Ingvill Merete Stedøy

Ingvill Merete Stedøy

Førsteamanuensis

Utdanning

1989-08 - 1995-12 

NTNU (Tidligere AVH) - Grad: Doktorgrad Doktor Scient i matematikk Fakultet / avdeling: Institutt for matematiske fag Stud.poeng / vekttall: 20 vt Karakter: Bestått 
Tittel: "Auslander rings and Contravariantly Finite Subcategories" med professor Idun Reiten som veileder. Se vedlegg for bedømmelseskomiteens innstilling

1981-08 - 1982-01

Universitetet i Oslo - Grad: Master Pedagogisk seminar Fakultet / avdeling: Det pedagogiske seminar i Oslo Stud.poeng / vekttall: 20 vt Karakter: 2,3 
Pedagogisk utdanning som kvalifiserer til lektortittel og undervisningskompetanse i matematikk, fysikk og kjemi etter endt fagutdanning.

1980-01 - 1981-06

Universitetet i Oslo - Grad: Master Hovedfag Fakultet / avdeling: Matematisk institutt Karakter: 1,45 
Cand. Scient-studium i matematikk. Under veiledning av professor Karl Egil Aubert skrev jeg oppgaven "Hurwitz ulikhet", under området algebra.

1976-08 - 1980-12 Universitetet i Oslo - Grad: Bachelor Lavere grads studium i realfag Fakultet / avdeling: Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Stud.poeng / vekttall: 70 vt Karakter: 1,56  Lavere grad besto for meg av 35 vt matematikk, 20 vt fysikk og 15 vt kjemi.

Yrkeserfaring

2017-08 -    NTNU, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Stilling: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk
2009-08 - 2017-07   

Akershus FK, Lillestrøm videregående skole Stilling: Lektor i matematikk, fysikk og kjemi 
Første året ved Lillestrøm vgs underviste jeg i både matematikk og fysikk. Fra skoleåret 2010 - 2011 har jeg bare undervist i matematikk. Jeg har undervist alle matematikkursene, 1T, 1P, 2P, 2PY, R1, R2, S1, S2 og MaX. Jeg har hatt elever opp i til eksamen både i muntlig og skriftlig. Jeg følte meg privilegert som fikk være lærer, og dermed en viktig person i de unge menneskenes liv. Jeg kan veilede dem til riktige valg.

2002-08 - 2009-07

Utdanningdirektoratet /NTNU Stilling: Faglig leder ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Jeg fikk ansvaret for å bygge opp Matematikksenteret fra oppstarten i 2002. Senteret skulle bistå skoler i hele Norge og på alle nivå, inklusive lærerutdanning, i å utvikle og heve kvaliteten på matematikkundervisningen​.

Senteret drev også med forsknings- og utviklingsarbeid, og jeg var veileder for flere master- og doktorgradsstudenter. Vi bygde opp et solid nettverk av samarbeidspartnere i lærerutdanning i Norge og resten av Norden, arrangerte konferanser, hadde gjesteprofessorer og drev oppsøkende kursvirksomhet i kommuner og fylker over hele landet.

2009-01 - 2009-06 STRIX film, NRK Stilling: Matematikklærer, "Klasse 10B" 
Prosjektet "Klasse 10B" var en dokumentar laget av STRIX film for NRK. Alle lærerne til klassen ble byttet ut med ekspertlærere, med mål å få skikk på klassen, få dem til å yte sitt beste, og morivere dem for å begynne i videregående skole. Serien ble vist i 10 episoder våren 2010.
2004-09 - 2006-06 Utdanningsdirektoratet Stilling: Læreplanutvikler Kunnskapsløftet, LK06, matematikk 1. til10. trinn, og alle læreplanene for matematikk i videregående skole (1T, 2T, R1, R2, 1P, 2P, 2PY,S1, S2, MatematikkX)
1999-08 - 2002-07 NTNU, Program for lærerutdanning/Institutt for matematiske fag Stilling: Førsteamanuensis i matematikk og matematikkdidaktikk 
Delt stilling med 50% for Program for lærerutdanning og Institutt for matematiske fag. Stillingen skulle bidra til tettere samarbeid mellom de to enhetene, og undervisningen var delvis ved IMF og delvis ved PLU
1998-08 - 2000-04 Utdanningsdirektoratet Stilling: Læreplanutvikler 
Revisjon av læreplanene i matematikk fra Reform -94 for alle matematikkursene i videregående skole.
1995-08 - 1999-07 NTNU, Program for lærerutdanning Stilling: Forskningskoordinator 
Som forskningskoordinator for Program for skoleforskning, skulle jeg sammen med et styre, initiere og delfinansiere utviklingsprosjekter der forskere ved universitetet skulle samarbeide med lærere i skolen.
Programmet var tverrfaglig og var finansiert av NTNU og Forskningsrådet. Stillingen ga rom for egen forskning, og jeg hadde ett år forskningsopphold i Columbia Missouri med Fulbright stipend.
1986-08 - 1995-07 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Ringve videregående skole Stilling: Lektor i realfag
Undervisning i matematikk, fysikk, kjemi og naturfag på alle trinn. I løpet av denne perioden skrev jeg lærebøker i matematikk for videregående skole, Tallenes tale, som kom ut i 1994 og 1995. Jeg hadde tre års permisjon for å studere til Dr Scient.
1982-08 - 1986-07 Oslo kommune, Stovner videregående skole Stilling: Lektor i realfag 
Undervisning i matematikk, fysikk, kjemi og naturfag på ulike studieretninger.
1981-11 - 1982-07   Oslo kommune, Ullern videregående skole Stilling: Lærer i matematikk
Undervisningsstilling i matematikk på allmenfaglig studieretning og Handel og kontor.

 

Yrkeserfaring

UNDERVISNINGS- / VEILEDNINGSERFARING

2017-08 - Matematikksenteret, NTNU. Underviser i kurs for Lærerspesialister (videreutdanning).
1981-11 - 2016-08 NTNU og diverse videregående skoler. Fag: Matematikk og realfag 

Se beskrivelser under arbeidserfaring. Har veiledet seks master/hovedfagsstudente​r og tre doktorgradsstudenter. Dette var mens jeg var ansatt ved NTNU.

IKT-ERFARING

GeoGebra, Excel

Kunnskapsgrad: God 

Gjennom undervisning, lærebokskriving og utviklingsarbeid har jeg opparbeidet solid kompetanse i disse programmene, spesielt GeoGebra.

 

 

PROSJEKT- / FORSKNINGSERFARING

2017 -08 - 

Pågående forskningsprosjekt: Effekter på elevenes forståelse ved bruk av oppgavestrenger og samtaletrekk i videregående skole. Samarbeid med lærere ved Lillestrøm videregående skole.

2017 – 08 -   Pågående utviklingsarbeid: Etterutdanningsprosjekt ved St. Olav videregående skole, Stavanger. Målet for prosjektet er varig endring av matematikklærernes undervisningspraksis – fra tradisjonell tavleundervisning til utforskende og elevaktiv undervisning, uten å miste det faglige fokuset og nivået.
2004 – 2008 Prøveutvikling, Nasjonale prøver i matematikk (og senere regning)
1990 – 2002 Prøveutviking. Medlem av oppgavenemda for matematikkeksamen i VG1.
1994-08 - 2008-07

Prosjekt: Varierte arbeidsmåter, motivasjon Omfang / arbeidsmengde: 20% av hel stilling Finansieringskilde: Matematikksenteret, NTNU, ulike kommuner og fylker Økonomi / størrelse: ca 20% av full stilling.
Dette har vært satsingsprosjekter på matematikk i ulike kommuner og fylker, der jeg har hatt ansvar for design og gjennomføring. Det vil foreligge rapporter hos de ulike oppdragsgiverne.

1998-08 - 2002-06 

Prosjekt: Lek i matematikk - Matematikk i lek, Eberg skole Omfang / arbeidsmengde: 20% av hel stilling.
Finansieringskilde: Matematikksenteret, NTNU Økonomi / størrelse: 20% lønn 

  Artikkelen "How to become an Excellent Mathaematics Teacher" i "International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics", NCM, Gøteborg 2004
1996-08 - 1997-06 Prosjekt: The teachers role in bulilding up students´intrinsic motivation for learning mathematics Omfang / arbeidsmengde: 50% stilling i ett år Finansieringskilde: Fulbright Økonomi / størrelse: 50% av full lønn  Artikkel i konferanserapport fra NORMA98
  Et kapittel i boka "Matematikk for skolen" v/ Barbro Grävholm, Fagbokforlaget, Bergen 2003 (og oversatt til svensk i 2006) Tittel: Matematikk blir gøy gjennom et viktig samspill mellom ytre og indre motivasjon.

          

PUBLIKASJONER / VITENSKAPELIGE PRODUKSJONER

2015-05 

Type: Lærebøker mm Tittel: Maximum Publisering: Gyldendal undervisning Medforfatter(e): Janneke Tangen, Grete Tofteberg, Bjørnar Alseth 

Lærebøker, oppgavebøker, ressursbøker til læreren, smartbok, smart tavle, vurderingsressurser (nettbasert og papirbasert), nettsider for elever og lærere for 8., 9.og 10. trinn i grunnskolen. Bøkene kom ut i løpet av tre år, 2013 - 2015

2009-12 Type: Oppgavesamlinger Tittel: KappAbel-konkurransen Publisering: Matematikksenteret, NTNU. Jeg skapte konkurransen KappAbel for elever i 9. trinn. Hvert år var det to innledende runder, semifainale og finale. Oppgavene jeg lagde, ble samlet i tre hefter, 2000 - 2003, 2005 - 2006, 2007 - 2009
2007-03

Type: Bok og kartleggingsprøver Tittel: Alle Teller. Veileder: Alistair McIntosh Medforfatter(e): May Renate Settemsdal.

Etter et langt liv som forsker på tallforståelse hos barn, fikk Alistair McIntosh anledning til å samle alle sine resultater og erfaringer ved å lagge et verktøy for kartlegging av elevers tallforståelse, sammen med en veiledning til lærere om hvordan dette skal følges opp. Han gjorde dette i samarbeid med NCM i Gøteborg og oss på Matematikksenteret i Trondheim. Gjennom diskusjoner og tilpasning til norske forhold, ble dette materialet oversatt til norsk. Det er senere digitalisert, og brukes av svært mange skoler over hele landet.

2006-03 Type: Artikkel i bok Tittel: Hur blir man en duktig matematiklärare? Publisering: I boka "Lära och undervisa matematik - internationella perspektiv", NCM Göteborg. Redaksjon: Boesen m fl.  Oversettelse av artikkelen i International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics, NCM 2004
2005-12

Type: Avisinnlegg Tittel: Ulike perspektiv på matematikk og matematikkundervisning Publisering: Adresseavisen. Jeg var fast skribent i Adresseavisens "På sidelinjen" i en periode fra 2001 - 2005

2004-08 Type: Artikkel i bok Tittel: How to become an excellent mathematics teacher Publisering: I boka "International Perspectives on Learning and Teaching Mathematics, NCM, Göteborg. Editors: Clarke et al.  Boka er en samling artikler fra ulike forfattere. Mitt bidrag er et resultat av klasseromsforskning på Eberg skole i 4 år fra 1997.
2003-03

Type: Artikkel i bok Tittel: Matematikk blir gøy gjennom et viktig samspill mellom ytre og indre motivasjon
Publisering: I boka "Matematikk for skolen", Fagbokforlaget, Bergen. Redaktør: Barbro Grävholm 

Artikkelen er et resultat av forskningen jeg gjorde under oppholdet ved University of Columbia Missouri, 1996-97, der jeg drev klasseromsforskning i en 7. klasse gjennom et helt år.

2003-01 Type: Aktivitetshefter Tittel: Skolenes Matematikkdag Publisering: LAMIS (Landslaget for Matematikk i Skolen)
I 2002 tok jeg initiativ til å lage et hefte som skulle sendes gratis ut til alle skoler, slik at de kunne lage en hel matematikkdag, basert på aktiviter fra heftet. Heftet dekket opplegg for 1. til 10. trinn i grunnskolen og 1. trinn i videregående skole. Det ble en stor suksess, og mange aviser over hele landet skrev om tiltaket i forbindelse med Abeljubileet. , Jeg lagde et nytt hefte i 2003, og etter det overtok lokallagene i LAMIS ansvaret. Det lages fortsatt hefter hvert år.
2002-12 

Type: Oppgavesamling Tittel: Adresseavisens Abelkonkurranse Publisering: Adresseavisen og Matematikksenteret, NTNU

I forbindelse med Abeljubileet, lagde vi en konkurranse i Adresseavisen hver lørdag, med ide om at familier skulle sitte ved frokosten og løse matematikkoppgaver. Det gjorde de! Det var en lett og en vanskelig oppgave hver lørdag i hele 2002. Oppgavene ble etterpå samlet i et hefte med fasit, så lærere og andre skulle kunne bruke det.

2002-08

Type: Diverse kronikker, populærvitenskapelige artikler, artikler for barn etc Tittel: Lek, motivasjon, matematikk fra barns perspektiv etc Publisering: Ulike skoleblader og aviser Grad: Andre 

Disse publikasjonene var ledd i å synliggjøre matematikk for et stort publikum, og ble for det meste publisert i forbindelse med Verdens matematikkår i 2000, og Abeljubileet i 2002.

2000-05

Type: Artikkel Tittel: Playful Mathematics in Primary School Publisering: ICME9, Makuhari, Japan 2000, nettsider 
Resultat av presentasjon under ICME9

1999-10 Type: Artikkel Tittel: Spill og lek i matematikkundervisningen Publisering: Konferanserapport, Nordisk sommerkurs i matematikkdidaktikk, Nordfjordeid 1999. Artikkel som resultat av foredrag og verksted på sommerkurset.
1999-05 

Type: Lærebøker Tittel: Felix Fabula, matematikk for 3. og 4. trinn Publisering: Universitetsforlaget  
Medforfatter(e): Vivi Nilssen 
Boka for 3. trinn var engangsbok, og 4. trinn flerbruksbok. Ressursbøker til læreren fulgte begge bøkene. Bøkene kom ut i 1998 og 1999

1998-10

Type: Konferanserapport Tittel: The teacher's role in building up students' intrinsic motivation for learning mathematics Publisering: Konferanserapporten NORMA98

Artikkelen baserer seg på klasseromsforskning i en 7. klasse i Columbia, Missouri, mens jeg hadde stipend fra Fulbright.

1998-08 Type: Kursrapport Tittel: Matematikkens historie, kunst og kultur, er det matematikk? Publisering: LAMIS sommerkursrapport 1998. Undertittel: eller er dette bare noe vi må ta med i tilfelle elevene kommer opp til muntlig eksamen?
1995-12 Type: Avhandling Tittel: Auslander Rings and Contravariantly Finite Subcategoeries Publisering: AVH, Universitetet i Trondheim 1995 Grad: Doktorgrad Veileder: Professor Idun Reiten  
1995-05  

Type: Lærebøker Tittel: Tallenes Tale Publisering: Universitetsforlaget, Oslo. Medforfatter(e): Øistein Benestad, Geir Botten, Asbjørn Lohne, Bjørn Skaar 

Lærebøker og oppgavebøker for 1. og 2. klasse i videregående skole, for den gang 5-timers grunnkurs, 2MX og 2MY. Ressursbøker for læreren fulgte grunnkursbøkene. Bøkene ble utgitt i 1994 og 1995. Vi ble tildelt Brageprisen for beste lærebok i 1994.

1984-06 Type: Bok Tittel: Masse Matnyttig Matematikk Publisering: Universitetsforlaget. Medforfatter(e): Bidrag fra flere lærere.
Oppgavesamlig for å inspirere lærere til å stimulere spesielt jentene til å like matematikk og velge det videre i studier.

                        

REFERANSER

Rubi Skøyum, Avdelingsleder realfag Sted: Lillestrøm videregående skole Telefon: 63890611/95124236 rubi.skoyum@lillestrom.v​gs.no

Øyvind Sørlie, Rektor Sted: Lillestrøm videregående skole Telefon: 63890601 Oyvind.Sorlie@lillestrom​.vgs.no

Kjersti Wæge, Leder for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Telefon: 73551120/91897622

KURS

1997-08  Matematikkdidaktiske kurs for lærere på 1. til 13. trinn Varighet: Hvert kurs var heldagskurs 

I løpet av alle årene jeg var ansatt ved NTNU, reiste jeg landet rundt og holdt kurs for lærere på alle trinn og i alle skoleslag. Det var for det meste kurs basert på "eksemplarisk undervisning". Det vi si at jeg underviste lærerne som om de var mine elever. Hver aktivitet vi gjorde, var knyttet til faglige emner fra læreplanene, og lærerne fikk faglige og didaktiske begrunnelser for hvorfor og hvordan undervisningsoppleggene fungerte. Kursenes innhold var basert på resultater fra min egen og andres forskning. 

De siste årene hadde jeg også kurs der jeg lånte klasser på de skolene jeg holdt kurs, gjennomførte et undervisningsopplegg med klassen, mens skolens lærere observerte, for deretter å diskutere med lærerne hvordan opplegget hadde fungert. Dette var et flott utgangspunkt for didaktiske refleksjoner og diskusjoner. 

Jeg holdt omtrent ett kurs i uka i løpet av disse årene, og med 15 til 50 lærere til stede på hvert kurs.  I tillegg hadde jeg også kurs for lærere som besøkte Matematikksenteret.

SPRÅK

Norsk - bokmål Muntlig: Morsmål Skriftlig: Morsmål

Engelsk Muntlig: Flytende Skriftlig: Flytende

Mine oppgaver på senteret

  • Lærerspesialister
  • Realfgsløyper
  • Kompetansehevingsprosjekter for videregående skoler
  • Forskning