Tal tel!

 / 
Allereie for barna i barnehagen er det tydeleg at tal både er spennande og nyttig. Barn er nysgjerrige på tal. Dei utforskar og erfarer forskjellige måtar tal kan bli brukt på, i leiken og i kvardagen. Både i barns leik, kvardag og i tilrettelagde aktivitetar har vi rike moglegheiter til å støtte barna i å få eit mangfaldig, meiningsfullt og fleksibelt talomgrep.

Artikkelen er også publisert på Realfagsløyper som en del av modulen "Å utforske tal".