Dette er barnehagematematikk

Matematikk i barnehagen handler om å ivareta og styrke barnas matematikkglede, nysgjerrighet og tro på seg selv. Gleden er i alltid sentrum - å oppdage og utforske matematikk skal først og fremst være morsomt og meningsfullt for alle barn.

Gjennom lek og hverdagsaktiviteter erfarer, utforsker, utvikler og bruker barna matematikk hver dag. Dere som jobber i barnehagen har en viktig rolle ved å bekrefte, støtte og berike barnas matematiske krumspring. En av fordelene med å være genuint interessert i barnas utforsking og refleksjoner er at det gir deg mulighet til å forstå mer av hvordan de tenker. Dette bidrar til å gi deg en mer spennende, innholdsrik og variert arbeidsdag i barnehagen.

Personalet i barnehagen må øve på å gi barna tid til å tenke og til å formulere svar, samt tenke gjennom når de skal blande seg og når de skal tre tilbake. For barna gir det ekstra mestring og glede når de får til noe som de har funnet på selv og kanskje strevd litt med. Det må vi tørre å vente på! For at barna skal utvikle forståelse for matematikk er det essensielt at barna, i tillegg til spennende kroppslige erfaringer, også blir stimulert til å tenke gjennom det de opplever. Rammeplanen kaller det for matematisk tenking.

 

Barn er matematikere

Matematikk i barnehagen handler ikke om at matematikk skal være nyttig for videre skolegang, men at barna skal få mulighet til å bruke kroppen og sansene til å erfare lekende og undersøkende matematikk. Hvordan dere i barnehagen tar følge med barna inn i et matematisk samspill har stor betydning for hvordan barn opplever og erfarer matematikk i sin barnehagehverdag. Det er viktig at dere engasjerer dere i spennende samtaler som løfter frem barnas ulike tenkemåter og handlemåter, fremfor å sette søkelys på riktig svar.

De yngste barna har ikke alltid et så rikt verbalspråk, men de kan likevel gjennom handling vise mye av sin forståelse av matematiske sammenhenger. Ved å følge barnas interesser og utforskning blir barnas kreativitet, medvirkning og frihet til egen tenking tydelig. Barn som får tid og mulighet til å tenke selv, til å løse problemer på egne måter og til å dele ideene sine med andre, opplever å bli respektert og tatt på alvor. Når barn deler tenkingen sin med hverandre, erfarer de at de kan lære av hverandre. Barna skal utvikle sin evne til å resonnere, argumentere og forklare selv, men også til å lytte til hverandre og stille spørsmål. Disse aspektene ved matematisk kompetanse fremmer gjensidig respekt og henger godt sammen med demokratiske verdier og normer barnehagen skal bidra til.

Barn møter matematikk

Det er fascinerende hvordan allerede de yngste barna i lek og hverdag kan vise interesse for størrelser, rekkefølge, tall, form og rom. De bruker kropp og sanser til å utforske omgivelsene, og de viser at de kan tenke kreativt når de løser problemer. For eksempel kan de yngste barna velge å bruke en kjegle som is i leken fordi den har samme form, de kan finne et teppe som er akkurat passe stort til dukkesenga, eller de kan snu en bruskasse i sandkassa for å lage en båt.

Gutt som bruker ei kjegle som is

På bildet ser vi en gutt som bruker ei kjegle som is, og som møter en lyttende, interessert og tilstedeværende barnehagelærer.

Eksemplene viser at barna opplever det som naturlig og relevant å tenke matematisk i leken. Innenfor lekens rammer tester barna ut egne ideer og forståelse, de reflekterer over uttrykk fra andre barn og de resonnerer over matematiske sammenhenger som føles meningsfulle for dem.

Gjennom hele barnehagetiden møter barna matematikk i varierte sammenhenger, ute og inne, i lek, hverdag og i tilrettelagte aktiviteter. Barnas matematiske forståelse utvikles etter hvert som de får flere erfaringer som gir nye anledninger til å tenke gjennom betydningen av begreper og sammenhenger. Barnehagen må derfor tilby varierte og spennende opplevelser og lekemuligheter. Erfaringene, samtalene og minnene fra barnehagetiden bidrar til at barna får forståelse for matematiske begreper, at de utvikler fleksible måter å tenke på, at de er utholdende når de møter problemer, at de får gode holdninger til fagområdet og at de får tro på seg selv som selvstendige tenkende personer. Det vil de ha glede av hele livet.

Er matematikk overalt?

Matematikk handler om å oppdage og utforske sammenhenger i omgivelsene for å skape mening og løse problemer. Dette synet på matematikk kjenner vi også igjen fra rammeplanen. Der står det at barna gjennom lek og undersøkelser skal gjøre erfaringer med blant annet sammenligning, sortering, plassering, former, mønster og telling. Matematikk handler videre om å stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger. Dette viser oss at fagområdet er både stort og mangfoldig, og at det er nært knyttet til barns lek og hverdag i barnehagen. Vi hører ofte folk si at matematikk er overalt. Men stemmer det? Kompleksiteten til fagområdet forteller oss at potensialet for å synliggjøre matematikk, til å snakke om matematikk, til å utforske matematikk er (nesten) overalt.

Men! Det blir først matematikk når barna blir stimulert til å tenke og resonnere over det de opplever. For å utvikle matematisk forståelse er det altså ikke nok å bare "gjøre". Barna må også koble tanken på sine erfaringer. "Overalt" kan altså bli ganske få steder hvis personalet ikke er oppmerksomme og våkne for barnas initiativ til å utforske omgivelsene sine. Samtidig er det ikke noe mål at personalet skal snakke om matematikk absolutt overalt. Det blir slitsomt for både barn og voksne. Personalets rolle i matematikk handler derfor i stor grad om å se og bruke de gode situasjonene for matematikk. De situasjonene i lek og hverdag hvor matematikken fremstår som meningsfull, relevant og spennende for barna, og hvor det er berikende for barna at personalet blander seg.

I tillegg til å ha kunnskap om matematikk, er det en viktig del av voksenrollen og også ha kunnskap om barns matematiske utvikling. Det handler ikke om at barna skal nå aldersmessige milepæler, men om å møte barna der de er i sin matematiske utvikling og tilby gode vekstmuligheter. Dette skjer når dere i barnehagen skaper mening for og sammen med barna. Det å ha kunnskap om barns naturlige utvikling i matematikk gjør det lettere å være mer aktiv i lyttingen til barna, og deretter å tolke det de sier for å kunne tilby aktiviteter som treffer dem. Ved å styrke din kompetanse om hvordan barn lærer matematikk så vil du være i stand til å støtte barnas matematiske tenking etter hvert som den utvikler seg.