Utematematikk

To barn lager snøengler
I uterommet kan barna virkelig utfolde seg – de kan orientere seg i ulent terreng, oppleve fart og allsidig bevegelse. Når barna bruker kroppen og alle sansene sine i utforskingen av uterommet, får de anledning til å gjøre seg rike, matematiske erfaringer.

Barna opplever størrelsene høyt når de klatrer i klatretreet og trangt når de gjemmer seg i hullet under rota. Barna utvikler sin romforståelse når de utforsker hvor langt de kan løpe før de må stoppe og hvordan de skal forklare veien til maurtua. Uteplassen og nærmiljøet som læringsarena egner seg godt til praktiske og problemløsende aktiviteter. Her kan personalet berike barnas egeninitierte lek, eller tilrettelegge for kreative og morsomme matematiske opplevelser.

Om utematematikk

Matematikk i uterommet er mye mer enn å flytte “inne-aktiviteter" ut døra. Likevel, å ta med seg barnas innendørs-erfaringer ut i uterommet kan skape et nytt mulighetsrom. Ute og inne kan videre kombineres ved at vi bruker tid inne til å forberede aktiviteter vi skal gjøre ute, eller vi kan ta med noe fra uterommet inn. Barna møter dermed på begrepene flere ganger, og i ulike sammenhenger, noe som bidrar til å gi dem et større begrepsinnhold.  

Snakk matematikk

I uterommet møter barna matematikk på en praktisk, enkel og ekte måte, og får erfaringer som oppleves som relevante og meningsfulle. De kombinerer kroppslige og sanselige erfaringer, noe som kan åpne for kreativ tenking, og ikke minst; mange spennende samtaler! Når barna går på insektjakt i skogen møter de begreper for plasseringer, antall og egenskaper.

Når barna møter et insekt, skjer det noe. Ofte stiller barna spørsmål eller begynner å utforske; "Hvorfor har den vinger?" "Hvor bor den?" "Hvor fort kan den fly"? Hva svarer du? Hvordan bringer du barnas nysgjerrighet og vitebegjær videre? Dette kan være en fin anledning til å initiere en samtale med barna. Når du deltar i samtalen om insektet får du et verdifullt innblikk i hvordan barna tenker, og du kan bidra til videre undring.  

Du er viktig

I uterommet er det mulighet for å ta både en aktiv rolle i barnas utforsking og lek, eller en mer tilbaketrukket rolle. Når en lek ser ut til å dabbe av, ikke kommer ordentlig i gang, eller er preget av uenigheter, kan du støtte barna ved å berike situasjonen. Det betyr å tilføre eller tilby noen ting i leken slik at den vedvarer og blir fylt av ekstra giv, kanskje i en morsom matematisk retning. For eksempel kan du invitere barna til å lage en stor seng i skogen når leken om mor og barn dabber av, eller bruke greiner til å lage flere rom i rommet mellom trærne. Andre ganger er det mest verdifullt at barna får utforske og diskutere alene uten at du blander deg – men det er likevel viktig å være i nærheten, som en trygghet for barna.

Tips: hvordan jobbe med romforståelse i uterommet

Bruk plasseringsord aktivt!

Dette er ord som i, inni, over, under, ved siden av, foran og bak, langsmed, mellom, høyre, venstre. I hverdagen er det lett å erstatte plasseringsord med peking eller ord som hit, dit, her eller der. Øv deg på å bruke ordene aktivt og reflektert, både i lek, planlagte aktiviteter og i hverdagsaktiviteter. På den måten får barna mer meningsfulle erfaringer med plasseringsord.

La barna finne frem selv!

For å støtte barnas orienteringsevne er det viktig at du ikke alltid hjelper dem med å finne frem, men oppmuntrer barna til selv å legge merke til ruta. De vil da utvikle indre mentale kart som hjelper dem å huske hvor de skal gå, og gir en forståelse for orientering som de også kan bruke i andre sammenhenger. Barn vil etter hvert bruke orienteringsevnen sin uten å bevege seg fysisk; som når de leter frem detaljer på et bilde, når de tegner et kart, eller når de beskriver en reisevei. 

Lag kart sammen med barna!

Det å utvikle forståelse for kart er en del av romforståelsen. Når barna tar initiativ til å tegne skattekart kan du oppmuntre til å tegne holdepunkter underveis slik at det blir lettere å forstå omgivelsene. Det viktigste er likevel at barna får tegne kartet på sin egen måte, og at du støtter dem.

Aktivitet Beskrivelse

Å finne veien på tur

Å finne veien på tur

Denne aktiviteten gir barna mulighet til å jobbe med digitalkamera, legge bilder over på en PC og skrive ut disse.Den gir også mulighet til å jobbe med rekkefølge og viktigheten av dette, samt at barna må frambringe mentale kart over steder de har vært før.

Å finne veien på tur

Barfotsti

Barfotsti

Aktiviteten gir barna erfaringer med å kjenne på ulikt underlag med beina sine. Barna møter ulike begreper knyttet til blant annet materiale, konsistens og form.

Barfotsti

Kjempespor

Kjempespor

Aktiviteten lar barna undre seg og lage en fortelling til et kjempespor. Barna får mulighet til å sammenligne størrelse og forholdstall gjennom utforsking og samtale.

Kjempespor

Hva ser du?

Hva ser du?

Aktiviteten utfordrer barna til å oppfatte og analysere informasjon i sine omgivelser ved at debruker kroppen og sansene sine. Aktiviteten er fin for å utvikle romforståelse og øve på å lage indre bilder.

Hva ser du?

Fantasidyr

Fantasidyr

Barna lager fantasidyr ved hjelp av det de finner i naturen. De får mulighet til å beskrive og resonnere rundt sine valg, og må bruke begreper knyttet til plassering, form og størrelser.

Fantasidyr

Taulek i revehiet – Er du like lur som reven?

Taulek i revehiet – Er du like lur som reven?

I denne aktiviteten får barna praktisk erfaring med mange rombegreper, samt at de får rike muligheter til å samtale om retninger, strategier og lure løsninger.

Taulek i revehiet – Er du like lur som reven?

Midt i blinken

Midt i blinken

I denne aktiviteten skal barna lage en blink og trille runde ting på blinken. Aktiviteten gir barna muligheter til å argumenter og resonnere rundt formen rund og hvorfor runde ting triller godt eller ikke.

Midt i blinken

Former med tau

Former med tau

Lag former ved hjelp av tau og gi barna erfaringer med å lage, gjenkjenne og sette navn på former, beskrive posisjoner som beskriver rom og romlige begreper, samt å sammenlikne størrelser.

Former med tau

Gikk en tur på stien

Gikk en tur på stien

Denne aktiviteten passer både inne og ute. Barna får erfaring med å beskrive og sammenlikne innenfor begrepene lang, kort, vinglete, rett fram, på skrå, i sving, oppover, nedover, framover og bakover.

Gikk en tur på stien

Lag en utstilling ute

Lag en utstilling ute

Lag en utstilling av det dere samler og finner på tur. La barna bestemme hvilke gjenstander de vil bruke og hvordan disse skal det skal stilles ut. Utvid gjerne aktiviteten med å telle, lage en historie eller andre artige krumspring.

Lag en utstilling ute

Pinnehopp og store stammer

Pinnehopp og store stammer

I denne aktiviteten samler barna pinner og bruker disse til kroppslige erfaringer med lengder. Barna sammenligner lengder på både pinnene, ulike typer hopp, og egen kropp. Aktiviteten gir erfaring med størrelser gjennom lek og undersøkende aktivitet. Barna får rike muligheter til å resonnere og se sammenhenger.

Pinnehopp og store stammer

Se, den minste er tyngst

Se, den minste er tyngst

Aktiviteten inviterer barna til å sammenligne størrelse og vekt på ting de finner ute. Barna kan oppdage at det ikke alltid er den største tingen som veier mest, og de kan også få øvelse i å sortere gjenstander etter tyngde.

Se, den minste er tyngst

Sykle med tidtaking

Sykle med tidtaking

I denne sykkelaktiviteten får barna erfaring med begreper om plassering, form og tid.

Sykle med tidtaking

Utforske avtrykk

Utforske avtrykk

I denne aktiviteten lager barna avtrykk med ulike klosser og snakker om hvordan formen ser ut. Aktiviteten gir barna erfaringer med egenskapene til geometriske former og mulighet for å utvikle begreper om likt og ulikt.

Utforske avtrykk