Guide til bruk av samtaletrekk i matematiske samtaler

Nyhet
/
26.07.2023
Gutt på ca. 15 år som sitter i et klasserom og snakker med en medelev.
Matematiske samtaler hjelper elevene til å forstå og lære matematikk. Her har vi samlet informasjon om sju samtaletrekk som kan være til hjelp for å få i gang matematiske samtaler i klasserommet.

Målet med å få i gang matematiske samtaler er ikke å få mer prating i klasserommet, men å øke mengden samtaler med høy kvalitet: matematisk produktive samtaler. Det betyr at elevene ikke bare skal forklare hva de har tenkt, men at de skal se sammenhenger mellom ulike fremgangsmåter og matematiske ideer.

For deg som lærer innebærer det at du må lytte godt og bruke elevenes innspill til å orientere dem mot læringsmålet for timen. Det kan være utfordrende, men bruker du samtaletrekkene aktivt, kan det være til god hjelp. 
 

Students who learn to articulate and justify their own mathematical ideas, reason through their own and others’ mathematical explanations, and provide a rationale for their answers develop a deep understanding that is critical to their future success in mathematics and related fields.

Carpenter, Franke og Levi (2003)
 

 I denne filmen kan du se hvordan en lærer bruker de sju samtaletrekkene i klasserommet:

 

Samtaletrekk Beskrivelse

Gjenta

"Så du sier at..."

Når elever snakker om matematikk, kan det noen ganger være vanskelig å forstå hva de sier. Selv om de tenker og resonnerer på en fornuftig måte, kan det å sette ord på tankene, være vanskelig.
Med samtaletrekket «gjenta» kan du hjelpe alle elevene til å tenke og resonnere matematisk – og rydde opp i uklarheter, slik at de andre elevene kan følge med. Du kan helt eller delvis gjenta det en elev sier, så be elevene gi tilbakemelding på om det er korrekt eller ikke.
Repetere

«Kan du si hva han sa med dine egne ord?»

Ved å spørre om en elev kan repetere hva en annen elev har sagt, kan du utvide samtaletrekket «gjenta». Samtaletrekket «repetere» gir elevene tid til å fordøye en idé, og de får høre ideen på en annen måte. Dette kan være spesielt verdifullt for elever som ikke har norsk som førstespråk. Du får bekreftet at andre elever har hørt ideen til eleven, og viser alle elever at ideene deres er viktige.

Resonnere

«Er du enig eller uenig, og hvorfor?» «Hvorfor gir det mening?»

Dette samtaletrekket får i gang en diskusjon omkring ideer, og du gir elevene mulighet til å forklare hvordan de tenker. Hensikten er å få fram ulike perspektiver, og dermed engasjere elevene i hverandres tenkemåter.

Tilføye

«Har noen noe de vil føye til?»

Med samtaletrekket «tilføye» involverer du flere i diskusjonen ved å spørre om andre har noen kommentarer. Det kan også bidra til å tydeliggjøre påstander. Du oppmuntrer elevene til å dele ideer, se sammenhenger mellom matematiske ideer og bygge videre på dem.

Vente

«Ta den tiden du trenger … vi venter.»

Noen elever rekker opp hånda med en gang, mens andre trenger litt tid på å tenke seg om. Med samtaletrekket «vente» gir du flere elever mulighet til å gi bidra i diskusjonen. Et tips er å telle til 10 hver gang du har stilt et spørsmål.

Snu og snakk

«Snu og snakk med sidemannen din»

Samtaletrekket «snu og snakk» innebærer at du ber elevene om å snu seg til sidemannen for å diskutere et spørsmål eller en påstand. Mens elevene diskuterer, kan du gå rundt og lytte til elevenes samtaler. Slik får du innsikt i hva elevene forstår og hvordan de tenker. Elevene får dele ideene sine med hverandre og er orientert mot hverandres tenkemåter.

Endre

«Har noen av dere forandret tenkingen deres?»

Å få lov til å endre sin tenking underveis, er veldig verdigfult og en naturlig del av elevenes læring. Når du bruker samtaletrekket «endre» lar du elevene får mulighet til å revurdere hvordan de har tenkt, etter innspill fra medelevene. Det bidrar også til å rette fokus mot prosessen, og ikke bare på oppgaven.

Mer fagstoff om bruk av samtaletrekk

Fagartikler

Nettbaserte kompetanseutviklingspakker om språk og kommunikasjon i matematikk (Realfagsløyper):

Referanser

Boaler, J., & Humphreys, C. (2005). Connecting mathematical ideas. Portsmouth: Heinemann. Carpenter, T. P., Franke, M. L., & Levi, L. (2003).

Thinking mathematically. Integrating Arithmetic & Algebra in Elementary School. Portsmouth: Heinemann. Chapin, S. H., O’Connor, C., & Anderson, N. C. (2009).

Classroom discussions. Using math talk to help students learn. Sausalito: Math Solutions.
Cobb, P., Boufi, A., McClain, K., & Whitenack, J. (1997).

Reflective discourse and collective reflection. Journal for Research in Mathematics Education, 28(3), 258-277.
Kazemi, E., & Hintz, A. (2014).

Intentional talk. How to structure and lead productive mathematical discussions. Portland, Maine: Stenhouse Publishers. NCTM. (2014).

Principles to Actions. Ensuring Mathematical Success for All: National Council of Teachers of Mathematics. Smith, M. S., & Stein, M. K. (2011). 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions. Reston: NCTM.