen "Sammen om oppdraget"
Sammen om oppdraget er en årlig nettverkssamling for fagmiljøer som jobber med matematikkvansker. Målgruppe er PPT, utviklingsansvarlig kommune/fylkeskommune, Statped, universiteter og høyskoler.

Matematikk i overgang fra barnehage til skole
Samarbeid med Vestvågøy kommune for å styrke læringsresultater i regning og matematikk.

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis 

Kompetanseløftet skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger, når de trenger den. Tiltaket er særlig rettet mot ansatte i barnehage, skole og PPT, og målet er å styrke kollektiv kompetanse i barnehager og skoler ut fra lokale behov, gjennom samarbeid med universitet eller høyskole.