Internasjonale undersøkingar

Noreg har dei siste åra vore med i fleire store internasjonale undersøkingar og forskningsprosjekt.
På denne sida presenterer vi nokre av dei største og mest kjende undersøkingane vi har delteke i.

TIMSS

TIMSS er eit internasjonalt forskningsprosjekt om matematikk og naturfag i grunnskulen, og blir gjennomført kvart fjerde år. Noreg har delteke i TIMSS i 1995, 2003, 2007, 2011 og 2015.

TIMSS norsk nettstad

TIMSS internasjonal nettstad

 

PISA

PISA er er prosjekt som skal kartleggje 15-åringar sin kompetanse og deira ferdigheiter innafor fagområda lesing, matematikk og naturfag. Frå 2012 kom også problemløysing med. PISA- undersøkinga blir gjennomført kvart tredje år.

PISA norsk nettstad

PISA internasjonal nettstad

 

TIMSS Advanced

TIMSS Advanced undersøker kompetansen til elevane som har vald fordjupning i matematikk og fysikk det siste året i vidaregåande opplæring.

Studien inkluderer også lærarane som underviser i faga og ser på kva for kompetanse dei har og korleis dei tilrettelegg undervsininga.

TIMSS Advanced norsk nettstad

TIMSS Advanced internasjonal nettstad

 

TEDS-M

TEDS-M er ein internasjonal komparativ studie av lærarutdanning i matematikk for barne- og unddomstrinnet. Studien viser at norske allmennlærarstudentar med fordjupning i matematikk har god kompetanse til å undervise i matematikk på barnetrinnet, men kompetansen til å undervise i matematikk på ungdomstrinnet er ikkje god nok.

TEDS- M norsk nettstad

TEDS-M internasjonal nettstad