Bruk av digitale verktøy i barnehagen

Digitale verktøy kan være så mye. Det kan for eksempel være digitalkamera, datamaskin, mobiltelefon, skanner, lydopptaker, robot eller nettbrett - og kan være like naturlig i det matematiske arbeidet som klosser, bøker og spill.

Digitale verktøy blir løftet frem som en naturlig del av et rikt og allsidig læringsmiljø i barnehagen i rammeplan for barnehagen. I kapittelet om antall, rom og form står det at personalet skal bruke digitale verktøy som et av flere typer materiell for å inspirere barna til matematisk tenkning. Digitale verktøy kan derfor være like naturlig i det matematiske arbeidet som klosser, bøker og spill.

Antallet applikasjoner vokser raskt, og i tillegg finnes det mange muligheter for å bruke eksempelvis film, bilder eller internett for å berike det matematiske innholdet. Bruk av digitale verktøyet skal underbygge den leken og læringen som skjer i barnehagen, og barna skal være i kreative og skapende prosesser. Det betyr at teknologien skal støtte forståelsen til barna gjennom å bringe inn nye muligheter og andre perspektiver.

Personalet bør sammen vurdere hensiktsmessig og etisk bruk av mulighetene som teknologi tilbyr.