Visjon, strategi og samfunnsoppdrag 2020 – 2025

Forside Strategi 2020-2025

Meningsfull matematikk for alle – et samspill mellom praksis, forskning og utvikling

Matematikksenteret NTNU, vil bidra til at matematikkopplæringen tar utgangs- punkt i barn og unges tenkning og bygger på deres interesser, bakgrunn, erfaringer og kunnskap. Målet er at barn og unge skal utvikle en matematisk kompetanse som består av fem komponenter.

Tr%C3%A5dmodellen%20illustrasjon%20.png

De fem komponentene i trådmodellen er tett bundet sammen og de støtter hverandre. Ved å arbeide med alle fem komponentene, vil elevene utvikle en solid,varig, fleksibel og relevant kompetanse i matematikk. De fem komponentene er i tråd med, og omfatter alle kjerneelementene i læreplanen, LK20.

Matematikksenteret vil arbeide for å fremme en matematikkundervisning i skolen hvor barn og unge blir møtt med høye forventninger. Læreren leder arbeidet mot læringsmålet for timen, og legger til rette for et godt læringsmiljø.

For barnehage vil Matematikksenteret bidra til at personalet inviterer barna til matematisk utforskning gjennom varierte aktiviteter og berikende samtaler.

Vi ønsker at barn og unge får arbeide med kognitivt krevende aktiviteter som fremmer resonnering og forståelse, og de får diskutere forskjellige løsningsstrategier med hverandre. Feil anses som en naturlig del av læringsprosessen. Slik kan barn og unge erfare at matematikk er engasjerende, utfordrende og meningsfullt.

Matematikksenteret sin virksomhet skal være et samspill mellom praksis, forskning og utvikling. Senteret skal utvikle praksis- og forskningsbaserte ressurser og modeller for kompetanseutvikling som våre målgrupper kan benytte, og bli inspirert av.

For å lykkes med dette må Matematikksenteret ha tett kontakt med praksisfeltet. Matematikksenteret skal drive med forsknings- og utviklingsarbeid i tett samarbeid med praksisfeltet. Senteret skal være oppdatert på nasjonal og internasjonal forskning i matematikkdidaktikk, og senterets arbeid skal være forskningsbasert.

Samfunnsoppdrag

Fra tildelingsbrevet til NTNU, vedtatt av Kunnskapsdepartementet desember 2017:

«Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen skal bidra til at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Matematikksenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til økt kvalitet i matematikkopplæringen, og til økt motivasjon og interesse for matematikk. Senteret skal også bidra til å styrke den grunnleggende ferdigheten regning.»

Matematikksenteret har følgende oppdrag:

 • Utvikle ressurser og modeller for kompetanseutvikling i barnehager og skoler
 • Forskningsformidling
 • Være tett på praksisfeltet og arbeide forsknings- og praksisbasert
 • Bidra til at barnehager og skoler øker sin kompetanse i å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket
 • Bidra til kompetanseutvikling i matematikk og matematikkdidaktikk i barnehager og skoler
 • Støtte andre institusjoner og særlig lærerutdanningene i deres arbeid med kompetanseutvikling i barnehagene og skolene
 • Være rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor matematikk og den grunnleggende ferdigheten regning

  Senterets målgrupper er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Mål

 • Matematikksenteret fremmer en forsknings- basert forståelse av god læring og undervisning i matematikk
 • Matematikksenteret støtter barnehager og skoler i utvikling av god læring og undervisning
 • Matematikksenteret støtter barnehager og skoler i utvikling av barn og unges motivasjon og interesse for matematikk
 • Matematikksenteret bidrar til barn og unges utvikling av den grunnleggende ferdigheten regning

Strategier på utøvende nivå

Vi skal: 

 • fremheve og knytte sammen alle de tre områdene: praksis, utviklingsarbeid og forskning
 • være tett på praksis i barnehager, skoler og lærerutdanninger
 • være en attraktiv samarbeidspartner for andre nasjonale sentre, universiteter og høgskoler, og andre relevante samarbeidspartnere
 • ha en aktiv rolle i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk
 • være en pådriver for flere forsknings- og utviklingsprosjekter med høy kvalitet
 • øke kvaliteten på matematikkundervisningen gjennom gode læringsressurser og ressurser og modeller for kompetanseutvikling
 • etablere arenaer for faglig utveksling og nettverksbygging
 • synliggjøre vår kompetanse i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora
 • formidle et tydelig budskap gjennom fagpresse, sosiale media og offentlig debatt
 • være en ettertraktet meningsbærer i utdanningspolitiske spørsmål
 • bli en integrert del av NTNU gjennom gjensidig respekt, god kommunikasjon og godt samarbeid

Strategier på organisasjonsnivå

Vi skal: 

 • ha en god kompetanse i alle de tre områdene: praksis, utviklingsarbeid og forskning
 • være oppdatert på forskningslitteratur og ha kontakt og samarbeid med forskningsmiljøer
 • være oppdatert på det som skjer i barnehage, skole og lærerutdanninger, og ha tett kontakt og samarbeid med praksisfeltet
 • fremme en kultur for utvikling og deling av kunnskap og erfaring
 • legge til rette for et godt fysisk, psykososialt og faglig arbeidsmiljø

Relaterte filer