Om Matematikksenteret

Geometrisk figur
Matematikksenteret er tett knyttet til skolen og praksisfeltet, og arbeidet vårt er forsknings- og praksisbasert. Senterets virksomhet er landsdekkende, og en viktig oppgave ved senteret er å støtte barnehager og skoler i kompetanseutviklingsarbeid og i å tolke, forstå og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket.

Andre sentrale oppgaver ved senteret er utvikling av læringsressurser og modeller for kompetanseutvikling, forskning og forskningsformidling, vurdering og prøveutvikling. Senterets målgrupper er lærerutdanningene, skole- og barnehageeiere, ledere og ansatte i skolen, barnehagen og PP-tjenesten. Senteret har i dag fem nettsider rettet mot målgruppene våre: matematikksenteret.no, mattelist.no, realfagsløyper.no, matematikk.org og alleteller.no, og vi leder og drifter flere nasjonale nettverk: nettverk for lærerutdannere i matematikk, nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker, og nettverk for UH-ansatte som arbeider med matematikk i barnehagen. I tillegg arrangerer vi årlige nasjonale konferanser for lærere og ansatte i skole, barnehagen og lærerutdanning.

Matematikksenterets nasjonale oppgave

I tildelingsbrevet til NTNU, vedtatt av Kunnskapsdepartementet desember 2017, står det at Matematikksenteret, NTNU skal bidra til økt kvalitet i opplæringen i matematikk slik at barn og unge får en likeverdig og tilpasset opplæring i et inkluderende fellesskap. Matematikksenteret, NTNU skal bidra til økt motivasjon og interesse for matematikk i barnehagen og grunnopplæringen, og senteret skal bidra til å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten regning. Matematikksenteret, NTNU skal gjennom sin virksomhet bidra til at barnehager og skoler får bedre kompetanse til å tolke og operasjonalisere rammeplanen og læreplanverket, og senteret skal støtte arbeid med kompetanseutvikling i barnehagene og skolene. Videre skal Matematikksenteret, NTNU drive med forskningsformidling og forskningsbasert og praksisnær aktivitet og støtte til målgruppene, og være en rådgiver for nasjonale utdanningsmyndigheter ved behov.  
 

Matematikksenterets samlede kompetanse

Vi har kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Matematikksenterets ansatte har undervisningserfaring fra alle nivåer i utdanningssektoren, og dekker barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn, videregående skole og lærerutdanning. De fleste er universitetslektorer og har mange års erfaring som lærere og ledere i barnehagen, grunnskolen eller videregående skole. Noen ansatte har doktorgrad i matematikkdidaktikk.

Vi forsker på elevers læring og motivasjon i matematikk og læreres læring, i tett samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer. Vi har lang og bred erfaring i etterutdanning og kompetanseutvikling av ledere, lærere og ansatte i barnehager og skoler. Vi har deltatt i læreplanarbeid på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skrevet lærebøker, vitenskapelig artikler, rapporter og annen faglitteratur, og ledet og deltatt i diverse fagutvalg på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. I tillegg har flere av de ansatte deltatt i større nasjonale satsinger over mange år, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Vi har god kompetanse og lang erfaring innenfor prøveutvikling fra mange års arbeid med utvikling av nasjonale prøver i regning for 5. 8. og 9. trinn (siden 2002), læringsstøttende prøver i regning for 6. trinn og Vg1, og læringsstøttende prøver i matematikk for 5. – 10. trinn, alle på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Vi har også erfaring med utvikling av adaptive prøver gjennom forskningsprosjektet ADAPTVurder (2018-2022), finansiert av NFR. 

Vi fikk i 2020 i oppdrag å bistå i utviklingen av eksempeloppgaver og eksamensoppgaver med støttemateriell for matematikk på 10. trinn, Vg1 og i fellesfaget 2P/2P-Y på Vg2. En viktig del av oppdraget er å utarbeide beskrivelser av hva eksamen i matematikk skal måle.