Har dine elever utforsket med GeoGebra?

01.09.2021
Jente og gutt som jobber sammen på skjerm
I GeoGebra kan elevene bruke matematiske egenskaper for å lage figurer. Men hva skjer når de drar i figurene?

GeoGebra kan gi elevene mulighet til å utforske matematiske sammenhenger på en helt annen måte enn med papir og blyant. Ved å lage og bevege dynamiske figurer kan elevene undersøke mange utgaver på kort tid. Varierte erfaringer er viktig for å utvikle en fleksibel og robust forståelse av matematikk. La elevene lage figurene i GeoGebra selv. Det er vel anvendt tid!

Hva sier læreplanen?

Den nye læreplanen LK20 vektlegger utforsking i større grad enn tidligere læreplaner; utforsking inngår i kjerneelementet Utforsking og problemløsing, og skal prege all undervisning i matematikk. I tillegg er det et av de mest brukte begrepene i kompetansemålene. Det står for eksempel at elevene skal:

  • «utforske, teikne og beskrivegeometriske figurar …» (2. trinn)
  • «utforskebeskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne» (4. trinn)
  • «utforskeog beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar …» (6. trinn)
  • «Utforskeeigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens» (9.trinn)

Utforsking er også en del av Digitale ferdigheter hvor det står at elevene skal «bruke og velje formålstenlege digitale verktøy som hjelpemiddel for å utforske, løyse og presentere matematiske problem». Læreplanen legger derfor godt til rette for å bruke de dynamiske egenskapene til GeoGebra til utforsking.

GeoGebra for alle trinn!

Hva vil det si å utforske med GeoGebra? I GeoGebra kan elevene lage figurer basert på matematiske egenskaper. For eksempel kan de lage en trekant som er likebeint uansett hvordan de drar i figuren. Å lage og bevege slike dynamiske figurer kan være et godt utgangspunkt for å utforske matematikk.

Elever på barnetrinn kan for eksempel utforske arealet til en trekant med kjent grunnlinje og det tredje hjørnet på en parallell linje (til grunnlinjen), mens elevene på ungdomstrinnet kan kombinere kunnskapen med algebra for å lage trekanter som alltid har et gitt areal.
 

Trekant%20med%20samme%20areal.png
Figur 1: Trekanter med samme areal
Trekant%20med%20gitt%20areal.png
Figur 2: Trekant med gitt areal

Det kan være fristende å spare tid ved å lage ferdige, dynamiske figurer til elevene, men Brunström (2015) har vist at elever som begynner med blanke ark i GeoGebra, lager hypoteser raskere og er mer utholdende i utforskingsprosessen. Tiden det tar å la elevene lage egne figurer er derfor vel anvendt tid.

Har du lyst til å prøve deg? Her finner du læringsressursene vi har utviklet for GeoGebra:

Digital kursrekke: Lær mer om mulighetene i GeoGebra

Vi har holdt kurs i GeoGebra og i dynamisk geometri i en årrekke. I vår startet vi med digitale kurs, og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på disse. Lærerne lærte om verktøyene i GeoGebra mens de arbeidet med utforskende aktiviteter som de kunne bruke i klasserommet. En av lærerne fortalte at hun aldri hadde opplevd så stort engasjement for mangekanter som da hun testet en av aktivitetene sammen med elevene sine.

Nå har vi bestemt oss for å gjennomføre de fem kursene en gang til så enda flere lærere får mulighet til å delta. Første kurs starter tirsdag 7. september. Vi gleder oss, og håper du melder deg på!

Les mer om den digitale kursrekken
 

Kilder: Brunström. M. (2015). Matematiska resonemang i en lärandemiljö med dynamiske matematikprogram. Karlstad University Studies.