Satsing på vurderingskompetanse i Trøndelag

Nyhet
/
11.03.2022
Illustrasjon: Hva kjennetegner god standpunktvurdering? Ordsky fra en av samlingene i «Vurdering og LK 20»
I Trøndelag får lærere i ungdomsskolen tilbud om å styrke sin vurderingskompetanse i norsk, matematikk og engelsk. Det faglige innholdet er utviklet av Matematikksenteret, Skrivesenteret og Fremmedspråksenteret.

Høsten 2020 ble ny læreplan innført, med nye begreper som dybdelæring, tverrfaglige temaer og dessuten en ny måte å forstå kompetanse på. Utfordringen på skolene er å få en felles forståelse av kompetansebegrepet og hvordan elevenes kompetanse skal vurderes.

Samarbeidsforum for Dekom Trøndelag bestemte seg for å ta tak i dette, og etablerte et fellestiltak for å styrke lærernes vurderingskompetanse. Tilbudet omfatter fagene norsk, matematikk og engelsk, og alle nettverk i Trøndelag får mulighet til å delta. Det er NTNU (Skrivesenteret og Matematikksenteret) og Høgskolen i Østfold (Fremmedspråksenteret) som har det faglige ansvaret for samlingene.

Målet med tiltaket er at lærere skal utvikle en god forståelse av vurdering i det nye læreplanverket LK20, og de skal kunne gjennomføre en vurdering som er i tråd med intensjonene i forskrift og læreplan. Skolene skal utvikle felles forståelse av vurdering i læreplanene og implementering av dem, og skoleeierne skal støtte skolene i dette arbeidet.

Ønsker dere kompetanseutvikling i vurdering? Ta kontakt med Bård Vinje 

Organisering av «Fellestiltaket Vurdering og LK20»

«Vurdering og LK20» er samlingsbasert, og organisert i to puljer. Pulje 1 er i gang, de har hatt én av fem samlinger (per 1.3.22), pulje 2 starter våren 2024. Det blir deretter årlige samlinger for begge puljer.
Nettverkene Levanger og Verdal; Midtre Namdal; Ytre Namdal; Gauldal; Trøndelag sørvest og Malvik-Trondheim er i gang i pulje 1, mens nettverkene Indre Namdal; Innherredsnettverket; Fosen og Værnesregionen starter opp i pulje 2.

Det faglige innholdet er bygget rundt følgende tema:

 • Vurderingsforskriften
 • Læreplanforståelse
 • Begrepsforståelse
  • Formativ vurdering
  • Summativ vurdering
  • Standpunktkarakter
  • Eksamen
 • Om felles kultur og tolkningsfellesskap for vurdering
  • Hvordan arbeider dere med dette på skolene?

Har du spørsmål om Fellestiltaket Vurdering og LK20 i Trøndelag? Ta kontakt med prosjektleder Astrid Bondø.

Illustrasjon: Hva kjennetegner god standpunktvurdering? Ordsky fra en av samlingene i «Vurdering og LK 20»