Lær GeoGebra: Koordinatsystem

Skjermbilde fra GeoGebra

Om Lær GeoGebra

Oppleggene under Lær GeoGebra gir elevene en innføring i GeoGebra. I de første oppleggene er målet å bli kjent med Grafikkfeltet og Verktøylinjen. Elevene lærer om verktøyene samtidig som de jobber med matematikk. I påfølgende opplegg blir elevene også kjent med Algebrafeltet og CAS.  

Elevene kan løse oppgavene alene, men vi oppfordrer til å jobbe i par. Da kan de diskutere løsningsmetoder og matematiske sammenhenger, og på den måten også styrke det matematiske språket. Elevene bør arbeide seg gjennom hele oppgavesettet i sitt eget tempo, uten å bli avbrutt. Lærerveiledningen inneholder derfor bare en kort oversikt og noen tips som kan være nyttige hvis elever står fast. 

Opplæringen i nye verktøy skjer samtidig som elevene utforsker matematiske sammenhenger. For eksempel kan elevene se mange varianter av en figur de har laget ved å dra i den, og de kan raskt rette opp feil med angre- eller slett-knappen. Ved å undersøke figurer som endrer form eller plassering etter bestemte kriterier, blir elevenes kunnskap og forståelse utfordret. Det gir et godt utgangspunkt for dybdelæring. GeoGebra er også et godt verktøy til å utforske objekter og situasjoner som er kompliserte å undersøke på papir.  

I noen av oppgavene kan elevene møte på begreper som vanligvis blir innført på høyere klassetrinn. Dette er i tråd med ny læreplan som ikke setter noen nedre grense for når et kompetansemål kan arbeides med. 

Lær GeoGebra: Koordinatsystem

I dette opplegget arbeider elevene med punkter og figurer i koordinatsystemet. Elevene bør være kjent med GeoGebra og gjerne ha gjennomført Lær GeoGebra: Geometri og Lær GeoGebra: Mangekanter.

oppgaverekke 1 blir elevene kjent med Stilmenyen. De lærer å vise og skjule rutenett og akser, gi navn til akser og bruke Standardvisning. Dette er ferdigheter elevene trenger når de arbeider med koordinatsystem, og seinere med funksjoner. Elevene repeterer også hvordan de viser navn og verdi på objekter.  

Oppgaverekke 2 er en innføring i Algebrafeltet. I GeoGebra 6 er Algebrafeltet utvidet slik at Skrivefeltet har blitt overflødig. Legg vekt på at elevene skriver inn hele uttrykket J=(1,2) og ikke bare (1,2). Begge skrivemåter gir samme plassering i koordinatsystemet, men dersom elevene ikke gir et navn til et punkt, gjør GeoGebra det (alfabetisk). At samme objekt har forskjellig navn hos ulike elever kan gjøre det vanskelig å snakke om arbeidet i GeoGebra i en klassesamtale etterpå. 

Elevene må bruke stor bokstav når de skal gi navn til et punkt. Hvis elevene får en pil i Grafikkfeltet og for eksempel Vektor.png i Algebrafeltet, har de brukt liten bokstav. GeoGebra tegner da en vektor. Hvis elevene skriver noe feil i Algebrafeltet, kan de bruke angre-knappen eller snurrehjulet (for å starte oppgaven på nytt). De kan også trykke på aktuelt sted i Algebrafeltet og rette opp feilen.  

Oppgavereke 3 handler om mangekanter. Elevene skal lage figurer som har hjørnene plassert på rutenettet. Elevene skal lære hvordan de kan bruke rutenettet for å plassere punkter slik at bestemte betingelser blir oppfylt. 

Gå til oppgaverekkene hos Kikora: Lær GeoGebra: Koordinatsystem.

Lær GeoGebra: Koordinatsystem hører til en serie undervisningsopplegg som er laget i samarbeid med Kikora.

 

Relaterte filer