Fra læreplan til praksis

Barn som peker på en stiplet linje på et gult ark
Måten lærere jobber med matematikkfaget på, kan bidra til å trekke inn de sentrale elementene i overordnet del av ny læreplan. Målet er en undervisning som får alle barn og unge til å erfare at matematikk er engasjerende, utfordrende og meningsfullt!

Matematikksenterets oppgave er å fremme en forskningsbasert forståelse av god læring og undervisning i matematikk, en «ambisiøs matematikkundervisning». Det er en undervisningsform som har som mål å utvikle elevenes forståelse og engasjement, samt deres kompetanse til å beregne, anvende og resonnere. Dette er viktige trekk som gjenspeiles i kjerneelementene.

Ditt engasjement, oppfølging og veiledning er det viktigste for å få alle engasjert i matematikk. Måten du jobber med matematikkfaget på, kan bidra til å trekke inn de sentrale elementene i overordnet del av ny læreplan.

Kjennetegn på en undersøkende (ambisiøs) matematikkundervisning
1. Elevene arbeider med oppgaver og aktiviteter som fremmer resonnering og problemløsing.
2. Elevene har mange muligheter til å samarbeide, og deltar i matematiske samtaler.
3. Elevene utvikler egne løsningsstrategier.
4. Læreren etablerer et positivt affektivt klassemiljø ved å behandle elevene med respekt, lytte til ideene deres og verdsette deres faglig bidrag.
5. Læreren fremmer dybdelæring og forståelse i matematikk.
6. Læreren kommer med konkrete og konstruktive tilbakemeldinger som utfordrer elevene.
7. Feil anses som en del av læringsprosessen.

Hva er matematisk kompetanse?

Forskning viser at ambisiøs matematikkundervisning fremmer matematisk kompetanse. Men hva ligger egentlig i begrepet «matematisk kompetanse»? Ifølge «Trådmodellen» (Kilpatrick, Swafford og Findell, 2001) beskrives matematisk kompetanse som sammensatt av fem komponenter: Forståelse, beregning, anvendelse, resonnering og engasjement. Alle komponentene er tett sammenflettet og avhengige av hverandre. Ved å arbeide med alle fem komponentene, vil elevene utvikle en solid, varig, fleksibel og relevant kompetanse i matematikk. De fem komponentene omfatter alle kjerneelementene i læreplanen, LK20.
 

Tr%C3%A5dmodellen%20illustrasjon%20.png
Trådmodellen: Tett på kjerneelementene

Utforskende undervisning med LIST-oppgaver

Utforsking og problemløsing er sentralt i den nye læreplanen. Utforskende undervisning med LIST-aktiviteter styrker klasserommet som et læringsfellesskap hvor alle får mulighet til å bidra. Dette er aktiviteter som gir mulighet for samarbeid og høy elevaktivitet – de bidrar til utforsking og problemløsing, og fremhever alle kjerneelementene i matematikk. Arbeid med LIST-aktiviteter handler om å øve på å lytte til hverandres ideer, å stille spørsmål, å forsøke å forstå hva andre mener, og å komme med egne ideer. I praksis er det rett og slett en øvelse i å være medborgere i et demokrati.

 

Fra læreplan til praksis med MatteLIST

Matematikksenteret har utviklet en nettside som i dag inneholder nærmere 500 LIST-aktiviteter: Mattelist.no. Her finner du aktiviteter som er utviklet for å skape bedre forståelse og større engasjement i matematikk. Mattelist.no er laget for både elever og lærere, og flere av aktivitetene inneholder lærerveiledninger som kan støtte arbeidet med å ta i bruk undersøkende undervisning, og å veilede elevene. På nettsiden finner du også et læreplankart, hvor vi har koblet noen av oppgavene til kompetansemålene i læreplanen.

Kenguruoppgaver: Gode problemløsingsoppgaver

Problemløsing står helt sentralt i ny læreplan. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon. Ved å arbeide med disse oppgavene kan elevene få større forståelse for sentrale matematiske ideer. Erfaringene fra én oppgave kan videreføres, utvikles, og kanskje utfordres i neste oppgave.

Her finner du hundrevis av kenguruoppgaver
Her er de nyeste kenguruoppgavene! 
Tips til hvordan du kan jobbe med utvidelse av kenguruoppgaver

Utforsk med GeoGebra

GeoGebra er et gratis, dynamisk matematikkprogram for å konkretisere og visualisere blant annet geometri, algebra, funksjoner og statistikk. Programmet gir elevene mulighet til å utforske matematiske sammenhenger og å bruke erfaringene de har fått til å utvikle en fleksibel og robust forståelse av matematikk.
I samarbeid med Kikora har vi utviklet to typer undervisningsopplegg, Lær GeoGebra og Bruk GeoGebra. Alle undervisningsoppleggene består av oppgaverekker som elevene arbeider med på Kikora sin plattform og tilhørende lærerveiledninger som ligger på Matematikksenteret sine nettsider.

Matematikksenterets gratis ressurser hos Kikora
GeoGebra i Realfagsløyper
Digitale kurs og foredrag om GeoGebra 

Etter- og videreutdanning

Har du lyst til å lære mer om ambisiøs/undersøkende undervisning, LIST-oppgaver og problemløsing? Matematikksenterets etter- og videreutdanningstilbud er basert på kjerneelementene i matematikk, og er spesialdesignet for å fremme lærernes læring.

Realfagsløyper: Kompetanseutvikling tilpasset ny læreplan

Realfagsløyper er en samling kompetanseutviklingspakker som handler om hvordan vi kan undervise i matematikk for å gjøre elever i stand til å utvikle metoder og tenkemåter som fremmer større forståelse for faget. Pakkene er skreddersydd for kompetanseutvikling i lærerkollegier.

Elever som presterer lavt: Matematikk som motiverer alle elever

Kompetanseutviklingspakker for lærere i skolen og ansatte i PPT som skal bidra til å styrke kompetanse og samarbeid rundt elever som presterer lavt i matematikk.

Yrkesfag: Relevant og motiverende matematikk

Kompetansepakker som støtter ledere og lærere til å gjøre matematikkfaget mer relevant og motiverende for elever på yrkesfag

Matematikksenterets rolle

Matematikksenterets mål er å bidra med kompetanse og tilby oppdaterte ressurser som vil støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i endringsarbeidet. Vi har jobbet en god stund med å utvikle nytt og tilpasse eksisterende innhold til det nye planverket, og samlet sett utgjør dette nyttige verktøy for å sikre best mulig kvalitet i matematikkfaget.