ADAPTvurder - digitale vurderingsvektøy for bedre læring

Illustrasjonsbilde av voksne som peker på noen prikker på et smartboard
Matematikksenteret utvikler digitale vurderingsverktøy for bedre læring. Gjennom prosjektet ADAPTvurder skal vi undersøke om prøver kan tilpasses elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene til eleven, og bedrer mulighetene for tilpasset opplæring og videre utvikling.

Matematikksenteret jobber i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, med utviklings- og forskningsprosjektet ADAPTvurder. Prosjektet omhandler adaptive prøver, og skal utvikle prøver i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning for elever på 3. trinn. Det er gitt midler fra Forskningsrådet til prosjektet, og Matematikksenteret har fått i oppdrag å utvikle prøven i regning.

Adaptiv vurdering og læring

Skoleeiere, skoleledere og lærere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir mer presis informasjon om elevenes ferdighetsnivå, enn det dagens prøver gir. I motsetning til eksisterende (lineære) prøver for den aktuelle aldersgruppen, skal ADAPTvurder gi informasjon om ferdighetsnivået til alle elevene; fra de som viser under forventa progresjon og til de som viser over forventa progresjon i lesing og regning.  

I en adaptiv prøve vil oppgavene eleven møter, kontinuerlig bestemmes ut ifra hvordan eleven svarer på oppgavene han eller hun får underveis i prøven. Prøven blir på denne måten tilpasset den enkelte elev sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå. Elever med ulik kompetanse vil få forskjellige oppgaver. På den måten vil prøven være med på å gi alle elever en opplevelse av både mestring og utfordring i prøvegjennomføringen. Når oppgavene elevene møter er nært knyttet til deres ferdighetsnivå, slipper de å bruke tid på oppgaver som enten er alt for enkle eller altfor vanskelige. Oppgavene skal også være med på å fange opp eventuelle misoppfatninger eller typiske feil, slik at lærerne kan bruke denne informasjonen til å tilpasse undervisningen framover.

Utvikling i prosjektet

For å sikre at oppgavene oppfyller de kravene vi stiller, og at prøvene til slutt bidrar til å nå prosjektets mål, er det viktig at oppgavene blir prøvd ut i flere omganger.

Den første utprøvingen av oppgaver ble gjennomført høsten 2019. Da fikk elevene ulike oppgavesett med varierende vanskegrad som var satt sammen av oss ved Matematikksenteret. Den andre utprøvingen som vi gjennomførte vinteren 2020 var delvis adaptiv. I det legger vi at elevene som presterer høyt og lavt i første halvdel av oppgavesettet, fikk et oppgavesett som var bedre tilpasset ferdighetsnivået sitt i den siste halvdelen. Elevene merket ikke at oppgavesettet endret vanskegrad, og vi fikk positive tilbakemeldinger fra lærere om denne delvis adaptive prøven. 

Årets utprøving er en fulladaptiv utprøving, der de fem første oppgavene er felles for alle. Etter at en elev har besvart disse oppgavene, beregnes dyktigheten til eleven og eleven får nye oppgaver som har en vanskegrad som ligger rundt elevens beregnede dyktighet. Denne prosedyren gjentas videre for hver tredje oppgave fram til eleven er ferdig med prøven. En fulladaptiv prøve innebærer at elevopplevelsen vil være tilnærmet lik, uavhengig av ferdighetsnivået til eleven.

Hvorfor utprøving er viktig

De to første utprøvingene i prosjektet hadde som hovedhensikt å undersøke om oppgavene vi hadde utviklet hadde god nok kvalitet til å kunne måle elevenes regneferdighet, samt å få fastsatt vanskegraden til oppgavene.

Hensikten med den kommende utprøvingen er å se om den adaptive prøven fungerer som tiltenkt. Vil elevene få oppgaver som er tilpasset sitt ferdighetsnivå, og har vi nok oppgaver til at alle elever får oppleve både mestring og utfordring i prøvesituasjonen, er to viktige spørsmål vi stiller oss.

Se filmen med invitasjon til lærere om å melde seg på utprøving: 

Utvikling av støttemateriell til lærere

Parallelt med utvikling og utprøving av oppgaver har vi også jobbet med å utvikle støttemateriell til lærere. Her har vi hatt en gruppe med lærere som har hjulpet oss med å utvikle og teste ut materiellet. En liten del av dette støttemateriellet blir sendt til skolene i etterkant av at utprøvinga er gjennomført og vi har analysert resultatene.

Har du spørsmål om AdaptVURDER? Ta kontakt med prosjektleder Olav Dalsegg Tokle