Hva er å kunne regne som grunnleggende ferdighet?

Illustrert modell av delferdighetene
Å kunne regne er én av i alt fem grunnleggende ferdigheter i Læreplanverket LK20. Grunnleggende ferdigheter er definert som en del av den faglige kompetansen, og nødvendige redskaper for læring og faglig forståelse.

Dette sier rammeverket

Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å skrive, forklare og forutse hva som skjer. Det innebærer å gjenkjenne regning i ulike kontekster, stille spørsmål av matematisk karakter, velge holdbare metoder når problemene skal løses, være i stand til å gjennomføre dem og tolke gyldigheten og rekkevidden av resultatene.
Kunnskapsdepartementet, 2012a, s. 12

Den grunnleggende ferdigheten å kunne regne innebærer å anvende matematisk kompetanse i ulike fag når det er relevant og på de ulike fagenes premisser, slik at elevene kan:

  • Ta stilling til samfunnsspørsmål på en reflektert og kritisk måte ved å forstå sammenheng og vurdere fakta.
  • Ta hensiktsmessige avgjørelser på en rekke områder i eget skole-, arbeids- og dagligliv.
  • Utvikle kompetanse i de ulike fagene og oppnå kompetansemål i læreplanen.

Å kunne regne består av fire delferdigheter; gjenkjenne og beskrive, bruke og bearbeide, reflektere og vurdere og kommunisere. Delferdighetene utgjør til sammen en helhetlig problemløsningmodell (se for eksempel Lesh & Zawojewski, 2007; Niss, Blum & Galbraith; 2007; OECD, 2013; Polya, 1957).

Under relaterte lenker finner du delferdighetene gjenkjenne og beskrive, bruke og bearbeide, reflektere og vurdere konkretisert for hvert enkelt fag. Der kan du også lese om hvordan du som faglærer kan utvikle elevenes kompetanse i å kunne regne, samtidig som du ivaretar fagets egenart.

I skole- og dagligliv møter elevene ofte utfordringer de kan løse ved å bruke den grunnleggende ferdigheten å kunne regne. Ofte krever veien mot en løsning at de må innom flere av delferdighetene.