Matematikkolympiade - måling

Matematikkolympiade

Hensikt

Få praktiske erfaringer med måling gjennom blant annet å måle og sammenligne størrelser som gjelder tid, lengde, areal og volum.

Olympiaden innbyr til at elevene jobber i grupper og kan beskrive og samtale om hvordan de kommer fram til løsninger, strategier og resultater.

Du trenger

Til hver elev: blyant og svarark 

Informasjonskort til de ulike postene

Utstyr til de ulike postene:

 • Post 1: tau, kvadratmeter, målebånd
 • Post 2: 4-5 bocciakuler og en liten kule, evt. Baller eller erteposer
 • Post 3: små, blanke plastposer, liter eller halvlitersmål, vanntank/kran eller bøtte med vann.
 • Post 4: målebånd
 • Post 5: stoppeklokke
 • Post 6: stoppeklokke 
 • Post 7: kvadratmeter, store figurer med ulikt areal (dusjforheng/voksduk/gråpapir eller lignende) og tusj til å sette navn på figurene

Aktiviteten

Dette er en matematisk olympiade med sju øvelser/poster som omhandler måling. Olympiaden gjennomføres ute. Elevene arbeider i grupper og gjennomfører alle sju postene i gruppene. Bli enige om reglene på forhånd. Gruppene kan starte på hver sin post og gå videre til neste post når de er ferdige. Dersom det er ei gruppe på posten de kommer til, må de vente eller gå videre til neste post. Dere kan også velge at alle gruppene med lærer gjør hver post samtidig.  Dette kommer an på antall elever, lærere, uteareal og tilgang på utstyr. Det passer godt å ha en lærer tilstede på øvelse 6. 

Hver elev eller gruppe fyller ut et svarark (vedlegg 1). Svararkene danner grunnlag for oppsummering i plenum når dere har gjennomført olympiaden.

Lærerveiledning

Her følger en kort beskrivelse av hver øvelse:

Øvelse Aktivitet Tema og beskrivelse Utstyr
1 Størst mulig flate

Areal

Øvelse:
Tauet er 8 meter langt. Lag en figur med så stor flate som mulig med tauet. Tegn en skisse av figuren som dere mener har størst mulig flate på svararket. Sett mål skissen

8 m tau

Kvadratmeter

Måleband

2 Fulltreffer

Lengde (m, dm, cm)

Øvelse:
Den lille kulen er plassert et stykke unna streken de som kaster står bak. Hver elev kaster ei kule der de prøver å komme så nærme den minste kula som mulig. Summer avstanden til de tre nærmeste kulene og skriv på svarkortet. Det er om å gjøre å få minst mulig sum.

4 – 5 bocciakuler

og ei lita kule

3 Halvliter`n

Volum (desiliter)

Øvelse: Gruppen får tre poser som dere skal fylle med vann. Tilsammen skal det være en halv liter vann. Alle tre posene skal inneholde vann. Når dere har blitt enige om at dere har funnet en halv liter, kontrollerer dere svaret med litermålet og skriver hvor mye vann dere hadde i posene på svararket.
Ev. kan læreren kontrollere.

3 poser per gruppe, liter eller halvlitermål, vanntank/kran eller bøtte.
4 Hvor langt?

Lengde (m, dm, cm)

Lærer har på forhånd markert punktene A og B.

Øvelse: Anslå hvor langt det er fra A til B og skriv svaret på svararket.

Målebånd til læreren når A og B plasseres ut.
5 Hvor lenge er ett minutt?

Tid (minutt, sekund)

Øvelse:
En elev på gruppa styrer stoppeklokka (eventuelt en lærer).
Elevene på gruppa tar ett skritt fram når de mener det har gått ett minutt. Finn differensen mellom tida og ett minutt. Summer alle differensene i gruppa. Det er om å gjøre å få lavest mulig sum.

Stoppeklokke
6 Presisjons-stafett

Tid (minutt, sekund)

Øvelse:
Elevene i en gruppe skal i tur og orden gå en bestemt lengde og gruppa skal tilsammen bruke tre minutter. De får oppgitt mellomtidene etter at hver deltaker har fullført slik at de kan diskutere strategi og muligheter for å justere farten sin.

Lærer skriver ned differansen mellom tiden gruppa bruker og tre minutter på svarkortet.

Stoppeklokke
7 Hva har størst areal?

Areal

Lærer har på forhånd klipt ut figurer i gråpapir, voksduk, dusjforheng eller lignende som er lagt ut på posten. Sett navn på figurene (A, B, C osv).

Øvelse:

Elevene skal sortere figurene etter største areal. De kan bruke kvadratmetermatten til å vurdere størrelsene.

Skriv bokstavene på figurene i rekkefølge, fra minst til størst areal.

Kvadratmetermatte, figurer (ulik størrelse/med ulikt areal). Geometriske figurer laget av dusjforheng/voksduk som er markert med bokstaver med tusj.

Spørsmål som kan passe til oppsummering:

 • Hva var vanskelig? Og hva var lett? Hvorfor?
 • Hvordan tenkte dere da dere løste oppgaven?
 • Se på de ulike resultatene – hva er likt og hva er forskjellig?
 • Hvilke begreper hadde dere behov for når dere samarbeidet?
 • Prøvde dere noe som ikke fungerte så godt? Hva var grunnen til at det ikke fungerte så godt og hvilke endringer gjorde dere?
 • Er det noen som vil si noe om øvelsene på denne posten/postene? Er det noen som vil tilføye noe?

Rammeplanmål/Kompetansemål

 • Grunnskole
  • Kompetansemål etter 8. trinn
   • utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
  • Kompetansemål etter 6. trinn
   • utforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar
  • Kompetansemål etter 5. trinn
   • formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
  • Kompetansemål etter 4. trinn
   • bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
  • Kompetansemål etter 3. trinn
   • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
  • Kompetansemål etter 2.trinn
   • måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata
   • forklare korleis ein kan beskrive tid ved hjelp av klokke og kalender