Hva er et tenkende klasserom?

Elever på 5. trinn som står og jobber i et klasserom. Tre elever står rundt et bord, litt lengre borte ser vi tre elever som står ved en vertikal tavle på veggen.
Et tenkende klasserom gir elevene muligheter til å tenke og resonnere i matematikk – både individuelt og kollektivt: Elevene lærer sammen, og de utvikler forståelse i matematikk gjennom aktiviteter og diskusjoner.

Undervisningsformen "Building Thinking Classrooms" består av 14 praksiser. Noen av praksisene er nokså enkle å ta i bruk, mens andre praksiser er mer komplekse og krever en større endring av egen undervisningspraksis.

På Matematikksenteret har vi arbeidet med tenkende klasserom i flere år. Vi vet at når elevene får lov til å tenke og resonnere selv, forklare hvordan de tenker og argumentere for sine påstander, så bidrar det til større forståelse i matematikk. Vi ser også at når de lærer å lytte til hverandre, stille gode spørsmål og reflektere over egen læring, blir matematikken meningsfull for elevene.

Om Peter Liljedahls forskning

Professor Peter Liljedahl har bakgrunn som lærer, og er som forsker kjent for å jobbe tett på lærere, elever og utdanningssystem. Han har utviklet «Building thinking classroom», som er en undervisningsform som fremmer en klasseromskultur med engasjerte elever som tenker kreativt rundt problemløsning. 

Liljedahl er opptatt av at oppgavetypene elevene jobber med, har stor betydning, og ikke minst hvordan læreren veileder i arbeidet med disse oppgavene. Vi har de samme erfaringene: Gode aktiviteter er viktige for å skape den riktige dynamikken i tenkende klasserom. Her finner du noen eksempler på MatteLIST-aktiviteter som vi anbefaler

Liljedahl har også jobbet mye med hvordan organisering i klasserommet og arbeidsmetodene som brukes, påvirker elevenes tenking og læring. Ett av hans mest kjente funn, er at når elever jobber stående ved whiteboard-tavler eller lignende (vertikale tavler), oppstår mer engasjement, diskusjon og deltagelse i klasserommet.

Liljedahls forskning peker også på at det er fordeler ved å dele elevene inn i tilfeldige grupper (gjerne med tre elever i hver gruppe). Det er viktig at den tilfeldige inndelingen er synlig for elevene.

A thinking classroom is a classroom that is not only conducive to thinking but also occasions thinking, a space that is inhabited by thinking individuals as well as individuals thinking collectively, learning together, and constructing knowledge and understanding through activity and discussion. It is a space wherein the teacher not only fosters thinking but also expects it, both implicitly and explicitly.

                                                                                                                                                      Peter Liljedahl

Peter Liljedahl har besøkt Matematikksenteret ved flere anledninger, og i 2022 holdt han ett av plenumsforedragene under Novemberkonferansen: