Matematikk i garderoben

Hvilke aktiviteter i garderoben gir rom for matematisk tenking? Her finner du konkrete tiltak og inspirasjon til å utvikle evne til å respondere på barnas matematiske tenkning og innspill, samt ha variasjonsmuligheter i lang tid!

Individuelt arbeid

 • I en garderobesituasjon er det naturlig at samtalene blir mest praktiske (nå må du finne jakka di og så skoene), men det finnes også et rom for samtaler med matematisk innhold (vi trenger to sko, men bare ei lue). Tenk gjennom en typisk garderobesituasjon. Hva snakker du og barna om i garderoben? Hvilke matematiske begreper eller ideer løfter du frem sammen med barna? I hvor stor grad skjer det utforskning i garderoben (for eksempel at barna prøver en voksen sin sko)? Skriv ned tankene dine på disse spørsmålene.
 • Les dokumentet Matematiske muligheter i garderoben og skriv ned minst fem ulike matematiske ideer eller begreper som du tilføyer lista di fra punktet over.
 • Se filmen ”Antall, rom og form med de yngste barna i barnehagen” i tidsrommet: 00:58 til 02:01. I klippet vises det først en sekvens hvor bamsen ”Teddy” har rotet til i skoene og hvor barna må ”rydde opp” (transkripsjon A), og deretter vises det en sekvens hvor skoene til Jonas skal settes på en hylle (transkripsjon B). Les transkripsjonene og besvar de tilhørende refleksjonsspørsmålene

 

Gruppearbeid 1

 • La alle i gruppen få presentere sine tanker fra det individuelle arbeidet. Kommenter på hverandres innspill underveis, og diskuter dem i lys av kapittel 3.7 "Antall, rom og form" i Rammeplanen.
 • Lag en liste hvor dere samler og sorterer de matematiske begrepene og ideene som kom frem i presentasjonene og diskuter hvordan de kan løftes frem i garderoben på en måte som er meningsfull og nyttig for barna.
 • Dere skal nå sammen lage en plan for tre garderobesituasjoner fremover. Dere trenger ikke planlegge hva dere skal si eller hvilken aktivitet dere skal gjøre i detalj, men hva dere skal være oppmerksomme på. Hvilke begreper kan dukke opp? Hvilke spørsmål vil dere stille? Hvilke områder innenfor matematikken vil dere ha ekstra fokus på? 

Lag gjerne en plakat i garderoben hvor dere skriver ned matematiske begreper som dukker opp i samtalen mellom dere og barna. Her kan dere også skrive ned ideer fra dere eller barna som dere ønsker å undersøke videre ved en senere anledning.

 
Utprøving med barna

 • Velg en helt vanlig garderobesituasjon en helt vanlig dag i en helt vanlig uke :) Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre denne aktiviteten i par. Ta utgangspunkt i det dere sammen har planlagt, og observer og ta notater omkring hverandres begrepsbruk og spørsmålsstilling underveis. 
 • Noter stikkord for hver av disse tre dagene. Hvilke matematiske begreper brukte den voksne, og hvilke forsto og brukte barna? Hvilke vil dere jobbe videre med i tiden fremover?
 • Hva var mest overraskende, og mest utfordrende?  

Husk at dette er en situasjon hvor dere sammen har planlagt hva dere vil ha ekstra fokus på. Prøv ut sammen, og la målet være å lære   og å utvikle seg videre som samtalepartner omkring matematikk sammen med barna.

 

Gruppearbeid 2

 Diskusjon om de tre dagene med utprøving i garderoben.

 • Ble samtalene i garderoben slik dere hadde tenkt under planleggingen? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Se sammen på hva dere har notert. Hva er likt/ulikt? Hvordan kan dere bringe videre diskusjonene og aktivitetene dere hadde sammen med barna?
 • Diskuter hva barna lærte av dette fokuset i garderoben. Hvordan bruker dere og barna disse samme begrepene også i andre sammenhenger i barnehagehverdagen?
 • Velg ut noen nye begreper eller aktiviteter dere ønsker å fokusere på i garderoben fremover - og samarbeid med en kollega både underveis og i felles refleksjon i ettertid.