Oppgaver som utfordrer og engasjerer

 / 
Alle elever trenger å bli utfordret kognitivt i matematikkundervisningen, også elever som presterer lavt i matematikk. Oppgaver som stiller store kognitive krav, fremmer og utfordrer blant annet elevenes resonnement- og problemløsningskompetanse, og krever at elevene må bruke relevant forkunnskap og ulike representasjoner, og oppgavetypen fokuserer på å utvikle forståelse for matematiske begreper og ideer (Utdanningsdirektoratet, 2018).

At en oppgave er kognitivt krevende, betyr at den skal være utfordrende, men ikke for vanskelig. Med andre ord legger kognitivt krevende oppgaver til rette for dybdelæring.